Mathias Brønstorphs tidlige historie var tidligere ukjent, bortsett fra omtrentlig fødselstid. Heller ikke hans farsnavn var kjent.

I et samarbeid utførte Ingrid Bonde Nielsen arkivundersøkelser for meg, i bytte mot mine arkivundersøkelser for henne i Bergen. Ingrid så gjennom skifteregistrene ved København stadsarkiv (Uddrag af Kbh. skifter 1753-1756).  Hun var meget våken da hun i navneregisteret til Københavns skiftekommissions skifter 1681-1771 AA-H reagerte på Mathias Jakobsen Brønstrup, forpakter på Birkendegrd, datert 1.11.56. (se nedenfor).

At Mathias Brønstrup i 1756 var forpakter på Birkendegård må bety at Mathias Jakobsen Brønstrup er identisk med Mathias Brønstorph, fordi vi vet at Mathias Brønstorph var forpakter der på det tidspunktet.

I arbeidet med undersøkelser av faddere til Mathias og Karen sine barn ble det klart at Karen var datter av Jeremias. Eldste sønn av Mathias og Karen het Jeremias Jacobi. En tidlig hypotese var at navnene var oppkalling. Dette navnet var så viktig for foreldrene at da han døde ble neste sønn oppkalt med samme navn. Da det ble dokumentert at Jeremias var oppkalling etter Karens far, antydet det at den videre hypotesen var at Jacobi-navnet kom fra Mathias sin slekt. Det passer derfor godt at Mathias sin far ifølge skifteregisteret het Jacob. Denne kilden er foreløpig første kilde som forteller om Mathias sitt farsnavn. Registeret viser at Mathias var sønn av Jacob.

Skiftematerialet er nå overført fra København stadsarkiv til Rigsarkivet.

Registeret viste til skifte etter avdøde Dorthe Jensdatter, enke og i uskiftet bo etter Peder Christensen. At skiftet gjelder arv til både hennes og Peders arvinger har betydning for hvordan teksten skal oppfattes når en person betegnes som søster til mannen men de to andre, bror og søster, betegnes som «til avdøde»:

Kartotekkortet for skiftet viser følgende:
nov. 1756, Dorthe Jensdatter, enke etter Peder Christensen.
Arvinger:
1    Søster til mannen: Karen C, død, g.m. Niels Michelsen Deign, m.h. 3 barn:
   Christen Nielsen Deign i Vester Skov-huus i Saael sogn
3  
  Kirsten Nielsdtr. Deign, g.m. Jørgen Jacobsen i Bøgeschou i Gullou sogn
4  
  Maren Nielsdtr. Deign, g.m. Peder Rasmussen Brandt i Saael Bye
5    Bror til avdøde: Jens J. Brønstrup
6    Søster til samme: Maren J., død, etterlevende 2 sønner:
7          
  Andreas Jacobsen Brønstrup, snekkersvend
8             Mathias J. ..(?), forpakter på Birchende Gaard i Sjælland.

Et tingsvidne fra Frijsenborg birketing 15.2.57 fortalte om Peder Christensens arvinger.  Peder var født på Friisholt gods av foreldre C. Pedersen og hustru Maren Pedersdtr.

Et tingsvidne 29.4.57 fra grevskabet Scheels birketing fortalte om Dorthe Jensdatters arvinger.  Dorthe var født i Brønstrup i nevnte grevskap av foreldrene J. Christensen og hustru Giertrud Sørensdatter.

Skiftet ble sluttet 23.8.57.  Senere ble selv dødsboskiftet (ca. 400 sider) funnet ved Rigsarkivet og fotografert for detaljert bearbeiding. En finlesing av skiftet viser at også Dorthe Jensdatter ble kalt Brønstrup. Det gir grunnlag for å tro at Dorthe het Brønstrup før hun giftet seg med Peder Christensen. Det passer med at broren Jens, tilstede ved skiftet i København, også het Brønstrup. Det synes som om boet først etter lang tid fikk bekreftet navnene på søsteren Maren og og nevøen Mathias.

Langt ut i skiftet (bilde 3761 ff. ) er avskrevet et skriv fra «Gierild … Magistrat» om et tingsvitne. Grevskapet Scheels birketing hadde 29. april 1757 etterlyst blant beboerne på grevskapet Scheels gods opplysninger om Dorthe Jensdatters arvinger. To menn, Anders Pedersen, 75 år, og Anders Jensen, 61 år, begge av Stocke bro gaard, opplyste at de kjente Dorthe, som var født i Brønstrup by under grevskapet Scheels gods og gift i København. De opplyste at «Hendes ægte Forældre» var Jens Christensen og Gietrud Sørendaater som bodde i Brønstrup og døde «Lang Tiid siden». Deretter opplyste de søsken og søskenbarn av Dorthe:

1. Fullbror Søren Jensen, bosted Brønstrup, død, to sønner Peder Sørensen og Jens Sørensen, begge umyndige og bosatt i Emmedsboe på godset.
2. Fullbror Christen Jensen, død for mange år siden, uten livsarvinger.
3. Fullbror Jens Jensøn Brønstrup, tidligere islandsk kjøpmann, nå bosatt i København.
4. Fullbror Peder Jensøn, reiste utenlands for mer enn 50 år siden og er ikke hørt fra senere.
5. Fullsøster Anne Jensdaater, som skal være kommet til Grønland for mer enn 30 år siden.
Hun etterlot seg 3 døttre:
a. Anne Rasmusdaater gift i Selkier her under godset.
b. Birthe Rasmusdaatter, gift og bor i Hyllested i Sønder Herred, på Bugaard gods.
c. Maren Rasmusdaatter, tidligere gift, bodde på gaard Hudsgaard på Løvenholms gods, men senere flyttet til Rugsøe herred.
6. Fullsøster Maren Jensdaatter, har vært gift i Gierild, er død, etterlot 2 sønner som ennå lever:
a.
Andreas Jacobsen Brønstru, snekkersvend i København
b. Mathias Jacobsen Brønstrup, forpakter på
Birkende gaard i Sjælland.

Videre inneholder skiftet avskrift av en fullmakt til forpakter på Birkendegaard Mathias Jacobsen Brøndstrup eller den han utpeker til å ivareta noen medarvingers interesser. Senere avskrives et brev datert 30. juni 1757 fra «ieg underskrevne Mathias Jacobsen Brøndstrup Forpagter paa Birkende gaard» som ikke kunne være tilstede. Han utpekte Andreas Sahl, borger i København, til å være hans fullmektig. Den avskrevne signaturen er M. J. Brøndstrup !

Selve skifteutlodningen gir også oversikt over Dorthes slekt (bilde 3788 ff). Under Maren Jensdatters søsterlodd nevnes følgende:
6te. Den anden Søsters afgangne Maren Jens Daatter, der har været gift og efterlader sig 2de Sønner som nu i deres afdøde Moders Stæd tilfalder ogsaa Een Søster Lod, eller 1/8 Deel, der og er 91 rd » 7 31/32 s.
Hvoraf
Den Eene Søn Andreas Jacobsen Brønstrup Snedker Svend her i Staden, tilfalder den halve Deel, som er 45 rd 3 mrk 3 63/64 s. Der af Boets Midler imod Qvitering til Hannen udbetales.
Og
Den Anden Søn Mathias Jacobsen Brønstrup Forpagter paa Birchende gaard i Sædland, tilfalder den anden halve Deel som og er 45 rd 3 mrk 3 63/64 s.
Derfra afgaaer For Løv (
d.v.s. forlodds) 1 r. igien 44 rd 3 mrk 3 63/64 s.
Som i følge for indførte af denne arving til Monsr. Andreas Zahle udgivne Fuldmagt af 30te Juni sidstleden til hannem udbetales.

Skiftet sier tydelig at Mathias het Jacobsen, altså var sønn av en Jacob. Moren var Maren Jensdatter Brønstrup, som hadde bodd i Brønstrup by i Gierrild og var datter av Jens Christensen og Giertrud Sørendatter som bodde i Brønstrup under grevskapet Scheels gods.  Konsekvent bruk i skiftet av navnet Brønstrup (også i håndskrift fra hans fullmektig Andreas Sahl) antyder at Mathias i utgangspunktet brukte dette navnet, før han skiftet til Brønstorph !

Videre om Maren Jensdatter Brønstrup sin familie, om faren og om Mathias Brønstorph sin dåp, finnes i historien
5. Mathias Brønstorph – Jakten på faren