Vi visste opprinnelig ikke hvem som var far til Mathias.  Moren Maren Jensdatter hadde tilknytning til byen Brønstrup i Gerrild på Jylland. Det antyder at Mathias mulig kan være oppvokst der. Skiftet etter tanten Dorthe Jensdatter Brønstrup kaller Mathias konsekvent for Brønstrup. Det antyder at han het Brønstrup før han begynte å bruke navnet Brønstorph.

Navnene Brønstrup og Brønstorph

Mathias brukte navnet Brønstorph i alle fall i perioden 1748-1790. Det antyder at han tilkjennega en tilknytning til slekten Brønstorph. Mathias sin tilknytning til slekten Brønsdorph er foreløpig ikke dokumentert. Men det er mulig å finne noen indisier.

Navnet Brønstrup er knyttet til slekten gjennom deres bosted i byen Brønstrup i Gerrild sogn, hvor Mathias trolig vokste opp, eller i alle fall må ha bodd sine første år.  Michael Rasmussen fant at tidlig på 1680-tallet viser Christian 5.’s matrikkel på Arkivalieronline (markbøkene) at den lille «byen» Brønstrup besto av kun 4 gårde, 2 gatehus og 1 mølle.  Eier av hele byen var Chresten Scheel, Sostrup Gods.  Maren Jensdatter sin far Jens Christensen drev en av de 4 gårdene, og Maren og ektemannen Jacob Andersen bodde sammen i Brønstrup, kanskje på gården, fra vielsen i 1701 til Jacobs død i 1718.  Jacob Andersen er ikke funnet med slektsnavn.  Dette utelukker åpenbart ikke at Mathias sin familie, trolig hans far, var knyttet til slekten Brønstorph.

Jeg er normalt skeptisk når man mener at personer med ulike navn er identiske. Men jeg finner det ikke mulig å avvise at Mathias Jacobsen Brønstrup, forpakter på Birkendegaard (se skiftet i København etter Dorthe Jensdtr 1756-1757) og Mathias Brønstorph, forpakter på Birkendegaard må være samme person, tross avviket i navn. Alt tyder her på at Mathias har skiftet etternavn. Hvorfor skulle endringen oppstå ? Er her fremdeles et sted en lenke til slekten Brønsdorph som forklarer saken ? Eller er Mathias ikke i slekt med Brønsdorph ? Er navnet justert for å låte «finere» ved assosiasjon til den Brønsdorph som 1723 ble adlet ? Jeg vet ikke. Men inntil videre arbeider jeg ut fra teorien om at når han tok navnet Brønsdorph i bruk må det ha vært på grunnlag av en reell tilknytning til slekten.  Tilknytningen behøver ikke være nær eller åpenbar.

Dåpen 23 Juli 1752 av datteren Johanne Dorthea (Værslev, AO oppslag 4) viser tydelig endelsen «torph» for forpagteren mons. Brønstorph. Det bekreftes i oktober 1756 (kirkebok Værslev AO oppslag 8) da forpakter Brønstorph var fadder for et barn i Værslev. Det samme gjelder da han som forpakter begravet en datter 16. april 1757 (AO kirkebok for Værslev sogn, pagina 218, oppslag 60). Både i 1758 (kirkebok Værslev AO oppslag 10) og 1759 (kirkebok Værslev AO oppslag 11) var forpakter på Birkindegaard Mathias Brønstorph fadder for et barn av forvalteren der Hans Kiersgaard. I 1760 hadde han til dåp Jeremias Jacobi (kirkebok Værslev, AO oppslag 13), første barn i andre ekteskap. Jeg mener at at yrket forpakter og navnet Brønstorph brukes konsekvent ved Birkendegård i hele denne perioden og senere, at det er rimelig å konkludere at han var forpakter i hele den aktuelle perioden (også omkring 1756-1757 ved skiftet etter Peder Christensen og Dorthe Jensdatter Brønstrup), og at det i hele perioden 1748-1790 ikke er grunnlag for å påstå feillesing av Mathias sitt etternavn.

Jeg har da vanskelig for å forstå at
1. forpakter på Birkendegård 1756-1757 Mathias Jacobsen Brønstrup ifølge skiftet etter Peder Christensen og Dorthe Jensdatter og
2. forpakter på Birkendegård i 1752, 1756 og 1758-1760 Mathias Brønstorph ifølge kirkebøkene,
kan være noe annet enn en og samme person, tross forskjellen i etternavnet.
Dersom vi aksepterer at de to Mathias er en og samme person, vet vi fra skiftet 1756 etter Dorthe Jensdatter at moren het Maren Jensdatter Brønstrup og faren het Jacob.

Slekten Brønsdorph

Jakten på far av Mathias Jacobsen Brønstorph førte til en omfattende innsamling av opplysninger om slekten Brønstorph. Det viser at navnet Mathias forekommer i slekten, men er ikke vanlig. Bl.a. finnes en Mathias Pedersen Brønsdorph som ble gift ca. 1700 med Elisabeth Christiansdtr Klæboe. Han nevnes død før 1708. I København finnes krigskommisær og renteskriver Mattias Rasmussen Brønstorph, som døde der i 1702. Men vi vet ikke om det førte til oppkalling.

Slekten Brønsdorph er liten og er kjent bare ca. 3 generasjoner fra Mathias sin tid. Men det er mulig at flere av linjene bindes sammen i tiden før navnet ble tatt i bruk. En hoveddel av slekten finnes med tilknytning til Brøns på Jylland. En slektsgren derfra ble adlet. Resten (det meste) av familien synes ikke å være adel.

Blant mulige hypoteser om fedre var opprinnelig Jacob Pedersen Brønsdorph, bror av den adlete Severin Brønsdorph. En annen mulighet var de tre brødrene Jens, Rasmus og Mattias Rasmussønner, de to første kalt Brønsdorph. Rasmus og Matthias døde før 1705, men en av dem kan tenkes å være farfar til Mathias Brønstorph. De tre brødrenes tilknytning til resten av slekten Brønsdorph er ukjent.  En tredje mulighet var Jacob Andersen Brønsdorph (ca. 1692-ca. 1732).  Sistnevnte var kanskje noe ung til å være faren, men kunne ikke utelukkes.

At navnet Brønstorph var brukt kun i de ca. 3 siste generasjonene før Mathias sin tid, tilsier at der kan også være slektsgrener som ikke brukte navnet, tross slektskap til de andre.  Det er også mulig at de delvis har brukt og hatt bevissthet om slektsnavnet, uten at bruken var konsekvent.  At en person, f.eks. faren, nevnes uten slektsnavn dokumenterer derfor ikke at han ikke har hørt til slekten.  Kun videre undersøkelser kan fastslå realitetene.

Kontakter mellom slektene Vium og Brønsdorph ?

Med utgangspunkt i fadderne til Mathias sine barn ble det arbeidet med å kartlegge slekter som syntes å ha forbindelse med Mathias eller hans to koner.

Arbeidet viste at Peder Christensen Vium (1665-1710) og Dorthe Larsdatter Ziir (1670-1744) var sentrale forfedre for personer i slektskretsen. Peder Christensen Vium var forpakter på Tvis Closter frem til 1703, og ble noe senere forpakter på Nørkjær i Rønbjerg sogn.

Peder og Dorthe på Nørkierd hadde 29. juni 1710, etter Peders død, sønnen Peder Pedersen Vium til dåpen i Rønbjerg sogn, Ginding herred. Barnet ble båret til dåpen av madame Beate Sophie Brønsdorph. Blant fadderne var Anders (?) Brønsdorph til Estvadgaard, Jacob Brønsdorph, forpagter paa Estvadgaard. og madame Dorethe Brønsdorph paa Lindberg (?) (AO oppslag 73 1710). Med fire Brønsdorph aktive ved barnets dåp er det grunnlag til å anta at Peder og Dorthe hadde en sterk forbindelse til Brønsdorph.

Svend Poulsøn i Fløndersøe mølle hadde 24. juni 1712 en datter til dåpen. Betydningen av fadderne er her mer uklar. Madame Beata Sophia Brønsdorphs på Estvadgaard bar barnet til dåpen samtidig som både Peder Brønsdorph på Estvadgaard og Dorethe Lauritsdatter på Nørkierd (=Dorthe Larsdtr Ziir) finnes blant fadderne (AO oppslag 75).

Men dåpen i 1710 kan antyde mulige sterke forbindelser mellom Brønsdorph og Vium. Vi vet ikke om det tilsier slekt eller kun sosiale forbindelser.

Madame Beate Sophia Brønsdorph var av slekten Holst, født ca. 1660, død 1734 Vandsted, Sct. Hans, Vennebjerg. Hun var gift ca. 1694 med Anders Pedersen Brønsdorp, født oktober 1664, døpt i Kallerup kirke, død 1733 i Vandsted. Merk at Anders hadde en bror Jacob, mulig født ca. 1670 Kongstedlund, som var gift med Kirsten Jensdatter Bloch som døde før 15. april 1718: Vi vet ikke om dette har en sammenheng med at Mathias Brønstorph sin første kone het Anne Margrethe Bloch ?

Kirkeboken viser at på Estvadgård tjente både en Dorthe Jensdatter og en Maren Jensdatter, uten at vi foreløpig vet om dette er de to ovennevnte søstrene. Men det er nå dokumentert (se de andre artiklene om Mathias) at Mathias var sønn av Maren Jensdatter (søster av Dorthe Jensdatter) og en Jacob. Mathias sin bruk av slektsnavnet Brønstorph antyder at han hadde tilknytning til den slekten.

Dorthe Jensdatters skifte opplyste 1757 at Maren hadde vært gift i Gierild (Gerrild sogn, Djurs nørre herred). Det synes derfor rimelig at hypotesene om Mathias sin fødsel og oppvekst bør gå mot Jylland.

Hypoteser

På grunnlag av 10 nedenstående punkt er det grunnlag for å anta
– at
Mathias direkte eller indirekte kan være i familie med slekten Brønstorph, og
– at hans første kone kan være i slekt med
Kirsten Jensdtr Bloch (d. før 15. april 1718).

1. Peder Christensen Vium (1665-1710) og Dorthe Larsdtr Ziir (1670-1744) sin sønn Peder Pedersen Vium (født 1710) var gift med Maria Michelsdtr (1715-1786).
Maria Michelsdtr. var søster av J
eremias Michelsen (ca. 1709-1787), som var far til Karen Mikkelsdatter (ca. 1736-1777), gift med Mathias Jacobsen Brønsdorph.

2. Karen Mikkelsdatter (ca. 1736-1777) sin mor Birte (Birgitte) Jørgensdtr (1713-1745) var søster av Lucia Jørgensdtr (1708-1759), som var gift med Peder Mikkelsen Qvistgaard (1712-1775). Denne Peder var sønn av Dorthe Larsdtr Ziir (1670-1744) i hennes andre ekteskap (gift 7. juni 1711 i Rønbjerg) med Mikkel Pedersen Qvistgaard (1682-etter 1744/45).

3. Peder Pedersen Vium (født 1710) ble båret til dåpen av Beate Sophie Brønsdorph, født Holst. Blant fadderne finnes hennes ektemann Anders Pedersen Brønsdorph og hans bror Jacob Pedersen Brønsdorph (f. ca. 1670 Kongstedlund ?).

4. Jacob Pedersen Brønsdorph (f. ca. 1670 Kongstedlund ?) var gift med Kirsten Jensdtr Bloch (d. før 15. april 1718). Jacob fikk 1718 bevilling til uskiftet bo etter Kirsten med deres eneste umyndige datter. (Datteren skal være Kirstine Jacobsdtr Brønsdorff f. 1702 d. 1768, gift med Jens Madsen Hvas f. 1684 d. 1765 (bosted desember 1733 Århus). Vi vet ikke sikkert om dette var deres eneste felles barn, eller om andre barn var myndige og hadde mottatt arv.

5. Mathias Jacobsen Brønsdorph (ca. 1712/1714- 1790) var sønn av en Jacob og Maren Jensdatter. Maren var søster av Dorthe Jensdatter. Kirkebøkene viser at en Maren Jensdatter og en Dorthe Jensdatter begge tjente på Estvadgaard.

6. Mathias Jacobsen synes å hete Brønstrup tidlig i livet, men i alle fall i perioden 1748-1790 brukte han navnet Brønstorph. Hans første kone het Anne Margrethe Bloch (f. ca. 1715/1720).

7. Mathias Jacobsen Brønstorph var sønn av Maren Jensdatter Brønstrup og en Jacob.

8. Jacob Pedersen Brønsdorph (f. ca. 1670 Kongstedlund ?) hører åpenbart til samme sosiale lag eller gruppe som Mathias (forpaktere og eiere av hovedgårder).

9. Slekten Brønsdorph er liten. Trolig tilhører Mathias bare tredje generasjon av slekten som brukte navnet Brønsdorph. Det betyr at de teoretisk mulige fedrene Brønsdorph er få, noen grener er allerede utelukket.

10. Mathias hadde en fullbror Andreas Jacobsen Brønstorph.

Moren Maren Jensdtr Brønstrup – Gjerrild sogn.  Mathias sin dåp !

Dødsboskiftet i København 1756 etter Dorthe Jensdatter kombinert med kunnskap om at Mathias både før og etter skiftet var forpakter på Birkendegård, tvinger frem konklusjonen at han var identisk med den Mathias Jacobsen Brønstrup som nevnes i skiftet.   Det betyr at moren het Maren Jensdatter Brønstrup og faren het Jacob.

Der er i skiftet mange opplysninger om morens slektninger.  Navnet Brønstrup synes å komme fra at Dorthe og Maren Jensdøtre og deres foreldre Jens Christensen og Giertrud Sørensdatter, skal ha bodd i Brønstrup by.  Brønstrup by lå under grevskapet Scheels gods og hørte til Gerrild sogn, Djurs Nørre herred og Randers amt.  Jens og Giertrud skal også være døde der. Moren Maren Jensdatter skal ha levd som gift i Gerrild.

I Gerrild sogn blir Marens familie entydig identifisert ved at personene som nevnes i skiftet 1756 som medlemmer av Dorthe og Marens familie.  De knyttes tydelig til deres foreldre Jens Christensen og Gertrud Sørensdatter (flere ganger kalt Valdborg/Voldborg Sørensdatter), gjenfinnes i kirkebøkene der, med bosted Brønstrup by.  Forbindelsene i familien bekreftes delvis ved helheten i navnene sammenliknet med skiftet 1756, og delvis ved at fadderne går igjen ved de døpte:

Maren Jensdatter, født utenfor ekteskap, døpt 27. juni 1680
Anne Jensdatter, født utenfor ekteskap, døpt 9. juli 1682
Trolovet 14. januar 1685 Jens Christensen i Brønstrup og Valdborg (!) Sørensdatter.

(At konen her og ved et par barnedåper kalles Valdborg/Voldborg var forvirrende, men der er ingen vielse for Valdborg, og ingen trolovelse for Giertrud, og sammenhengen i opplysningene viser at dette må være samme person.  Det understrekes ved at Dorthe Jensdatter sin mor ved dåpen kalles Valdborg:  Det er ingen tvil om sammenhengen mellom Maren og Dorthe, og tingsvitnet i skiftet 1756 er entydig på at deres mor het Gertrud Sørensdatter.  Sammenblandingen av navnene Gertrud og Valdborg understrekes også ved Peders dåp i 1696, hvor moren kalles Gertrud, mens hun ved introduksjonen 28. juni 1696 kalles Valdborg Sørensdatter, Jens Christenssøns,. )

Dorthe Jensdatter, født utenfor ekteskap, døpt 31. august 1685
Copuleret 7. november 1686 Jens Christenssøn og Giertrud Sørensdatter.
Christen Jensen, døpt 1. januar 1688,  begravet 12. september 1734
Jens Jensen, døpt 29. mars 1691
Søren Jensen, døpt september 1693
Peder Jensen, døpt 3. mai 1696
Valdborg Sørensdatter, Jens Christenssøns, introdusert 28. juni 1696.
Madtz Jensen, døpt 3. mai 1702 (ikke nevnt i skiftet 1756)
Anders Jacobsen, døpt 16. desember 1703.
Funnet av Mathias sin bror Anders / Andreas  som en fullbror av Mathias, sønn av Maren Jensdatter og Jacob Andersen, var avgjørende for den endelige konklusjonen at dette faktisk er Mathias Brønstorphs familie.
Copuleret 23. oktober 1701 Maren Jensdatter og Jacob Andersen
Copuleret 28. juni 1711 Anne Jensdatter og Rasmus Nielsen.

Mathiis, døpt 17. april 1712.  Faren het Jacob Andersøn.  Anne Jensdttr bar ham til Daaben.  Faddere Rasmus Chrestens., Dorothea Jensdttr., Niels Rasmus., Niels Jens., Kirsten Jensdattr.  (Eneministerialbog 1657-1718, AO oppslag 81 (folio 79a), 1712, Gjerrild sogn.)
Den dokumenterte moren Maren Jensdatter hadde to søstre Anne Jensdatter og Dorthe Jensdatter, som må være identiske med de to som opptrer ved dåpenMathias alder ved dødsfallet 7. januar 1790 var 78 år på fire måneder nær, som tilsier fødsel omkring tidlig mai 1712. Vi skal normalt ikke stole helt på slike aldersangivelser. Men denne aldersangivelsen stemmer ganske godt med fødselstidpunktet for Mathiis døpt i Gjerrild 17. april 1712 !  En måneds avvik er i denne sammenheng ikke mye.  I sammenheng med den klare identifiseringen av moren og av farens fornavn er det åpenbart at dette må være Mathias Brønsdorphs dåp.

Jacob Andersen, begravet 1. januar 1718.
gl. Jens Christensen, begravet 7. mars 1723
Gertrud Sørensdatter, begravet 20. april 1727

Ved å kontrollere familien omkring Maren Jensdatter Brønstrup kan vi være sikre på at vi har den rette Maren.  Det, i tillegg til alder ved hans dødsfall, knytter Mathias Brønstorph sikkert til sin dåp i Gerrild i 1712.  Vi kan derfor være sikre på at hans mor var Maren Jensdatter Brønstrup og at faren het Jacob Andersen.

Vi vet foreløpig ikke noe om Jacob Andersen sin familie eller om hans mulige direkte eller indirekte tilknytning til slekten Brønstorph.

Notat:

9. april 1683 ble døpt en pike Maren, født utenfor ekteskap av mor Snøvle-Karen, far Jens Christensen.  Ved farens offentlige skrifte kalles barnemoren Karen Simonsdatter.  Det er sannsynlig at dette ikke er «vår» Jens Christensen, fordi «vår» Jens konsekvent opplyses med bosted Brønstrup by i Gerrild sogn.  Det gjelder ikke denne Jens, som var i tjeneste andre steder.  Forøvrig er dødsboskiftet etter Dorthe i 1756 klar på at «vår» Karen Jensdatter sin mor het Gertrud.

Notater:  Gjennomsøkte kirkebøker i jakten på Mathias sin første vielse

DJURS NØRRE HERRED
Veggerslev – Villersø sogn: Kirkebøkene er ikke bevart før 1779 !
Gerril/Gjerrild og Hemmer 1737-1750 undersøkt AO oppslag 55-94
Undesøkt kirkebok for Enslev-Hammerslev sogn i Djurs nørre sogn fra 1740 (oppslag45, folio 87) til AO oppslag 69 pag. 134 (ut 1748).
Undersøkt kirkebok for Ørum-Ginnerup sogn i Djurs nørre sogn fra 1741-ca. 1748/1750
Orum sogn Ginnerup sogn
Trolovede 74-81 oppslag 74-75 162-166b oppslag 142-143
Viede 83-90b oppslag 82-83 172-177 oppslag 148-149
Døpte 1-43b og 71-72 oppslag 1-8 100-127b oppslag 96- 99
Døpte ue 96-97 oppslag 93 187-188 oppslag –
Undersøkt kirkebok for Karlby-Voldby sogn i Djurs nørre sogn fra 1740-1748/1750
Trolovet og viet pag. 125- oppslag 106-108
Døpte oppslag 7-10 + 48-53
Undersøkt kirkebok for Gammel sogn-Grenå i Djurs nørre sogn fra 174
Døpte 1-
Uekte 1-6
Viet 1-42 oppslag 32-38
Kastbjerg og Rimsø sogn 1737-1750 oppslag 40-52
+ i bok 10 1747-1782: 1747-1750 oppslag 3-4
Fjellerup – Glæsborg sogn 1737-1750 oppslag 27-36
+ 1737-1750 oppslag 103-119
Nimtofte – Tøstrup har kirkebok fra 1791.
Nimtofte – Koes fra 1737 få innførsler, trolig ufullstendig
Anholt sogn 1737-1750 viede oppslag 53-55
1737-1750 døpte oppslag 9-14

Koes er i Sønderhald herred