«Anne på biergit»s hus brente i en stor bybrann fredag 19. desember 1561. Brannen startet to gårder utenfor Rådstuen og gikk nordover omtrent ut til området ved nåværende Østre Muralmenning, like nord for Annas hus. Totalt 86 gårder og varehus langs Strandgaten brente, inkludert flere dobbelgårder. Etter brannen og en ny reguleringsplan ble Muralmenningen opprettet.

Lokalisering av Anna på Bergets hus kan skje ved hjelp av Absalon Pedersen (Beyer)s dagbok, sammenliknet med et bykart fra 1879 og avhandlingen «Gård og grunn i Bergen i Middelalderen» av Bernt Lorentzen, utgitt 1952 i Det Hanseatiske Museums skrifter nr. 16.

Utsnittet av Scoleus-stikket over Bergen ca 1580 viser bygningen Muren og området hvor «Berget» lå.

Absalon Pedersen (Beyer) nevner hvilke hus som brente, regnet i rekkefølge sørfra.  Absalon nevner husene som brente i rekkefølge fra Rådhuset, med skille mellom først øvre og deretter nedre side av Strandgaten:

1. Først herr Nilsis gaard (sogneprest på Voss)
2. bagerhuset ouen gaden
3. it par hus, hørde en Hollender til
4. koperslagerens gaard
5. Paal Vendelboes gaard
6. Knud gulsmed
7. Niels Lauritzons gaard
8. Bertel buntmagers
9. Iørgen gulsmeds
10. Lauris scriuers
11. Frans Københaffns
12. skruffvehusen
13. Anders Bolsons
14. Villam Vilkens
15. herr Seffrins Annes hus
16. Rasmus bryggers
17. Tynnis Clauessons tuenne boder
18. Hans scrifuers ij Saltøen tuende boder
19. Rasmus smeds, raadmand
20. Elin Torkelsdotters bod
21. Tynnis Damsons ij par
22. Jacob Munch j par
23. Anders Søgn it par
24. Jens Morsing it eldhus
25. Den Danske Hollender it nyt hus
26. den D. Flenningen it nyt hus

Ilden hafde icke videre giort skade, dersom desse tuenne hus hafde icke verit bygd paa alminningen offuen faare Smørsgaard, fordi den stenmur i Smørsgaard hafde neden fore forhindret ilden.

27. Cornelius Varvuigs gaard brand oc op
28. Didrik Godkops
29. her Gøstaffs gaard
30. Tønnis Clauessons gaard (Audunagaarden)
31. og 32. Oluf Nilsen Smit miste to ofuen gaden
33. Per Timbermand
34. Anne paa biergit
35. Arent Jostson
36. Varuig
37. den Danske Hollender
38. skiper Giertt

Nu ville vi opregne alle gaardene neden for mod sjøen:

1. bagerboden
2. her Michel
3. Christern scriuer to nye hus, det ene var dett same aar bygd
4. Hans Smed
5. lagmannen (Mats Størsøns hus + Trond Benkestoks gård nr. 2)
6. her Eske Bille
7. Trond Iffuerson (de to siste på Seljahusenes grunn)
8. Schelteus (med «Gåsegrunn»)
9. Iøren Hermensson
10. Tinia (eller Tiner ?) Karin
11. her Jacobs Magdalene
12. Iens Hallensfar gaard (de to siste Destingen)
13. Rasmus Smed
14. Anders Baadmand (de to siste Arnagard)
15. her Nils paa Wos
16. Knud Genuelson
17. Lauris Waag
18. hustru Synniffue
19. borgermester Lasse Persson
20. Dagfin
21. fro Ingegerds gaard, som Iacob bundtmager vdi bodde
22. Tynnes Clauesson, en nye gaard («Halsnøyhusene»)
23. Saltøen, en dubbelgaard med fire kramboder
24. gamle Oluff Nilson
25. Rasmus smed
26. Tynnes Damson
27. noch gadehus Tynnes
28. Elin Torkelsdotter
29. her Iøren paa Manger it par
30. Jacob Munck
31. Anders Søgns gaard, er ein dubbelgaard
32. Iens Morsing
33. Smørsgaard, en dubbelgaard, oc Iens Stalsuendt
34. Nils Smits gaard, en dubbelgaard
35. Anders Eriksons gaard, enfoldig
36. Iffuer Torstensons gaard, dubbel, aldelis ny (Audunagården)
37. Krugegorden
38. Trond Benkestoks gaard
39. Erik Rosenkrantz gaard, dubbelt

(Avskrift og nummerering er hentet fra Bernt Lorentzen: Gård og grunn i Bergen s. 234, inkludert enkelte av hans kommentarer. Hans tekst gir også grunnlag for endel av bybeskrivelsen.)