←  Forrige tekst:   Gotisk skrift

This site is mainly written in norwegian.  To make it more accessible for englishspeaking and dutch relatives, you will find a small «dictionary» norwegian – english – dutch with the most useful words on this website, particularly for the use of the family tree ( = look under the heading Slektstre).

Nettsiden finnes med noen få unntak kun på norsk.  For å gjøre det mulig for våre engelsk-talende eller nederlandske slektninger å ha nytte av nettsiden, følger nedenfor en ordliste over de mest aktuelle ordene, ikke minst for bruk av Slektstre.

Ordbok    Norsk – Engelsk – Nederlandsk
Ordbok  –   Dictionary   –  Woorden boek

Norsk English Nederlands
Formålet med «ordboken» er å gi noe hjelp til fremmed-språklige i å lese slektstreet. The purpose of this «dictionary» is to provide some help in reading the family tree. De bedoeling van dit «woordenboek» is om enige hulp te bieden bij het lezen van de stamboom.
Ordenes form tar utgangspunkt i formene som er brukt i slektstreet, for å være lett gjenkjennelige for brukeren.  Målsettingen er ikke en «korrekt» ordbok eller alternative forståelser av ordene. The form of the words are primarily chosen from the text in the family tree in order to be of the best practical use there.  We do not aim to make a «perfect» dictionary or to have alternative interpretations of the words. De vorm waarin de woorden zijn gekozen heeft als uitganspunt de vorm van de tekst in de stamboom, zodat het makkelijk herkenbaar is voor de gebruiker. Het is niet de bedoeling                                             een correct woordenboek te maken of dat de woorden anders geïnterpreteerd worden.
Send gjerne inn opplysning om ord som mangler i listen, eller oversettelser som du har. Please send information about words that you miss in the list, or translations that you may provide. Een vriendelijk verzoek om woorden of vertalingen die in de woordenlijst ontbreken, op te sturen.
Alfabetisk sortering av listen skjer ved å klikke på tittel for den valgte kolonnen.  Klikk igjen for å sortere fremlengs eller baklengs. To sort the list alphabetically, click on the chosen column title.  Click again to sort the alphabet forwards or backwards. Sorteren van de alfabetische lijst, klik op de de titel van de gekozen kolom. klik opnieuw om het alfabet voorwaarts of achterwaarts te sorteren.

 

Norsk English Nederlands
født born geboren
døpt christened / baptized gedoopt
innholdsfortegnelse content inhoud
etternavn surname achternaam
etternavnliste index to surnames lijst achternamen
navn name naam
navneregister index to names index namen
send send gezonden
brev letter brief
til to naar
e-post email e-mail
slekt family familie
disse these deze
sidene pages pagina’s
inneholder contain bevat
personer persons personen
og and en
unike unique uniek
kjønn gender geslacht
person person persoon
informasjon information informatie
omkring / omkr. approximately /approx. ongeveer
dåp christening / baptismal doop
død death dood
begravelse burial begrafenis
foreldre parents ouders
far father vader
mor mother moeder
ektefelle spouse echtgenoot (man) / echtgenote (vrouw)
barn child / children kinderen
ekteskap marriage / wedlock huwelijk
også also ook
kjent known bekend
som as zoals
ukjent unknown onbekend
kirke church kerk
samboere cohabitants samenwonende
ved at / near naast
sogn sub-parish parochie / deelgemeente
prestegjeld parish parochie
tinghus court house gemeentehuis
skilt divorced gescheiden
separert separated gesepareerd
eller or of
vigsel wedding bruiloft
vigselsåret year of wedding trouwdatum
kan may kan
være be zijn
trubadur troubadour troubadour
kjent known bekend
i in in
ikke not niet
med with / to met
hverandre each other elkaar
gift married getrouwd
utenfor outside / out of buiten
kirkegård cemetery / graveyard begraafplaats
pleiehjem nursing home verzorgingshuis
kommune county (= local) gemeente
fylke county (= region) provincie
hans his zijn
hennes her haar
mølle mill molen
sentral central centraal
sykehus hospital ziekenhuis
planlegge plan plan maken
et a een
slektstevne family meeting familie ontmoeting
slektsmøte family meeting familie ontmoeting
sommer summer zomer
interessert interested geïnteresseerd
be ask vragen
ta take neem
kontakt contact kontakt
har have heb
du you jij
rettelser corrections / amendments correcties
tillegg additions bijlagen
håpe / håper hope hoop / hopen
jeg I ik
vil will wil
at that dat
til to naar

→  Neste tekst:    Forkortelser