←    Tilbake til forsiden Historier

Et menneske
kommer til verden, det vandrer rundt i en ham av støv, det lever og spreller og strir en tid, det trekkes med sykdom og urett og savn. Så dør det og går i glemme og blander sitt støv stille med jordens. Markus står det kanskje på brettet, hva for en Markus var det ?
(Gabriel Scott)

 

Disse historiene om Geelmuyden og forfedre er skrevet for slekten. De inneholder de kunnskaper vi har om slekten Geelmuydens tidlige generasjoner. Kildene gir oss begrensete kunnskaper. Litt historie om Bergen på 1600-tallet m.m. er tatt med for å sette familien og deres liv i en sammenheng.

En målsetting har vært å ta med alt vi vet eller kan antyde om slekten. Det betyr at teksten er mer detaljert og innholdsrik enn om historien hadde vært skrevet for et alment publikum.

Slektshistorie er en mangesidig virksomhet. Innsamling av detaljer kan minne om frimerkesamling, å løse et slektshistorisk problem kan minne om å løse en kriminalgåte. Det er nyttig å kunne anvende både historisk kunnskap og arkivkunnskap.

Hvorfor slektshistorie ? For meg er interesse for historie og slekt viktig. Det gir oss bakgrunn og identitet. Å samle kunnskap om slekten er også en måte å hedre våre forfedre ved å holde minnet om dem levende.

Mitt arbeid med slektens historie tar sikte på både å finne kunnskap og å minnes våre forfedre. Arbeidet er som en lang og strevsom reise hvor vi aldri kommer helt frem til målet. Arbeidet blir aldri ferdig, hver opplysning og hvert resultat er bare et skritt på veien. Men som ved enhver reise er kanskje veien viktigere enn målet. På veien finner vi mange opplevelser, nye kunnskaper, nye bekjentskaper og mye glede. Det gir glede å arbeide med kildene, tolke skrift og opplysninger, og løse historiske og slektshistoriske problemer. Frustrasjoner og sorger er også skritt på veien. Men frustrasjoner og sorger kan brukes til å skape vilje til å komme videre. Der er alltid små lyspunkter underveis, og når vi bare klarer å fokusere på dem vil vi også klare å arbeide oss videre frem til bedre tider og resultater. De gode resultatene er et positivt biprodukt av reisen.

Slektskapet gir oss noe felles. Jeg har i arbeidet med slektens historie hatt kontakt med mange av våre slektninger. Alltid har jeg blitt positivt mottatt, og nesten alltid møter jeg interesse for slekten. Det inspirerer til videre arbeid med slektens historie.

Mye arbeid gjenstår før vi har en slektsbok med tilstrekkelige kunnskaper om slekten Geelmuyden. Mens vi venter, vil slektens webside www.Geelmuyden-info.no bidra til en oversikt over slekten.

Av hensyn til arbeidets omfang har det vært nødvendig å foreta en avgrensing. Målsettingen er å skrive omfattende og detaljert om alle med navnet Geelmuyden, d.v.s. navneslekten Geelmuyden. Målet er å synliggjøre den informasjon jeg finner som kan relateres til navneslekten. Det kan også gjøre teksten omfattende og omstendelig. Det strider med vår tids ønske om at formidling skal skje kortfattet og lettlest. Deler av teksten kan fremstå som en materialsamling eller utredning. Men for at mest mulig informasjon skal være lett tilgjengelig for ettertiden har jeg gjort et valg. Jeg skriver for de spesielt interesserte. De som bare er litt interessert vil kunne lete frem den informasjon de ønsker, men vil kanskje ikke ha samme glede over lesingen, som kan være krevende.

Arbeidet med opplysninger om de grener av slekten som ikke bruker navnet begrenses til «skjelett-opplysninger», d.v.s. navn, født, gift, død, yrke og bosted, med noen få unntak. Jeg antar at noen i de andre navneslektene vil utføre flere undersøkelser i de aktuelle slektene.

Historiene på nettsiden viser at jeg også har et parallelt prosjekt med min egen anetavle. Deler av denne anetavlen vil være felles med enkelte medlemmer av slekten. Mindre deler vil være felles for hele slekten. Jeg tar også med på nettsiden endel opplysninger jeg har om forfedre til andre familiemedlemmer. I tillegg finnes noe opplysninger om noen relaterte slekter.

I prioriteringen av arbeidet tar jeg utgangspunkt i de eldre slektsleddene. Det har sammenheng med at dette er felles for flest mulig i slekten, og at jeg har størst spesialkompetanse om den eldre perioden. Håpet er at noen andre vil fortsette arbeidet for å fullføre og komplettere opplysningene om de yngre generasjonene, når jeg ikke lenger er tilstede eller i stand til å utføre arbeidet. Ved at jeg gjør et stort arbeid i undersøkelser om de eldre generasjonene mener jeg at arbeidet vil bli lettere for de som vil fortsette prosjektet.

Første utgave «Slekten Geelmuyden 1660-2010.  De 5 første generasjonene» ble utgitt ved 350-års jubileet for slekten og Gerrits borgerskap. Den var en synliggjøring av arbeidet med slektens historie og en invitasjon til å bidra med opplysninger om familien.

Nye bidrag til denne historien vil gradvis bli tilgjengelig på slektens nettside, delvis med nye detaljer og delvis med opplysninger om flere generasjoner.

Kontaktopplysninger finnes på slektens nettside:    www.Geelmuydeninfo.no

Bruk også email                                                       knge@online.no

Knut Geelmuyden