6. juli 1701 ble det holdt dødsboskifte etter Karen i Bergen.  Et utdrag av opplysninger fra skiftet finnes i arkivet til Bergens byfogd i en «arvebok», som var en del av overformynderens saksbehandling.  Det følgende er en avskrift fra denne boken.

Ved skiftet etter enken Karen fikk myndighetene et problem. De ble nektet adgang til å registrere boets eiendeler i varehusene. Det gjør det mulig at boet er underregistrert og reelt var større. Kan det ha skjedd av hensyn til at konkurrentene ikke skulle få vite hva de hadde av varer ? Mer sannsynlig var det for å redusere de offentlige kostnadene ved skiftet. Det ga også mulighet for skjevfordeling av arven ved arvesvik, uten at vi vet om det skjedde. Karens bo var 6222 riksdaler brutto. Gjelden var 1389 riksdaler. Det ga netto formue til arv 4833 riksdaler. Ved Karens skifte arvet hver av de fire levende brødrene verdier for 966 riksdaler. Catharina fikk et søsterlodd, d.v.s. 483 riksdaler. Maries to barn delte et søsterlodd med 322 riksdaler til Ludvig og 161 riksdaler til søsteren Karen, som druknet i juni 1706.

«Anno 1701: den 6. Julij til Skifte og Deeling blev foretagen Sl. Karen Giert Geelmuydens Sterfboed til efterretning for hendes efterladte Børn: Hr. Peder Geelmeyden Sognepræst til Vigøers Præstegjeld, Knud Geelmeyden, Adrian Geelmeyden, som boer i Amsterdam. Item Lyder Fasting på sin Hustrues veigne.  Item desligeste den Sl. Quindes dotter Sl. Marie Geelmeydens Ludvig Middelstorps Hustrues Børn Ludvig Middelstorp og Karen Middelstorp x) som er ugift og hafver til formynder bet. hendes Morbroder Knud Gielmeyden, Endnu en Søn Nafnlig Giert Geelmeyden som er fuldmyndig.

Bodens formue opteigner forvalteren (:som jeg icke kand finde meg udi eller efter begiæring faa underretning:) at beløbe tilsammen                                                                                                                   6222 Rdlr       3 mrk      14 s

Derimod anteigne de den bortskyldige Gield                                       1389 Rdlr              –              8 s
Af det ofuerblevne har de tildelt Arfingerne som følger.
Hr Peder Gielmuyden for den lod no. 2                                                        966 Rdlr       4 mrk         4 s
Knud Gelmeyden for den Lod no. 1                                                                 966 Rdlr       4 mrk         4 s
Giert Gelmeyden for den Lod no. 5                                                                 966 Rdlr       4 mrk         4 s
Adrian Geelmuyden den lod 3                                                                            966 Rdlr      4 mrk         4 s
hvoraf vil afgaa efterdi Arfven Transporteres av landet uden Riget til Kongen 1/6      161 Rdlr        –        12 s
og Øfrigheden en 10end part                                                                                                                            80 Rdlr   3 mrk     6 s
Catharina Luder Fastings tildelte og Sl. Marie Gelmeydens 2de Børn,
Sønnen Ludvig som er myndig                                                                                                                       322 Rdlr   1 mrk      6 s
og datteren Karen Middelstorp som er umyndig                                                                               161 Rdlr        –          12 s
er tilsammen                                                                                                                                                             483 Rdlr   2 mrk      2 s

Saaledis af Registreringen uddragne, som af os icke kunde forseigles efterdi ingen vil gjøre os oplysning om voris paastand om ofuen meldt. Testi                                   Jens Jensen

Totalt til arv var 4833 riksdaler 3 mark 6 skilling.  Skiftet forteller at forvalteren har registrert boets formue.  Fordi kilden er overformynderens bok kan vi her ikke vite sikkert om det er tale om skifteforvalteren eller en handelsforvalter.  I sistnevnte tilfelle vil det bety at myndighetene ikke fikk tilgang til å kontrollere oppstillingen av boets aktiva.  Det gjør det ikke usannsynlig at arvingene i Bergen har underregistrert boet, kanskje for å redusere kostnadene ved skiftet. Dersom det derimot er tale om skifteforvalteren, blir usikkerheten kun en sak mellom to myndighetspersoner, hvor den første kanskje ikke har gjort jobben så detaljert eller skriftlig som han skulle. »

 

Se også: Personalhistorisk tidsskrift 1. r. bd. 2 s. 227 note Personalhistorisk tidsskrift bd. VI