MANUSKRIPTER OM SLEKTEN GEELMUYDEN

Det første manuskriptet om slektens historie ble skrevet av Fredrik Christian Dreyer Geelmuyden  (1766-1838).  Han skrev flere eksemplarer til sine barn.  Av hensyn til størrelsen på pdf-filene er manuskriptet her delt i 5 deler:
Fredriks manus 1824 del 1
Fredriks manus 1824 del 2
Fredriks manus 1824 del 3
Fredriks manus 1824 del 4
Fredriks manus 1824 del 5

Ola Andreas Stang Geelmuyden (1858-1944)  laget også flere variasjoner av sitt manuskript.  Det er foreløpig ikke tilgjengelig som pdf-filer, men Hans Geelmuyden besørget en maskinskrevet versjon:
Avskrift fra Ola

Knut Geelmuyden (1952-  )  skrev et hefte om de eldste generasjonene av slekten til slektsmøtet i 2010:
Geelmuyden 1660-2010,  350 år.  Den første familien.   (Versjon til slektsmøtet 2010.)

Resten av Knut Geelmuydens slektshistoriske arbeid finnes i hans private slektsfil, som et upublisert og uferdig manuskript, og delvis her på nettsiden under Slektstre her på nettsiden, og som historier under fanene Geelmuyden, Andre slekter og Anetavle.

 

HISTORIESKRIVING OM SLEKTEN

Slekten Geelmuyden og dens historie har alltid vært viktig for slektens medlemmer.  Her skal nevnes flere personer som gjennom ca. 250 år har bidratt i stor grad til å finne og bevare kunnskap om slektens historie.

Det er et håp at ved å legge de innsamlete slektsopplysningene ut på denne nettsiden, skal vi gjøre opplysningene bedre kjent i slekten.  Slektshistorien mangler mye informasjon,og endel opplysninger vil være feil.  Vi håper at det vil få deg til å sende inn opplysninger som du har, i tillegg til å gjøre oppmerksom på feil.  Dersom du har opplysninger om dine eller din svigerfamilies forfedre, vil dette også være en mulighet for deg til å gjøre informasjonen tilgjengelig for slekten.  Målet for arbeidet er videre samling av opplysninger om slekten. Kanskje kan vi i fremtiden utgi en bok om slekten Geelmuyden.

Flere personer har gjort en stor innsats for å samle opplysninger om slekten Geelmuyden:

Fredrik Christian Dreyer Geelmuyden (1766-1838)

Kjøpmann i Bergen Fredrik Christian Dreyer Geelmuyden (1766-1838) samlet opplysninger gjennom kontakt med familien.  Fredrik fikk notater fra sine slektninger med opplysninger om deres del av familien.  Det synes klart at Fredrik i meget liten grad arbeidet med de historiske kildene. Han skrev på begynnelsen av 1820-tallet et manuskrift om slekten for sine barn.  Fredrik bodde sitt voksne liv i Bergen.  Han var kjøpmann og eide noen gårder.  Han skrev omkring 1820-tallet et manuskript om slekten.  Det finnes i flere utgaver og var primært rettet mot hans barn og etterslekt.

Blant hans kilder var ”moster Montagne”, Karen Knudsdatter Geelmuyden (1702-1803), gift Montagne.  Hun var barnebarn av Gerrit Adriaensz van Geelmuyden.  Karen ble født året etter at Gerrit døde og har fortalt mye om ham og den eldste del av slekten.  Hun har bidratt til at kunnskaper om de eldste generasjonene og deres tradisjoner ble brakt videre til Fredrik Christian.

Under fanen Geelmuyden vil du også finne  Fredriks egen fortelling om sin oppvekst.

Ola Andreas Stang Geelmuyden (1858-1944)

Ola var kunstmaler. Han arbeidet som konservator og bibliotekar ved Kunstakademiet i Oslo og Norsk folkemuseum.  Han var medlem av styret for Norsk folkemuseum m.m.

Med utgangspunkt i Fredrik Christian Dreyer Geelmuydens manuskript fortsatte han arbeidet med slektshistorien.  Ola skriver selv at hans arbeid bygger på undersøkelser i litteratur og i kilder i Oslo, Amsterdam og den Haag.  Notatene viser at han må ha gjort omfattende undersøkelser i kildene i Oslo om slekten.  Samtidig inneholder materialet mange feil som viser at mye arbeid med de historiske kildene gjenstår.  På 1920- og 1930-tallet skrev han et større manuskript om slekten.  Det finnes i flere utgaver.

Ola forteller at han utelot familietradisjonene i sitt manuskript, fordi tradisjonene ofte er forvansket, lite rimelige og ofte oppdiktet.  Dessverre er Olas notater om tradisjonene ikke funnet.

Christian Geelmuyden (1964-  )

Christian utførte ca. 2008 datateknisk design og produksjon av første versjon av disse nettsidene, for å bidra til at slektshistorien kan bli bedre tilgjengelig for slekten.  Utseendet var primært formet av Christian, etter samtaler med Knut Geelmuyden for å finne en stil og funksjonsmåte som vi begge liker.

Innholdet hadde Knut Geelmuyden ansvar for.  P.g.a. utviklingen i datateknologi og webdesign er nettsiden 2018 lagt over på en ny plattform av Knut Geelmuyden, men har med seg noe av preget fra de gamle sidene.  Problemer og svakheter i dagens  nettside må tillegges Knut Geelmuyden.

Knut Geelmuyden (1952-  )

Jeg er webmaster og initiativtaker for denne nettsiden.  Jeg er historiker av utdanning og har hele mitt yrkesliv arbeidet med historiske arkiver som arkivar, først 23 år ved Statsarkivet i Bergen 1979-2003, fra 2003 som avdelingsleder ved Bergen Byarkiv, nå pensjonist.

              

Illustrasjoner:  Knut Geelmuyden

Fra 1963 har jeg hatt slektshistorie som hobby, og fra 1972 har jeg arbeidet med slekten Geelmuydens historie.

Utgangspunktet for mitt arbeid er selvfølgelig Fredrik og Ola sine to manuskripter om slekten.  Mitt arbeid har delvis bestått av innsamling av informasjon som slekten har gitt eller som jeg og mine vennlige kollegaer har funnet i løpet av vårt yrkesmessige arbeid med kildene.  I tillegg har jeg brukt mye tid til aktivt letearbeid i de historiske kildene.  Men kombinasjonen av disse arbeidsmåtene betyr at også i mitt arbeid finnes mange feil.  Det er behov for omfattende kontrollarbeid med kildene for i størst mulig grad å korrigere disse feilene.  Dersom du oppdager feil håper jeg at du gir meg beskjed om disse.

Tross viktige bidrag fra mine forgjengere fremstår denne historien som et nytt og sterkt utvidet produkt.  Mitt yrke som historiker og arkivar ved statsarkivet og senere ved byarkivet i Bergen har vært nyttig.

Det gjenstår mye tidkrevende arbeid med kildene for å finne nye opplysninger om slekten.  Nye opplysninger som ikke er taushetsbelagt vil bli gjort tilgjengelig på nettsiden.  I tillegg er det et mål at vi skal få utgitt en bok om slekten Geelmuyden, når opplysningenes omfang og kvalitet kan forsvare det.

Slektens arkiv

Endel arkivmateriale om slekten er samlet og bevart.  Bl.a. har Paul Kielland Geelmuyden tilbakeført til Norge mange slektshistoriske papirer etter sin far Ola Andreas Stang Geelmuyden.

Slektsarkivet er bevart på Bergen Byarkiv som «BBA A-5040 Geelmuyden».  I Knut Geelmuydens levetid blir arkivet styrt og betjent av ham.  Personer som ønsker innsyn i arkivet kan henvende seg til ham.   Senere vil betjening utføres av Bergen Byarkiv.