3-7–a Jacob von der Wiida Geelmuyden (1704-1768)

I Bergen Byarkivs arkiv A-0651 Bergen magistrat, nevnes Jacob Geelmuyden følgende steder i arivkatalogen:

Serie D, Journalsaker 1617-1890:
eske 4 vedrørende Det Grønlandske kompani 1731-1734,
eske 4, mappe 2,
dok. 36 Rentekammeret 20.12.1732 til mag. ang. Jakob Geelmuydens lønnstilgodehavende på 200 rdl, der er utbetalt ham av kongens kasse. Indl. kopi av sjøetatens gen.kom. skrivelse derom 17.12.1732.

eske 4, mappe 3,
dok. 5 P. Rafnsberg 20.01.1733 til mag. ang. Geelmuydens regnskaper 1724-25 og hans lønn, som R. gir en fioreløpig beregning over.
dok. 7 J. v. d. Lippe og J. A. Refsdal 22.01.1733 til mag. vedrørende Jacob Geelmuydens gage og regnskaper 1723-24-25 og 26. Brevet er vedl. ekstrakt av gagebogen. Det bemerkes uttrykkelig, at Magnus Schiøtte haqr ikke villet underskrive dette brev.
dok. 18 Rentekammeret 21.03.1733 til mag. vedrørende Geelmuydens regnskaper fra 1724-25, inkl. kopi av brev til J. Geelmuyden, hvorav det fremgår, at denne har meddelt, at regnskaper hverken finnes i Bergen eller Chria., hvorfor han avkreves fornyede regnskaper med bilag.
dok. 21 Magnus Schiøtte 11.04.1733 til mag. ang. Geelmuydens gage- og konsumtiebok, som han anmoder mag. om å sende til Rentekammeret, så Geelmuyden kan få den tilbake til regnskapsbileggelse.
dok. 33 Magnus Schiøtte 15.08.1733 til mag. Rafnsberg erstattet av Ørbech, som har oppdaget feil i Geelmuydens regnskap 1727, som P.R. ikkke har sett. I øvrigt ang. resterende regnskaper.
dok. 34 (Feilaktig årsangivelse 1734, jfr. regesten på baksiden).
J. Geelmuyden 23.8.1733 til mag. Svarer på nr. 33, som er blitt ham oversendt i Bergen, som mangler bilag, som han har sendt hjem. Skal besvare Ørbechs småligheter snarest.
dok. 39 J. Geelmuyden til amg. Har fått kopier av sine regnskaper fra Godthåb 1724 og 25. Har lånt Magnus Schiøtte en gage- og konsumtionsbok og ikke fått den igjen. Kan ikke rekonstruere regnskapene uten den. (vedl. kopier av I. Rentekam.s ordre til J.G. om ”fornyede regnskaper, 21/31 1733, M. Schiøttes brev 27.05.1733, hvor han lover J.G. avskrift av gage- og konsumtionsboken, 3. Søe.Et. Gen.Kom.s’ skr. til M. Schiøtte 07.11.1733, som uttrykker utilfredshet med Landbergs regnskapsavleggelse. Mangler bilag.

Eske 4, mappe 4,
dok. 3 Magnus Schiøtte 11.01.1734 til mag. Videre om Geelmuydens gage- og konsumtionsbok, som tilsendes mag.
dok. 17 Jacob Geelmuyden 21.04.1734 til mag. Følgeskr. med det nye regnskap 1724/25 for Nepisene.
dok. 18 Rentekammeret 24.04.1734 til mag. ang. J. Geelmuydens fornyede regnskap for Nepisene 1724/25. Rykker igjen for hovedregnskapets avslutning.
dok. 22 J. v. d. Lippe og Refdal 29.05.1734 til mag. Følgebeskrivelse til Geelmuydens tilbakesendte regnskap, som de har funnet i orden, dog er der visse antegnelser.
dok. 25 Geelmuyden 11.06.1734 til mag. Følgeskriv med 1725/26-års regnskap.
dok. 26 Rentekammeret 12.06.1734 til mag. Kommuniserer skr. til Magnus Schiøtte, hvor denne skarpt irettevises for sine vidløftigheter. Videre kopi av en varetakst fra 10.06.1727, underskrevet av Magnus Schiøtte.
dok. 27 Rentekammeret 19.06.1734 til mag. Oversender Geelmuydens regnskaper 1725/26.
dok. 42 J. Geelmuyden 24.09.1734 til mag. Tilbakeleverer regnskapet 1727 og besvarelse av antegnelser (kun følgebrev).

eske 5 vedrørende Det Grønlandske kompani 1735-1737,
eske 5, mappe 1,
dok. 27 J. Geelmuyden 06.06.1735 til mag. ang. beholdningen 1726 og dennes opptakelse i regnskapet for 1727. Han har avfattet en designasjon, som han ikke kan få Magnus Schiøtte til å underskrive. Påtegning: Mag. sender den til M.S.
dok. 28 Magnus Schiøtte 10.06.1735 til mag. Han vil ikke attestere designasjonen fra no. 27, fordi der skal være adskillelse mellom kompaniets saker og den kgl. beseilings.
dok. 46 Rentekam. 08.10.1735 til mag. med kopier av brev fra Magnus Schiøtte og J. Geelmuyden. Ang. tvisten om beholdningsopptakelsens attestasjon (1727) Rentekam. søker å skjære gjennom vrøvlet ved å få mag. til å avgjøre, hva som er rett og rimelig.
dok. 51 J. Geelmuyden 26.11.1735 til mag. Verdig svar på Schiøttes sjikane.
dok. 51 J. v.d. Lippe og Refdal 28.11.1735 ang. Geelmuydens regnskaper. Tilbakeviser Magnus Schiøttes vidløftigheter. Div. bilag.
dok. 54 Schiøttes kone (Magnus Schiøtte er i Kbhv.) 06.12.1735 til mag. Lover å innlevere 1727-regnskap vedrørende Geelmuydens forhold.

Arkivkatalogen har registrering på dokumentnivå kun for eske 4 og 5. På slutten dør Magnus Schiøtte i Kbhv., og saken om hans regnskaper fortsetter, med store problemer for enken. Det er mulig at disse sakene fortsetter i de videre arkiveskene ?