Barn av 2-1-g-2 Geert Gerritsz van Geelmuyden (1671-1721) og Nielsche Marie Lindgaard  (ca. 1687 -1775):

3-8–e Niels Christian Geelmuyden (Ca. 1713-1770)

Ca. ett månedsverk er brukt ved arkivene i København for å finne opplysninger om denne familien.  Endel aktuelle kilder ble avfotografert.  Avskrifter har skjedd raskt, uten å stoppe opp ved skriftproblemer.

Det kan være mer å finne i København om denne familien. Bl.a. er ikke skifterettens desisjonsprotokoller (bl.a. 6. mai 1795) og saksvedlegg gjennomgått for noen av skifte- og vergemålsakene. Heller ikke reskripter, anker og søknader. Også sjømannsrullene på Rigsarkivet bør gjennomgås.

Kildeutskrifter basert på digitale bilder av arkivkilden:

Kildehenvisninger for alle kildefotoene (under Niels Chr. og hans barn og under Knud og Johan G.) som i 2006 ble tatt av skifte- og vergemålskilder ved Landsarkivet for Sjælland inkluderer følgende:

(Se: registratur Politi og domsmyndighet IV, København skifte- og overformynderi.)

Københavns overformynderi
– Hovedbøger over værgemål 1771-1778 4
– Registre til hovedbøger over værgemål 1754-1784
– Registre til hovedbøger over værgemål 1784-1806 f. 80a myndling Geert Geelmuyden
formynder Johan Peter Kiærulf, cantor
merke 4B pagina 41
merke 4C pagina 27
utslettet 9. sept. 1795

Københavns skiftekommission
– Register til forseglingsprotokollene 1721-1771:
– Forseglingsprotokoll 1770-1771 XXI 1770 p. 600, 619, 621 Niels Christian Geelmuyden og
1771 p. 701 Helena Mørch

Hof- og stadsrettens skiftekommission
– Register til forseglingsprotokollene 1771-1797:
– Forseglingsprotokoll 1785 8F / nr. 5022 p. 333 Johan Geelmuyden
– Forseglingsprotokoll 1787 5H / nr. 3429 p. 83 Baltzar Geelmuyden
– Forseglingsprotokoll 1787 8G / nr. 5717 p. 337 Knud Geelmuyden
– Forseglingsprotokoll 1794 5N / nr. 5441 p. 12 Geert Geelmuyden
– Forseglingsprotokoll 1802-1803 8 / nr 516 p. 16-17 Maria Othilia Geelmuyden
– Behandlingsprotokoll 1785 8F nr. 5022 p. 580 Johan Geelmuyden
– Behandlingsprotokoll 1787 G nr. 5717 p. 579 Knud Geelmuyden
– Behandlingsprotokoll 1794 K nr. 5441 p. 36 Geert Geelmuyden

To bildefiler:
Niels Christian Geelmuyden, Ekstraskattmanntall Kbhv, p251.tif :
Niels Christian Geelmuyden, Ekstraskattmanntall 1762, p252.tif :
Christianshavn kvarter, nr. 95 Lille Torve Gade
Peder Clausen Ramderup m.fl.
Til leie boende hos ham var:
Niels Christian Geelmuyden, overkjøpmann ved det kgl. Oct. Almindelige Handels Comp.
Hans kone Helene Geelmuyden
Datter Maria Octilia, i 5 år, født 24. mars 1758
Sønn Giert, i 4de år, født 26. juni 1759
Sønn Christian Lingaard i 3de år, født 8. juli 1760
Datter Johanna Necolina, i 1ste år, født 28. juni 1762
Tjenestepike Giertru Westfal, 33 år gml.
Tjenestepike Karren Olsdtr., 29 år gml
I tillegg bodde flere andre personer til leie hos Peder Clausen Ramderup.

Bildefil Niels Christian Geelmuyden, kirkebokreg p26
Sekundærkilde: Kirkebokregister for Vor Frelsers eller Holmen kirke:
Far Geelmauden Niels Christian kjøbmd, mor Helena Mørck
Barn: Peter p. 17 linje 15 år 1765 8/2
Jacob p. 28 linje 11 år 1766 25/8
Abigael Catharina| p. 36 linje 10 år 1767 16/6
Balthasar p. 51 linje 11 år 1769 16/4

To alternative bildefiler:
Niels Christian Geelmuyden Skifte 1770 -1.tif :
Niels Christian Geelmuyden, Skifte 16-08-1770 p600.tif :

Pagina 600
Anno 1770 d. 16. august innfant retten … seg i avgangne Niels Christian Gelmydens tilleiehavende værelser i tømmermester von Bergens enkes gård på hjørnet av St. Annæ Gaden lige for den danske kirke, for etter hans enke Hellena Mørchs begjæring å foreta forseglings forretning etter bemt. Hennes mann som i går aftes ved døden er avgangen. Herved var tilstede enken som tilkjendega at den avdøde mann men henne etterlater seg følgende barn:
Geert gammel i 12. år
Jacob i 4. år
Baltzar 1 ½ år
Maria Uttilia gammel i 13 år
Johanne Nicolina i 8 år

Videre tilstede enkens far cantor Mørch og Jens Olsen på procurator S. Buuses vegne, samt tilstede tjenestepikene Maria og Anna samt gårdskarlen Johannes og …….. Hans Rasmussen og Willa.ds Leth;

Hvor da det forefundne og angivne ble annotert og forseglet som følger:

I stuen:
1 malt tebord
2 speil i glass ramme
6 .. lampetter
1 ……
6 …… stoler med gul damasks betrekk
1 Canape
6 stoler ed s..… overtrekk
1 innlagt chatoll med skap på hvorav pulten ble forseglet
6 sølv spiseskjeer
4 te ditto
2 saltkar
1 do. Sukkertang
1 fløte do. Skje
2 consoll bord med forgylte zirather

I hjørne stuen:
1 jernlagt (??) drag kiste
1 gran (?) malet top seng
1 nattbord
1speil
2 gamle lenestoler
2 fag gardiner

I stuen nestved:
1 skjære brett (?), dette er lånt
1 top seng med hjemmegjort (?) omheng
i atskillige ….. 3de P….. logerer (?)
1 …. Skatoll med glass skap deri 50 (?) atskillige bøker (?), …. deraf forseglet

Bildefil Niels Christian Geelmuyden, Skifte 1770, p601.tif :

P. 601
1 stor ege kiste
1 bord med ….
3 gamle stoler
1 St… ikke i futteral
1 speil i glass ramme, dette speil skal ikke tilhøre bord
1 slag benk
1d… .pi…
3 fag gardiner med gra… halve dito i kjøkkenet

Tinn
6 fat
28 ? …. Tallerkener
1melke kanne
1 skål
11 ……..
1 kaffe kanne med fat
3 s……..
3 kjeler
1 kasserolle
1stor ma….
2 kaffe kanner
1 te kjel
8 former
1 messing kjel
1 kobber natt stage
1 messing fyr…..
1 … slagt
1 b.rd ….
1 malm m…. med st…
1 messing …. Jern
1 jern gryterist
1 god ….. jern
2 tve……
2 ……….
2 porcelains fat
38 do tallerkener
1 te bord …. Stod
…. Vask
3 par forlærrets (?) laken
1 fag
6 servietter
2 skjorter
2 håndklær
Endnu forefandtes 3 par forlærrets laken (?)
… blaar (?) lærrets dito, 6 dito duge, 24 atskillige servietter, 2 …. Skjorter gamle, 12 lomme tørklær (?),
12 bind.

Videre end som nu anført er forefantes ei eller ble angitt hvorved forretningen ophørte og ble nøklene til de forseglede steder tatt i rettens bevaring.

Bildefil Niels Christian Geelmuyden, Skifte 15-09-1770, p619 :
Pagina 619
15. september 1770 innfant retten … seg i avdøde overkjøpmann Gelmydens stervbo for å innta noen papirer vedkommende hans regnskap til handels Companiet; hvorved var tilstede enken og hennes far Sr. Mørch, samt Ass(essor ?) Holm av hvem den avdøde mann skal ha betjent seg ved hans regnskaps forfattelse, samt tilstede fogedtjenerne Willaeds Leth og Lars Lund; Hvorda chatollet i senge kammeret ble åpnet og derav uttatt det som kunne ansees å tilhøre regnskapet, så vel som og skjøtet på boets tilhørende parter i to skip; disse dokumenter ble forseglet og deretter chatollet igjen forseglet, likesom og disse papirer ble oppbrakt på rådstueskriver stuen.

Bildefil Niels Christian Geelmuyden, Skifte 17-09-1770 :
17. september 1770 ble et chatoll åpnet i Niels Gilmuyden kjøpmanns stervbo i overværelse av enken, Ass. Holm på enkens faders vegne samt fogedtjeneren Jan Rasmussen, hvorda ble uttatt og til brøgger S. Soelberg som medinteressent udi fisk skibet Adderen kalt ble mot hans kvittering utlevert en original kgl. Bevilling av 22. september 1767 og kopi av en annen dito av 12. august 1768 vedkommende de friheter disse fisk skips interessenter er tillagt, hvoretter chatollet igjen ble forseglet.

Bildefil Niels Christian Geelmuyden, Skifte 15-01-1771 p701 :
(Landsarkivet for Sjælland, Forseglingsprotokoll 1771 XXI p. 701.)
15. januar 1771 innfant retten … seg etter Cantor Mørchs annmeldelse udi hans datter mad. Helena Mørch afg. Niels Christian Geelmydens enkes fradøde leie værelser udi tømmermester Bergers enkes gård på hjørnet av St. Anne gaden lige for den danske kirke på Christianshaun, for å nedlegge den avdødes gangklær og linned som ei ved forseglingen etter den avdøde mann 16. august 1770 er annoterte, udi en dragkiste, og en kiste som begge ble forseglet, så ble og et glass skap med bøker forseglet; herved var tilstede den avdøde konens svoger Jørgen Schiøtt og kjæreste som tilkjennega at hendes søster i søndags morgen 13. januar ved døden var avgått, så var og tilstede de to Foged-tjennere Willaeds Leth og Hans Grønnegaard; og da intet videre var å erindre så opphørte forretningen.

Bildefil Niels Christian Geelmuyden, Skifte 28-10-1774 p41, se forrige p18, neste p73 :
Pagina 41
Cont. Nr. 4A pag. 18 + 27
Cont. Nr 4C pag 27
28. oktober 1774 for avg. Kjøpmann her i staden Niels Christian Gelmuyden og hustru Helena Mørch, deres sammenavlede 5 barn, navnlig:
1. Geert gml i 14de år
2. Jacob gml i 7de år
3. Baltzar gml i 5te år
4. Maria Otthila gml i 15de år
5. Johanna Nicolina gml i 12te år
inntegner jeg underskrevne meg å være formynder for den arv dem etter deres avg. Morfar, forrige cantor ved Holmens menighet Peter Mørck, som var i ekteskap med avg. Otthilia Harsdorf, er tilfalt, og forplikter jeg under min hånd å foreha vergemålet som vedbørlig.
Datum ut supra.

I no. 248 i Dronningens gade p Khavn Johan Peter Kiærulf
Skiftet etter avg. Peter Mørck er foretatt 8. februar 1772, sluttet 16. juni 1774 samt her i Overformynderiet forevist 28. oktober nestetter, da skiftekommisjonen contant innbetalte myndlingenes arv.
1. Geert 53 rdr, for vergemål og arv å inntegne avg. 1 rdl 4 mrk, = 51 rdl 2 mrk.
2. Jacob 53 rdr, avgår for dito 1 rdl 4 mrk, = 51 rdl 2 mrk.
3. Baltzar 53 rdr, avgår for dito 1 rdl 4 mrk, = 51 rdl 2 mrk.
4. Maria Otthila 26 rdl 3 mrk, avgår for dito 3 mrk = 26 rdl – ” – ”
5. Johanna Nicolina Gelmuyden 26 rdl 3 mrk, avgår for dito 3 mrk = 26 rdl – ” – ”
= 206 rdl

1774 til 11. desember i den kgl. Obligasjon av 28. juli 1755 på 81599 rdl 5 mrk 2 ½ sk innsatt de 206 rdl.
11. juni 1777 innfridd og samme tid det asiatiske Compagnies obligasjon på 100000 rdl innsatt de 206 rdl.
Desember 1785 ble Asiat. Comp. Obl. på 100000 rdl. Innfridd og samme tid i en ny av ditto dat. … desember 1785 på 70000 rdl, innsatt de 206 rdl.

Marie Othila Geelmuyden er kommed i ægteskab med Johannes Nielsen Huusbye, matros av 1. Div. 3. comp. Nr. 60, som for hennes arv 26 rdl. har gitt avkall 9. mai 1787.

T.. fra nr. 4A pag. 27.
De Geelmuydens barn tilhørende og på foranførte pag. Benevnte mynd(linger) er etter … magistratens resolusjon av 9. juli 1787 omsatt til juvelerer Mørch etter hans vedtagede tilståelse …….. … til 13 rdl 4 mrk 8 sk, hvorav Huusbye er utbetalt sin kones andel mot kvittering av 18. juli 1787 med 1 rdl 4 mrk 5 s, resten 12 rdl 3 s tilfaller:
Geert ¼ del regnet av 13 rdl 4 mrk 8 s med 3 rdl 2 mrk 10 s
Jacob do. 3 rdl 2 mrk 10 s
Baltzar do. 3 rdl 2 mrk 10 s
Johanne Nicoline 1/8 del 1 rdl 4 mrk 5 s
…. resolusjon, Mørchs tilståelse og Huusbyes kvittering følger blant avkalde og kvitteringer for Overformynder Thomsens tid,

Baltzar Geelmuyden er død og hans arv 54 rdl. samt andel av mynd… utbetalt skiftekommisjonen mot kvittering av 20. juli 1787.

Jacob Geelmuyden sadelmagerdreng i 23de år gl og værende her i staden har tillige med curator gullsmed Frederick Mørch gitt avkall for sin arv og andel av mynd…. 54 rdl. 4 mrk 10 s den 15. januar 1788 lest 11 februar s. år.

De øvrige 2 myndlingers arv er 82 rdl 2 mrk 15 s står i Asiat. Comp. Obl.

… til pag. 73.

Bildefil Niels Christian Geelmuyden, Skifte 24-10-1776 p27, se forrige 4B p41, neste p29 :
Pagina 27
Cont. No. 4B pag. 41
24. oktober 1776
For avg. Kjøpmann Niels Christian Geelmuyden i ekteskap med Helena Mørck, som likeledes er død, sammen avlede 4 barn sic
Geert 16 år
Jacob 9 år
Maria 18 år
Johanne Geelmuyden 13 år
Endtegner jeg underskrevne …. Peter Kierulf, cantor ved Vor Frelsers kirke på …. Meg å være formynder for den dem etter avg. Baltzar Mørch forhen forstander ved Huusevig hamn (?) i Island tilfalden morbroderlig arv, forpliktende under min hånd å forestå vergemålet vedbørlig.
Kiærulf.

Skiftet etter avg. Baltzar Mørch er begynt 16. desember 1772 sluttet 28. juni 1776, samt her i overformynderiet forevist 24. oktober nestetter, da skiftekommisjonen tillige innbetalte de myndliges arv for
Geert 24-1-10 2/3
Jacob 24-1-10 2/3
Maria Cicilia 12-”-13 1/3
Johanne Nicoline Geelmujden 12-”-13 1/3
72 rdl 5 mrk –
Avgår for alle for vergemål og arv å inntegne 5 mrk
Igjen 72 rdl -”-
Altså blir arven for hver sønn 24 rdl og for hver datter 12 rdl.
11. desember 1776 er disse 72 rdr forsikkret i brøgger Andreas Riegels Thestrups obligasjon av 11. desember 1776 lest 23. ejusdem på 12000 rdr, hvorved asseurencen er 14000 rdr og taxationen 21750 rdr.
…. Juni 1782 ble Andreas R. Thestrups obligasjon innfridd og samme tid i assessor Ole Thestrups do. på 12000 rdr dat. 18. juni 1782 lest 24. do.,innsattde 72 rdr.

Maria Cicilia eller Ottilia Geelmujden er kommet i ekteskap med matros av 1. Divis. 3. Comp. No. 60 Johannes Nielsen Huusby som for ovenstående hennes arv 12 rdr. har gitt avkall 9. mai 1787.

Jacob Geelmuyden sadelmakerdreng værende her i staden og i 23de år gammel tilligemed beskikket curator gullsmed Frederich Mørch har gitt avkall for ovenstående sin arv 24 rdr 15. januar 1788 lest 11. feb. 1788.

1788 juni ble Thestrups obl. innfridd og samme tid i brøgger Johan D. Vogels do. av 21. juni 1788 lest 23. (?) do. På 11500 rdr, innsatt 36 rdr.

Ved skifte etter avg. Gullsmed Friderich Mørch, forrettet av Hof- og Stads rettens skiftekommisjon, begynt 8. juli 1791, sluttet 18. mars 1792 og her forevist, er hans søster datter ovennævnte Johanne Nicoline Geelmuyden tilfalt arv 212 rdl 4 hvorfor er henne tillagt: 1. I juveleren Johan Henrich Kemmerers (?), etter forskrivning datert 11. juni 1787 og lest i retten 18. dito, mot andre panterett i huset nr. 386 Ved Holmens Kanal, asseureret for 3400 rdl, til rest skyldig kapital 600 rdl, hvorpå debitor i hver termin skal avbetale 50rdl, da kapitalen ikke annerledes må fordres, 66 rdl 4 mrk.

…. Penger 145 rdl 3 mrk.

Men derav har skiftekommisjonen utlagt til prokurator … Müller for utgifter og umake for (?) tilsyns verv 10-”-8

Igjen som skiftekommisjonen lot innbetale her i Overformynderiet 29. juni 1792 (da også Kemmerers obl. ble innlevert) 133 rdl 2 mrk 8 s
Altså er denne hennes morbroderlige arv 202 rdl – ” – 8 s
Avgår Overformynderiets tilkommende inntegning 2 rdl – ” – ”
Igjen 200 rdl – ” – 8 s
Transport til pag. 29.

2 bildefiler:

Niels Christian Geelmuydens barns vergemål 1776 p29, se tidl p27 og forts p6 og 30.tif :

Niels Christian Geelmuydens barns vergemål 1776 p29, synlig venstre marg, se tidl p27 og forts 6 og 30.tif :

P. 29
Transport fra pag. 27 Johan Peter Kierulfs vergemål.
Ved skiftet etter gullsmed Mørck var myndlingen end videre udlagt 1/9 del av ….
de fordringer hvorom er taget utskrift av skiftes acta.
1792 18. juli anmeldte formynderen, at de av ham for Geert Geelmuyden oppebårne
renter til sistavvigte 11. juni, beløp til 57 rdl 1 mrk 14 ½
hvorav han har forskudt myndlingen til hans udredning i året 1777 20 – ” – ”
Igjen som han innbetalte her i overformynderiet = 37 rdl 1 mrk 14 ½
Ligeledes innbetalte formynderen samme tid for myndlingen Johanne Nicoline Geelmuyden 20-”-”
= 57 – 1 – 14 ½

Inntegning for Geert Geelmuyden ” – 3 – ”
Igjen = 56 – 4 – 14 ½
Formynderen har deretter leveret forklaring datert 25. juli 1792 over Geert Geelmuydens
renter, samt det av ham for de bekomne 20 rdl utstedte brev av 22. januar 1777,
påtegnet av formynderen at han har godtgjort … samme i rentene. Berørte (?) forklaring
…. følger vergemålet.
Hvilke 56 rdl 4 mrk 14 ½ tilligemed de i juni innbetalte 133 rdl til sammen 190 rdl 1 mrk 6 1/4 s fra 1. juni 1792 er forsikret fra bemelte 1. juni; termin i stadshauptmandens
Mylii’s Obl. av 14. desember 1787 lest 17. do og 7. mai 1790 lest 7. do. På 9000 rdl.

Av skiftekommisjonen er fra gullsmed Mørcks bo innlevert 14 stk dokumenter,
den utestående uvisse gjeld vedkommende.
1792 i juni og desember avbetalte kelmerer på sin obligasjon hver gang 50 rdl til sammen 100 rdl, hvor
av denne myndlings sic datterens andel for hver termin er 5 rdl. 3 mrk 5 1/3 til sammen 11-”-10 1/3, som fra 1. desember 1792 er forsikret i foranførte stadshauptmann Mylii obligasjon-
Transport til 6 og 30.

Bildefil Niels Christian Geelmuydens barns vergemål p30, se forrige p27.tif :
P. 30
24. oktober 1776
Transport fra pag. 27 ved Johan .. Kierulfs Vergemål.
Johanne Nicoline Geelmuyden er kommet i ekteskap med Frantz Werner nålemakermester her i staden som for hennes arv 232 rdl 8 s har gitt avkall 31. mai 1793 lest 2. september .

I følge kgl. Allernådigst reskripter av 29. november 1793 og 11.juli 1794 er den bortreiste Geert Geelmuydens arvelodder 60 rdl 4 mrk 14 s utbetalt til hof- og stadsrettens skiftekommisjon 9. september 95 for å deles mellom hans arvinger så ble og anmeldt til deling hans andel i Johan Klemerers obligasjon. Ved arvens utbetaling er udeholdt 10 procent inntil den endelige godtgjørelse for brannskadene sees.

Bildefil Niels Christian Geelmuydens barns vergemål p73, se forrige p41, neste — -.tif :
P. 73

Transport fra pag. 41 ved Johan .. Kierulfs vergemål.

1791 (?) juni ble det Asiat. Comp. Obl. innfridd og de 82 rdl. 2 mrk. 15 s. innsatt i Proc. Conrad Weidemans obl. på 11000 rdl.

Etter Johanne Nicoline Gelmydens ansøkning og derpå fulgte resolusjon av 21. mai 1790 ble til henne 23. ejusdem av hennes arv utbetalt 19 rdl. 4 mrk 5 s med hennes og klokker Kierulfs kvittering.

Johanne Nicoline Geelmuyden er kommet i ekteskap med Frantz Werner nålemakermester her i staden som for hennes arvs rest 8 rdl har gitt avkall 31. mai 1793 lest den ….

Ifølge kgl. Reskripter av 29. november 1793 og 11. juli 1794 er den bortreiste Geert Geelmuydens arvelodder utbetalt til Hof- og Stadsrettens skiftekommisjon, for at deles mellom hans arvinger, den .. 54 rdl 4 mrk 10 s mot kvittering av 9. september 1795, så er og anmeldt til deling hans andel i Johan Kemerers obligasjon. Ved arvens utbetaling er udeholdt 10 prosent inntil utfallet sees med erstatningen for brannskadene.