←  Forrige historie

Nåtidens bebyggelse på stedet er store murbygninger, bygget etter brannen 1916. Murbygningenes sydvegg er ca. 40 meter lang, og det sydøstre hjørnet omtales omkring 2000 som Lido-hjørnet. En sammenlikning av kart over området før og etter bybrannen 1916 viser at den gamle eiendommens (”gårdens”) syd- og vestside lå noen meter innenfor ytterveggene i nåtidens murbygninger.

Den eldre ”gården” strakte seg dobbelt så langt østover som de nåværende murbygningene, samtidig som gårdens sydside trakk seg litt lenger mot nord i sin østlige halvdel. Dersom antydningen om at Knuds sjøboder lå lenger syd kan det tenkes at denne forskyvningen nordover i den østlige halvdelen har skjedd etter Gerrits tid.

Den nåværende kaifronten langs Strandkaien ligger ved nabogården, den gamle Torvegården, ca. 15 meter vest for østveggene på de gamle sjøbodene. Det er ved sydvestre hjørne av Vågen ca. 57 meter fra nåværende kaifront til murbygningens østfasade.

Mellom sjøbodene gikk hopen ved Gerrits eiendom kanskje nær 25 m inn mellom sjøhusene, dersom vi antar at de gikk like langt som i Torvegården før 1916. Derfra er det ca. 18 m igjen inn til nåtidens murbygninger på Lido-hjørnet. Totalt var gården, ifølge kartet før 1916-brannen, nær 80 meter lang fra Strandgaten til sjøbodenes østvegger, ute i Vågen.

Over mange hundrede år er Vågen utfylt, og Torget er gradvis flyttet med nordover. Tidlig på 1600-tallet lå Torget ved enden av Korskirkealmenningen. Nå har nordre kaifront ved Torget flyttet seg så langt nordover at den allerede før bybrannen 1916 hadde passert Gerrits sjøboder, slik at deres gamle beliggenhet ikke lenger grenser mot Vågen. Søndre husrekke i nabogården, Torvegården, har antakelig hatt sin nordre side omtrent i fortsettelsen av Blomster-Torgets kaikant, men ca. 15 meter lenger vest. Ca. 8-10 meter syd for denne linjen lå trolig nordre grenselinje av Gerrits gård, i hans tid.

→  Neste historie