I en bibel etter sin far kanselliråd Knud Geelmuyden har han skrevet følgende:

«Jeg Gert Geelmuyden er født i Bergen den 8de marz 1697 af Forældrene Knud Geelmuyden virkelig Cancellieraad, Stadshauptmand og Negotiant i Bergen og Anna (Beathe) Storch, hvilke betimelig lod mig komme i Skole hos Søren Wiilmand, der boede på Toftegaard i Mangers Præstegjeld, og da han flyttede til Bergen fulgte jeg med ham og i Bergen gik hos ham i skole, indtil jeg skulde undervises i Latinen, og blev anseet beqvemmeligen at holdes til Bogen;  da jeg blev sat i Skole hos den berømte Skolemand Johan Knudsen Hesvig, Klokker til Nykirken i Bergen.  Forblev under hans Information indtil jeg var færdig at deponere;  men som mine Forældre fadt det ikke godt for mig, som meget ung, at reise og komme i blandt Fremmede, saa blev jeg ved en foreløbig Skolegang hos ham, som jeg selv vilde, fordi jeg var erkjendt duelig, og endelig blev opholdt et aars tid at gaa i Bergens Cathedralskole, Rector Ericck Møinichen og Konrector Jørgen Harboe 1714.  Da jeg saa havde været tredje øverst ved Testimonio «hedersommeligen» havde begivet mig fra Bergen til Universitetet i Kjøbenhavn, for at anføres blandt Studenternes Tal, hvilket skeede i Aaret 1714, kom jeg samme aar til Akademiet og forblev i Kjøbenhavn, indtil jeg alle mine Examiner havde overstaaet og var til Atestatz Ao 1716  2den Januar med Haud ill.  Examinatoribus Dr. Johan Steenbuch og Dr. Johan Bartholin, og fik Carakteer Haud illaudabilis og den 22de Februar paafølgende prædikede jeg for min Demis og havde til min foresatte Text at forklare Apost. 15 v5 og erholdt carakteer Laudabilem.  Censoribus Dr. Johan Bartholin, Dr. Johan Steenbuck og Dr. Johan Trellelund, hvilke alle tre have underskrevet.  Derpaa fik jeg mit Testimonium Publicum og tillige et akademisk Reisepas, da jeg agtede at reise til Holland, underskrevet av Notario Univer. Reg. A. Anchersen d. 29 Februar 1716.  Derpaa reiste jeg fra Kjøbenhavn til Roskilde, Ringsted, Slagelse og Korsør, saa over det store Belt til Fyens stift, hvor jeg var i følgende Steder:  Nyborg, Odense, Assens, saa over det lille Belt til Hadersleben, Reutzburg, Itzehoe, Hellenskaar, Hamburg og Altona, saa tilbage til Hamburg, hvor jeg nogen tid opholdt mig, reist derfra over Ebben til Harborg og gjennom Westphalen til Rehlen, Nybourg, Osnabruck, Uppersbyren Rehne, Bentheim, Dilden, Deventer, Jorhausen. Maarden og Amsterdam, hvor jeg indtog hos min Farbroder Adriaen van Gelmuyden Margreve, og blev nogen tid.  Saa reiste jeg med Skøiten til Harlem, Leiden hvor jeg da blev indskreven blandt Studenternes Tal og frequenterede Professoris Granuerii Collegium in Studio Leteratio, og som jeg der nogen tid havde opholdt mig, reiste jeg tilbage til Grevenhaag, Dr. Grav Dorth, Rotterdam, Saardam, kom til min farbroder igjen i Amsterdam, saa derfra begav jeg mig paa Reisen til mine forældre i Bergen.  Ao 1719 reiste jeg fra Bergen til Christiania, hvor jeg nogle Uger opholdt mig, reiste derpaa tilskibs til Røegaard Strand i Jylland, derpaa til Aarhus, saa med Smakken til Kallundborg og saa videre reiste jeg til Kjøbenhavn, hvor jeg den 14de december 1719 fik mit Kongebrev av Kong Friderick den 4de uden consequense for andre, hvor skulle betiene med den gamle Sognepræst Hr. Claus Schavenius i Haus Præstegjeld i Nordhordlehn i Bergen Stift, naar han det formedelst Svaghed begjærede, og om jeg hannem overlever at skulle som Sognepræst Sucsedere.  Derefter, saasom om det var Vinter, udreiste jeg til Hamburg igjen, derfra at reise til Skibs til Bergen og i Mai Maaned Ao 1720 kom jeg til Bergen.  Udi samme Aar 1720 blev jeg ordineret i Bergen av Biskop Magister Clemens Schmidt, derefter, sa jeg havde faaet min Collat, blev jeg i 1722 indstalleret i Haus Hovedkirke av stiftsprovsten Magister Ole Storm.  Dom. 16. p. Trinit. 1720.  Efter min Sal. Formands Død Ao 1722 tiltraadte jeg da Kaldet som virkelig Sognepræst til Haus Kald og kom derefter i Ægteskab med Jomfru Anna Kaae, Sal. Magister Joachim Kaaes Datter, hvis Fader var residerende Capellan til Korskirken i Bergen.

Med hende erholdt jeg 4 sønner i mit Ægteskab, af hvilke 2 ere døde, to endnu lever.  Efter hendes Død kom jeg i det andet Ægteskab med Jomfru Charlotte Lowzow, og i dette Ægteskab ble velsignet med 9 Børn, Sønner og Døtre, af hvilke 3 Døtre er døde, men tre Sønner og tre Døtre endnu lever.

Ao 1738 d. 30 October blev jeg av Kong Christian den Sjete allernaadigst beskikket at være deres Kongelige Majestæts Consistorialraad og saa siden forbleven.

Omsider blev mig den 3die Martii 1747 allernaadigst efter aller underdanigste Ansøkning conferreret Ous Præstegjeld i Syndhordlehn i Bergen Stift, hvori jeg indtil denne Alderdom er forbleven, Consistorialraad, Præpositus honoiarius og Sognepræst.

Dette paa Ous Præstegaard den 6te December 1774 underskriver

Gert Gelmuyden»