Besse ble dømt for å ha fått barn utenfor ekteskap mens han var gift.  Han ble først dømt av sorenskriveren i Nordhordland (Nhl. tingbok A 53).  Stiftsoverretten bekreftet dommen (domsprot. C4 1817-1823 fol.159a):

Derefter blev foretaget Ny Justitssag

Procurator Lange, som actor

Contra

Besse Johnsen Gjære og Kari Knudsdatter Giære. –

Actor mødte og fremlagde Stevning i lovlig forkyndt Stand, Stiftets Ordre af 3 hujus med den paaberaabte Brev fra Audetiur og Foged Karstrup af 31. August sidstleden, samt Præsten Wædings Attest af 24 Febr. D.A., næst at paastaae Dom efter Stevningen, begiærede de Tiltalte forelæst de fremlagte Documenter, in Specie Sognepræstens Attest og deres Erklæringer indhentet, hvorvidt den om dem opgigne Alder er den Rigtige. – For iøvrigt maatte han, for saaviodt Besse Johnsen angaaende, bede hans Erklæring indhentet om han ikke for tvende Gange forhen med Pigen Kari Knudsdatter begangne Hoer, har været straffet. – For øvrig forbeholdt Actor det videre Fornødne. – Af Documenterne indtages Stevningen, hvorimod de Øvrige vedhæftes. #

For Retten mødte paagjældende Besse Johnsen Giære og Kari Knudsdatter Gjære, frio for Baand og Tvang. – Defensor, Procurator Heiberg, mødte og forbeholdt det fornødne. – Bemeldte Documenter blev for Retten oplæste.-

Derefter fremstod for Retten

  1. Paagjældende Besse Johnsen Gjære, som efter at være formanet til Sandhed, forklarede i Anledning af den ham forelæste Præsteattest af 24de Febr. dette Aar, at det forholdte sig rigtig, at han trende gange havde besvangret Pigen Kari Knudsdatter Gjære, som for nærværende Tid er i hans Tjeneste, nemlig første gang, saavidt han erindrer, omtrent for 8te Aar siden; da han med hende avlede 1 Drengebarn, Berge, der endnu lever og er hos ham selv; da anden gang for omtrent 6 Aar siden, da han avlede 1 Pigebarn, der ligeledes lever og er hos ham samt hedder Kari; og Tredie gang først i dette Aar, da han med hende avlede 1 Pigebarn, der ligeledes lever, og er hos ham og er det i Præsteattesten ommeldte Pigebarn Marthe. For de tvende første er han straffet med at hensiddet paa Vand og Brød hos Lehnsmanden, nemlig den første gang i 14 Dage og den sidste gang i 8te Dage, hvilken Straf blev ham, ifølge Resolution, paalagt. Han afgav iøvrigt følgende Forklaring om sit vita, at han er som Præsteattesten ommelder, 45 Aar gammel, fød paa Gaarden Soltvedt i Mangers Præstegield af Forældre John Bergesen og Moderen Anne Bessesdatter, af hvilke den Sidste lever og opholder sig paa Gaarden Soltvedt; døbt i Mangers Kirke og Confirmeret samme Sted i sit 18de Aar. Han var hjemme hos sine Forældre til han var 18 Aar gammel da han kom du at tjene og tjente hos Hans Olsen Alveim i Herløe Skibrede, der endnu lever og derfra blev han gift omtrent i sit 22 Aar med sin nuhavende Hustru Marthe Knudsdatter, der nu omtrent er 74 Aar gammel, og som da var Enke, og med hvem verken han eller hendes første Mand har avlet Børn, og var hun gifdt med sin første Mand i 10 ½ Aar. Med sin Kone fik han sin tilbygslede Jordepart, hvorpaa han siden bestandig have boet. Hand har iøvrigt ikke været tiltalt for nogen somhelst Forbrydelse. –  Med sin Kone har han iøvrigt, uagtet han har avlet Børn med Kari Knudsdatter, bestandig levet i et kjærligt Ægteskab, som hans Grander kan bevidne. Hans Kone er gammel og svagelig. – Demitteret indtil videre. –
  2. Paagjældende Kari Knudsdatter Gjære, som blev formanet til Sandhed og forklarende i Anledning af den hende forelæste Præsteattest, at det forholdt sig rigtig, at hun trende gange var besvangret af Besse Johnsen Gjære; nemlig første gang omtrent for 8te Aar siden da hun fødte et Drengebarn, som blev kaldet Berge og er hos Besse Gjære, anden gang omtrent for 6 Aar siden da hun fødte et Pigebarn ved Navn Kari, der dels er hos Besse Gjære, deels hos hendes Fader og tredie Gang den Tid, Præsteattesten ommelder, og er det sidste Barn ligeledes hos Besse Gjære. Hun har erlagt sine Leiermaalsbøder 24 s, efter af…ning, fra det første Leiermaal. Iøvrigt forklarede hun sig, i Henseende til sit vita, at hun, som i Attesten er anført, er 33 Aar gammel, fød paa Gaarden Gjære af Forældre Knud Johannessen Gjære og Moderen Marthe Olsdatter, af hvilke Moderen er død, men hendes Fader lever og boer paa Gaarden Gjære: døbt i Lyhrens Kirke og confirmeret i Lindaas kirke da hun var 18 Aar gammel, Hun var hjemme hos sine Forældre til hun var 20 Aar gammel, da hun kom i Tjeneste paa Gaarden Udlyhren hos Iver, der endnu lever, hvor hun var 1 Aar, og derfra kom hun i Tjeneste hos Johannes Bøe, der endnu lever og derefter kom hun hjem til sine Forældre hvor hun var i 4re Aar, da hun derfra kom i Tjeneste hos Lars Rasmussen Nordanger, der lver og hvor hun var i 2 Aar. Derefter tjente hun hos Ole Rasmussen Strømmen 1 ½ Aar, da hun forrige Aars Høst kom i Tjeneste hos angjældende Besse Gjære, hvor hun endnu er. Hun har aldrig været tiltalt eller straffet for nogen Forbrydelse. – Imellem Besse Johnsen Gjære og hans Hustru har altid været hørt et kjærligt Ægteskab, uagtet hun med ham have avlet Børn. Denne Forklaring blev hende forlæst, som hun vedtog rigtig. Dimmiteret. –

I Anledning af Kari Knudsdatters Forklaring, blev Besse Johnsen Gjære atter fremkaldt, og forklarede at det forholdt sig rigtig, at det andet Barn Kari, dels er hos ham og deels hos Kari Knudsdatters Fader. Denne Forklaring tilligemed hans Forrige bleve ham forelæste, som han vedtog rigtig. Dimmiteret. –

Actor forlangte derpaa følgende godvillige mødende Vidner Udspurgte. 1. om Besse Johnsen Gjære lever i god Forstaaelse med sin Hustru Marthe Knudsdatter; 2. Hvorledes angjældende Besse Johnsen Gjæres og Kari Knudsdatters Forhold iøvrigt har været?

Derefter fremstod som

1 Vidne Lars Olsen Gjære, sagde sig 76 Aar gammel, gift og Gaardemand paa Gjære, som er samme Gaard Angjældende beboer, blev formanet til Sandhed og foreholdt Edens Vigtighed og  … til 1 qv. Vidnet har boet paa Gaarden Gjære over 40 Aar og har aldrig formærket andet, end at Besse Johnsen Gjære har levet i godt og kjærligt Ægteskab med sin Hustru, der omtrent er 74 Aar gammel, Uagtet konen hver anden Dag kommer i hans Huus, har han aldrig hørt hende beklage sig over, at hendes Mand havde avlet Børn med Kari Knudsdatter, ei heller har han hørt hende beklage sig over Kari Knudsdatter, men tvertimod veed han at Besse Gjæres Hustru har holdt meget af de af hendes Mand med Kari Knudsdatter avlede Børn, og holdt hun dem som det kunde have været hendes Egne. – Til 2qv. Naar undtages de under denne Sag omhandlede Forbrydelser har begge de Angjældende oppført sig godt. – Denne Forklaring blev ham forelæst, som han vedtog rigtig og med kovret?? Eed bekreftede. – Demitteret.

2det VIdne Gudmund Johnsen Ystebøe, sagde sig 56 Aar gammel, gift og bosat paa Gaarden Ystebøe, der er Naboegaard til den, som Angjælndede beboer, blev formanet til Sandhed og foreholdt Eedens Vigtighed, …. Til 1ste Qv : Saavidt Vidnet veed, har Angjældende levet i et godt Ægteskab med sin Hustrue, som han ei erindrer at have hørt hende nogensinde beklage sig over, at hendes Mand havde avlet Børn med Kari Knudsdatter; ligesom han ogsaa veed, at Besse Gjæres Hustrue har været ganske god med de af Besse Gjære avlede uægte Børn Til 2de Qv- Naar undtages de paaklagede Forbrydelser, har de Angjældende, saavidt Vidnet veed, opført sig godt.  – Denne Forklaring blev ham forelæst, som han vedtog rigtig, og med Lovens Eed bekræftede. Dimmiteret. –

3 Vidne Ole Rasmussen Strømme, sagde sig 45 Aar gammel, gift og boesat paa Gaarden Strømme, en Stedsøn af Besse Gjæres Hustrue, blev formanet til Sandhed, foreholdt Edens Vigtighed og svar til 1 Qv: Angjældende har med sin Hustru levet et godt Ægteskab og han hans Stedmoder aldrig for ham beklaget sig over, at hendes Mand havde avlet Børn med Kari Knudsdatter, ei heller have hun beklaget sig over den Sidste. Børnene har hans Stedmoder ogsaa holdt saa godt, som om de havde været hendes Egne. Til 2den Qv: Naar undtages de ommeldte Forbrydelser har han ikke hørt andet end god om de Angjældende. Denne Forklaring blev ham forelæst, som han vedtog rigtig og med Lovens Ed bekæftes. – Dimitteret. –

4 Vidne Knud Johannessen Gjære, sagde sig 62 Aar gammel, og Fader til Angjældnede Kari Knudsdatter, Gaardmand paa Gjære, blev formanet til Sandhed, forholdt Edens Vigtighed og svarde til 1 qv: som forrige Vidne. Til 2 qv: Naar undtages de omhandlede Forbrydelser, har de Angjældende opført sig godt, og har hans Datter, saavel i hans Tjeneste som i de Øvriges Tjeneste opført sig godt og været omhygelig for ham og er det mellemste af hans Datters Børn, undertiden hos ham og undertiden hos Besse Gjære. – Denne, saavelsom Foregaaendes Forklaring til … vedtog som rigtig og med Lovens Eed bekræftede. Dimitteret. –

Actor, for at faae afhørt Besse Johnsens Hustrue og om mulig for at faae Sagen … til Doms, begierede Sagen udsat til i Morgen tidlig.  –

Eragtet

Den begjærte anstand bevilges. –

Dag den 24de Octbr blev en Extrraret sat paa Thingstedet Alverstrømmen, og Retten betjent af mig, Sorenskriver Bøgh, og i overværelse af de samme Laugrettesmend som i gaar. Hvorda blev foretaget Sagen: Procurator Land, som actor contra Besse Johnsen Gjære og Kari Knudsdatter Gjære. –

Actor mødte, og fremstillede begge de Tiltalede i deres Frihed, samt begjærede Besse Johnsen Gjæres Hustru Marthe Knudsdatter, som nu var tilstede, tilspurgt om hun veed noget om det Forhold, som har været imellem hendes Mand og tiltalte Kari Knudsdatter? samt hvorledes Forholdet fra førstnævntes Side imod hendes haver været, og endelig om hun har givet ham Anledning til det Forhold, der har været imellem Kari og ham?

Defensor, procurator Heiberg var tilstede og forbeholdt det Fornødne. Derefter blev paaraabt og fremstod

5te Vidne Marthe Knudsdatter Gjære, tiltalte Besse Johnsen Gjæres Hustru, sagde sig 74 Aar gammel, formante til SAndhed og foreholdt Eedens Vigtighed samt svarede til de fremsatte Spørgsmaale: Jo det er hende bekjendt, og er det eldste og yngste af de Børn, som hendes Mand har avlet med Kari Knudsdatter, hos hende, men det Mellemsted er dels hos hende og dels hos Kari Knudsdatters Fader, men dette bliver, saavelsom de tvende Andre, klædte af hende. Hun baade har levet og lever endnu godt med hendes Mand, og have ham aldeles intet at klage paa ham; ei heller er hun eller har hun været vred, fordi han har avlet Børn med Kari Knudsdatter; hvilke Børn hun holder saa meget af, som om de kunde have været hendes Egne. Hun har heller intet imod Kari Knudsdatter, og var denne ikke kommet i Tjeneste hos dem, hvis Vidnet ei selv havde ønsket det; ei heller har hun fra sin Side med sit Vidende givet Anledning til det Forhold som er imellem hendes Mand og Kari Knudsdatter. – Paa Defensors Forlangende forklarede Vidnet paa Tilspørgsel, at det er anden gang hun er Gift, og var hun første gang gifdt i 10 ½ Aar, men hun har ikke i nogen af Ægteskaberne avlet Børn, hvorimot hendes første Mand af hans første Ægteskab havde trende Børn. Hun var omtrent 51 Aar, da han blev gift med sin nulevende Mand. Denne Forklaring blev derpaa for hende oplæst, som hun vedtog rigtrid og frafaldt Actor dette Vidnes Eedtagelse, da han ansaae Sagen tilstrekkelig oplyst med de forhen førte Vidner. – Dimitteret. –

Actor fremlagde deefter sit … af Dags Dato med Bilag, og i Henhold hertil undergav Sagen Dom. Bemeldte Indlæg med Bilag indtages saalydende: #

Defensor begjærende Sagens Anstand til en for Dommeren beleilig og passende Tid. Eragtet:

Denne Sag udsættes til Fredagen den 6 Novbr førstkommende om Formiddagen kl. 9 i mit Huus i Bergen.- Sagens Documenter blive Defensor overleverede. –

Aar 1818 den 6te Nobvr continuerede i mit, Sorenskriver Bøghs iboende Huus i Bergen, Justitssagen:

Procurator Lange, som Actor,

Contra

Besse Johnsen Gjære og Kari Knudsdatter Gjære,

og blev Retten betjent af mig, i Overværelse af de 2de eesvorne Laugrettesmend Anders Olsen Eikaas og Anders Askildsen Bredsteen. Actor tilkjendegav, at han, uagtet Sagen til i dag staaer udsat for Defensor til Desission, har han dog udtaget Continuationsstevning, og derved indkaldet adskillige til at afgive Forklaring om de Tiltaltes Vandel og øvrige Forhold, hvor de have opholdt sig, hvilket han ogsaa uomgængelig nødvendig under Sagen; men da Stevningen, formodentlig for det i disse Dage grasserende onde Veir, ikke er tilbakekommet, og det dog befindes, at endeel af de Indstevnte endnu ere tilstede, begjærende han desuagtet disses Forklaringer modtaget om hvad de vide om de Tiltaltes Vandel og øvrige Forhold betræffende.-

For Retten mødte i deres Frihed tiltalte Besse Johnsen Gjære og Kari Knudsdatter Gjære. –

Defensor mødte og forbeholdt det Fornødne. –

Derefter blev paaraabt og fremstod

6 Vidne Marthe Olsdatter Udlyren, sagde sig 38 Aar gammel, gift paa Gaarden Udltren med Iver Ellingsen, hos hvem tiltalte Kari Knudsdatter har opgivet at hun har tjent, da hendes Mand, som meget svagelig og sengeliggende ikke kunde møde, blev formanet til Sandhed forholdt Edens Vigtighed og forklarede, at Kari Knudsdatter har tjent hende og hendes Mand i 1 Aar, og opførte hun sig i sin Tjeneste ret og troe, og har hun aldrig hørt noget Ondt om hende, undtagen det, hvorfor hun nu er under Tiltale. Hun kjender ligeledes Besse Gjære, og har hun ikke hørt noget ondt om ham, undtagen det, hvorfor han nu er under Tiltale. – Denne Forklaring blev hende forelæst, som hun vedtog rigtig tilhørt og hvilken hun med Lovens Eed bekræftede, efter at samme Forklaring var hende af Lovbogen forelæst og betydet. – Demitteret.

  1. Vidne Johannes Johannessen Bøe, sagde sig omtrent 50 Aar gammel, gift og boesat paa Bøe, blev formanet til Sandhed, foreholdt Edens Vigtighed og svardt, at han kjender begge de Tiltalte, og har aldrig hørt andet end Godt om dem, undtagen det, hvorfor de nu er under Tiltale. Kari Knudsdatter har tjent ham 1 Aar og i den Tid har hun opført sig godt og vel. Denne Forklaring blev ham forelæst, som han vedtog rigtig og med Lovens Eed bekreftede. – Demitteret. –

8de Vidne Lars Rasmussen Nordanger, sagde sig 39 Aar gammel, gift og boesat paa Nordanger, blev formanet til Sandhed, foreholdt Edens Vigtighed og forklarede at han kjender begge de Tiltalte og Besse Johnsen fra hans Ungdom af, og har han intet Ondt hørt om de Tiltalte, undtagen det, hvorfor de nu er under Tiltale. Kari Knudsdatter har tjent ham i to aar og har hun i den Tid opført sig skikkelig og troe. Denne Forklaring blev ham forelæst som han vedtok rigtig og med Lovens Eed bekreftede. Demitteret. –

9de Vidne Ole Rasmussen Strømmen, sagde sig 56 Aar gammel, gift og bosat paa Strømme, blev formanet til Sandhed, foreholdt Edens Vigtighed og forklarede at han kjender begge de Tiltalte og har han hørt vel og skikkelig om dem undtagen det, hvorfor de nu er under Tiltale. – Kari Knudsdatter have tjent ham i 1 ½ Aar, og var han særdeles vel fornøiet med hende. Denne Forklaring blev ham forelæst, som han vedtog rigtig og med Lovens Eed bekræftede. Demitteret. –

10 Vidne Anne Bessesdatter Soltvedt, tiltalte Besse Gjæres Moder sagde sig 80 Aar gammel, bosat paa Garden Soltvedt, blev formanet til Sandhed, foreholdt Eedens Vigtighed og svaredt, at hendes Søn Besse Gjære altid har opført sig vel og skikkelig og altid været en lydig Søn. Kari Knudsdatter har kun ligeledes kjent fra hun var et Barn af, og har hun aldrig hørt noget Ondt om dem, undtagen det, hvorfor de nu er under Tiltale. Denne Forklaring bleve hende forelæst, som hun vedtog med Lovens Eed bekreftede.

Actor fremlagde derefter en Attest af 30 f.M. fra Sogneprest Wolf i hvis Menighed tiltalte Besse Johnsen er født, der indeholder et fuldstændigen Beviis om denne Tiltaltes Alder etc., som for ham blev forelæst som han vedtog rigtig. –

Agtor, da det er at formode, at Stevningen og det sidstnevnte indstevnte Vidne Hans Alveim, endnu i dag kan ankomme, begjærede Sagen, paa saadan Grund, udsat til i Eftermiddag. –

Eragtet

Den begjærte Anstand bevilges.

Bøgh

Anders Olsen Eikaas     Anders Askildsen Bredsteen

Begge med paaholden Pen –

Samme Dags Eftermiddag Klokken 5, continuerede nu med sidstneævnte Justitssag: procurator Lange, som actor

Contra

Besse Johnsen Gjære og Kari Knudsdatter Gjære,

og blev Retten betjent af mig i Overværelse af de samme Personer, som forrige gang i denne Sag. –

Actor,  Procurator Lange, mødte og fremlagde den til i Dag undtagen og i Formiddag ommeldte Stevning af 21de f.M. i lovlig forkyndt Stand. Saa fremstillede han og begge Tiltalte i deres Frihed for Retten. – Defensor, Procurator Heiberg, mødte og forbeholdt det Fornødne. – Derefter blev paaraabt og fremstod som

  1. Vidne Hans Olsen Alvheim, blev formanet til Sandhed, foreholdt Eedens Vigtighed og svardt, at medens Vidnet boede paa en Gaard Nordanger i Radøe Skibrede, tjente tiltalte Besse Gjære ham i 2 ½ Aar, og var Vidnet særdeles vel fornøiet med ham og har aldrig havt nogen Tjener, som han har været saa tilfreds med i enhver Henseende. Han har iøvrigt kjendt Besse Gjære fra et lidet Barn af, og har aldrig hørt noget Ondt, men godt om ham, undtagen det, hvorfor han nu er under Tiltale. Pigen Kari Knudsdatter kjender han ligeledes, og have, naar undtages det, hvorfor hun nu er sat under Tiltale for, aldrig hørt andet, end godt om hende. – Denne Forklaring blev ham forelæst, som han vedtog rigtig tilført og med Lovens Eed bekræftede. Demitteret. –

Actor indlod Sagen til Doms, i Henhold til sit Forrige. –

Defensor, Procurator Heiberg, mødte og forlangte Sagen udsat til en for Retten beleilig Tid. –

Eragtet:

Denne Sag udsættes til Fredagen den 13. i d.M. om Formiddagen kl. 9, som er den første for Retten, formedelst andre allerede berammede Forretninger, beleilige i Tid. – Sagens Documenter bleve Procurator Heiberg udleverede.

Bøgh

Anders Askildsen Bredsteen                              Anders Olsen Eikaas

Iholdt Pen                                                        iholdt Pen

Aar 1818 den 13de Novbr continuerede i mit, Sorenskriver Bøghs, iboende Huus i Bergen, Justitssagen: proc. Lange, som Actor, contra

Besse Johnsen og Kari KNudsdatter Gjære

og blev Retten betjent af mig, i Overværelse af de 2 eedsvorne Laugrettesmend Lars Blix de Fine og Jørgen Hanssen. –

Actor mødte og fremlagde en Attest fra Sognepræst Hveding af 2 hujus, Kari Knudsdatter Gjæres Alder og Confirmation betræffende, hvilken han begjærende hende foreholdt, men da hun i Dag ikke er tilstede, begjærede Actor saadens udsat til den Dag, Dommen afsiges. –

Defensor mødte og fremlagde sit Indlæg af gaards Dato, til hvilket han foreholdt sig og indlod Sagen til Dom, med Tilføiende, at Aarsagen hvorfor han ikke forrige Retterdag sluttede Sagen for sin Side, var at de til den Tid var udtagen Continuationsstevning fra Actor, og følgelig Comparenten ikke kunde vide hva Oplysninger der efter samme kunde erholdes. Eragtet:

Denne Sag optages.

Aar 1818 den 16. December blev en Extraret sat i mit, Sorenskriver Bøghs, iboende Huus i Bergen, og blev Retten betjent af mig og de 4re eedsvorne Laugrettes- og Meddomsmend Lars Blix de Fine, Anfind Olsen, Jørgen Hansen og Jørgen Ellingsen. Hvorda! Blev foretaget gl. Justitssag

Procurator Lange, som actor

Contra

Besse Johnsen Gjære og Kari Knudsdatter Gjære

Actor, procurator Lange, mødte og fremlagde saavel den til sidste Rettersdag du… Stevning af 16 f.M., som den til i Dag udtagne af 5 d.M. , som for Retten bleve læste og indtages saalydende. # Begge Tiltalte mødte, fri for Baand og Tvang, for hvilke bleve oplæste de tvende sidste Retterdag fremlagde Attester; hvilke de begge vedtoge rigtige. – Actor indlod derpaa, Sagen til Doms i henhold til sit Forrige. – Defensor, procurator Heiberg, mødte og indlod ligeledes Sagen til Doms, i Henhold til sit Forrige. – Eragtet: Denne Sag optages til Doms. Derefter blev af Retten eenstemmig afsagt af Dommeren aflæst saadan Dom:

Under 3de October d.A., har Amtet, ifølge Regjeringens 2det Departements Skrivelse af 23de Septbr næstforhen, befalet Procurator Lange, som Actor, at anlægge Justitsuarie??  Mod gift Mand Besse Johnsen Gjære og ugift Qvindemenneske Kari Knudsdatter Gjære for 3de Gang med hinanden begaaet Leiermaal, og for de Tiltalte, er Procurator Heiberg tillagt … som Defensor. – Actor have derpaa ved Stevning af 10de Oct. Sist. Saggiret ?? bemelte Personer i ommeldte Anledning, og indladt Sagen til Doms med Paastand at Besse Johnsen Gjære bliver straffet ifølge 6 – 13 – 25 og Kari Knudsdatter Gjære med 10 Aars Tugthuusstraf, samt at begge tiltalte ipligtes Sagens Omkostninger, og derunder i Sallarium til sig 20 Spdlr og Skyds og Diæt efter fremlagt Regning. – Defensor, Procurator Heiberg, har ligeledes indlagt Sagen til Doms med Paastand, at Besse Johnsen Gjære ansees med arbitrair Straf og Kari Knudsdatter Gjære frifindes for Actor Tiltale; hvorfor han har paastaaet sig Skyds og Diæet efter lovlig Regning og et passende Sallarium. – Ved de fremlagte Documenter, afhørte Vidner, egen Bekjendelse og Sagens øvige Omstændigheder ere oplyst, at Besse Johnsen Gjære, efter at være gift med sin endnu levende Hustrue, har avlet 3 Børn med tiltalte Kari Knudsdatter Gjære, nemlig: omtrent for 8te Aar siden et Drengebarn Berge, omtrent for 6 Aar siden et Pigebarn Kari og omtrent for 1 Aar siden et Pigebarn Marthe, hvilke alle 3 lever. Ligeledes er det oplyst, at han for det første er anseet med Straf af Fængsel paa Vand og Brød i 14ten Dage, for det Andet med samme Straf i 8te Dage, og at hun for det første begaaede Leiermaal har erlagt Bøder 24 s, men for det andet ei har været tiltalt. Endelig er det oplyst, at deres Vandel iøvrigt haver været god. Hvad hans Straf angaaer, da vil denne blive, ifølge 6 – 13 – 25, at miste sit Hoved, da dette lovsted er uforandret og hans øvrige gode Opførsel og hans Hustrues Overbærelse ei kan begive?? Retten til at formilde Lovens Straf, naar denne ei selv giver Anledning dertil. – Hvad derimod hendes Straf angaaer, da kan Rescriptet af 3 Novbr 1747 og Forordningen af 26. April 1755 — paa hende være anvendelig, hvis 6 – 13 – 9 var det, som blot ved de Første er forandret; men dette Lovsted skjønner Retten ikke in casu?? er anvendelig. Den foregaaende 8de art. bestemmer udtrykkelig om Mandspersoner, at Leiermaalet skal være begaaet med forskjellige Personer, og da den 9de Arts. Staaer i nøie Sammenheng med den Foregaaende, maa den og udfordre at Leiermaalene paa Qvindemenneskets Side skal være begaaet med forskjellige Personer; men da dette ikke er Tilfældet, og hun iøvrigt har et godt Rygte, vil hun ifølge 6 – 13 – 1 blive at – leiermaalsbøder 12 Lod Sølv, der, efter Lov af 14 Juni 1816 om Pengevæsenet bliver 6 Species og desuden at ansee med arbitrair Straf, da hendes Forseelse maae ansees større end 1 og 2 begaaet Leiermaal og som vil blive at bestemme til 14 Dages Fængsel paa Vand og Brød: thi Tugthusstraf, ansee Retten ikke at være passende, da denne er bestemt, hvis 6 – 13 – 9 havde været anvendelig. –

Vel er Leiermaalsbøder Aftingning og Inddrivelse havet, ved Placat af 12te Juni 1812, men Retten skjønner ikke at denne Placat har … 6 – 13 – 1, videre ved for saavidt Aftingning før havdt Sted hvilket ikke kan antages at kunde være Tilfældet naar Tiltale finder Sted. Endelig bør de Tiltalte, en for begge og begge for en, udrede alle Sagens Omkostninger, deri iberegnet Skyds og Diæt til Actor og Defensor, for saavidt disse maatte tilkomme samme, efter nærmere af Amtet approberende Regninger, samt i Sallarium til Actor procurator Lange, 14 Species, og til defensor, Procurator Heiberg, 10 Species. Sagførelsen har været lovmæssig.

Thi kjendes for Ret:

Tiltalte Besse Johnsen Gjære bør, for tredie gang begaaet Hoer, miste sit Hoved; og tiltalte Kari Knudsdatter Gjære, for tredie gang begaaet Leiermaal, udrede Leiermaalsbøder 12 Lod Sølv eller 6 Species, og hensættes i Fængsel paa Vand og Brød i 14ten Dage, Saa bør de Tiltalte, Besse Johnsen Gjære og Kari KNudsdatter Gjære, en for begge og begge for en, betale denne Sags Omkostninger, iberegnet Skyds og Diæt til Actor, procurator Lange, og defensor, Procurator Heiberg, for saavidt disse maatte tilkomme samme, efter nærmere af Amtet approberede Regninger, og desuden i Sallarium til Actor, Proc. Lange, 14 Species og til Defensor, Proc. Heiberg, 10 Species. – Det i dømte at udredes inden 15ten Dage, efter denne Doms lovlige Forkyndelse, og det Øvrige at efterkomme efter Øvrighedens Foranstaltning, under Udfærd efter Loven. –

Af de Tiltalte, erklærede Kari Knudsdatter Gjære sig fornøiet med Dommen.