Død av brystsvakhet.  Begravet fra 6. rode nr. 26.

Se artikkel av Adolph Berg: «Gaarden «Sæhlens-minde».  I artikkelen er det henvist til «Adresseavisen» 8. august 1838 og 8. april 1879 mht til dødsboauksjon etter Geelmuyden.

Forhandlingsprotokoll 1833 Bergen Museum

Aar 1834 den 5te Marts, holdtes Directionsmøde; Cassereren Hr. Consul Konow fremlagde Regnskab over Indtægter og Udgifter i Aaret 1833. Dette Regnskab med tilhørende bilage, bliver i generalforsamlingen, som holdes i næste Maaned at fremlægge, og siden at forelegge Revisorerne til Eftersyn.

Videre fremlagde Cassereren, de af Revisorerne gjorte antegnelser af 3de August 1833 ved Regnskabet for 1832 tillige med hans paategnede besvarelser. ’96 Da de gjorte Udsættelsesposter af Cassereren ere erkjendte og berigtigede i Regnskabet for 1833 undtagen i henseende til den anden Post. besluttede man at tilstille Decisorerne til Decision forsaavidt bemeldte 2de Post betreffer.

Man gjennemgik Listen over Restancer, og tog Beslutning om hvilke af disse der skulde udgaae paa grund af vedkommendes Uformuenhed eller Uvillighed til at betale. Cassereren lovede at fremlægge til Directionens underskrift i næste Møde en Liste over de saaledes udgaaede Restancer.

Ifølge Protocollen over de Fremmede, som i avigte Aar have besøgt Musæet, er der af disse givet i Penge 9 Spd: 24 s, som nu bleve Cassereren overleverede.

Fra Kjøbmand Fr. Geelmuyden, som havde tegnet sig for at ville give til Musæets Bygning 100 forskjellige Træer, var indkommen en Skrivelse af 19de Octbr. forrige Aar, hvori han forandrer denne Gave til 49 Spdr: 80 s, foruden at 8 Stykker Træer, han allerede har leveret, da Musæet ikke længer behøver Træer in natura.

Hos Overkrigscommissær Mohr havde man faaet overladt Brenners Thesaurus num: sveo=goth:, en rar Bog for Indkjøbsprisen: 4 Spd. 80 s, der bleve anviste til Udbetaling af Cassereren.

Fra Overlærer Sagen indleveredes en Regning paa Bøger, af ham kjøbte til Musæet, for 6 Sp. 84 s, hvilke bleve anviste til Udbetaling af Cassereren.

Som Gave fra Overkrigscommissær Mohr var indleveret Afskrift af Catalogen over C. F. Schubarts Myntsamling, saavidt Kjøberens Navne og Priserne angaaer.

Formanden anmeldte, at uagtet Musæets Hauger have været averterede til Bortleielse, efter Directionens seneste Beslutning, har dog ingen Leier anmeldt sig.

Christie      Neumann    A Konow Sagen.
Joh: A: Bull                  Dahl           Christie

Aar 1834 den 14de April holdtes Directionsmøde. Overlærer Sagen og Apotheker Bull vare formedelst Forfald fraværende.

Man berammede Generalforsamlingen til at holdes paa Raadhuset den 30te denne Maaned om Eftermiddagen kl 3 Slet, og udfærdigede en bekjendtgjørelse derom til Indrykkelse i Bergens Addresseavis. Som grund for at mødet ikke holdes i Musæets bygning ’96 ansees, at intet beqvemt Værelse, ej heller de fornødne Meritter dertil haves. Man gjennemgik og vedtog hvad der skulde refereres for Generalforsamlingen, og Cassereren fremleverede til brug ved den Leilighed en Oversigt over Musæets Status, samt lovede at have færdig til Generalforsamlingen holdes en Liste over Medlemmernes Antal til Datum forsaavidt de bor i Bergen.

Fra Guldsmed Paul Kahrs indløb en Skrivelse af 11te dennes, hvori han udmælder sig af Foreningen, med Tilkjendegivende, at han allerede fleere gange, naar Contingenterne have været ham af krævede, har erklæret for budet sin Udmeldelse, og at han derfor ikke vil betale de ham sendte Regninger for flere Aar.

Fra Gerhard Stub i Livorno var indsendt som gave til Musæet: 8 Malerier, nogle Modeller i Gips m: m: hvor over en Fortegnelse der blev fremlagt.

Ligeledes fremlagdes følgende Gave fra Statsminister Lovenschjold i Stockholm: 5 Sølv- Mynter, og 4 Kobbermynter hvoraf de 8 vare Nye=Græske. Videre fandtes denne gang ikke at foretages.

Christie Neumann                                               A: Konow
Dahl                                       Christie