Avskrift av Elisabeth Boths testament:

N6 C7 en Riksdaler 1800

«I den hellige Treenegheds navn haver jeg undertegnede Elisabeth sal. General Krigs-Commisair Gyldenkrantz bestemt, hvad mine børn ved min dødelige Afgang hafver at rette sig etter, saavel ved min Begravelse, som det videre herefter skal meddeles:

1.  Beder jeg den barmhjertige Gud, at han vil bevare mig fra en hastig og uformodende Død og af Naade for min Frelsers Jesu Christi dyrebare Lidelse og Døds Skyld, tilgive og forlade mig alle mine synder, saa at min dyrekjøpte og udødelige Sjel maa være renset og aftoet i Jesu aller helligste Bloot, forinden den forlader mit usle Legeme.

2. Min Ligkiste betrækkes med sort Flanell, da noget findes dertil i mit Huus, Resten kjøbes. En simpel Messingplade uden videre Zirater;  Strophængsler med sort Flanell og mit døde Legeme maa ikke iføres mere end hvad dertil findes aflagt.

3. Min Grav ønskede jeg at maatte blive i Gulvet, midt i Koret (Korskirken) under den store Lysekrone, hvor mine Forældres for 44 á 45 aar siden ere begravede. Graven maa i det mindste være 4 alen dyp og saa bred at min sal. Mands Kiste kan staa ved Siden av mig.  Om Aftenen før jeg begraves maa bæres fra Domkirken til Korskirken.

4.  Ingen Barentation eller Liigprædiken vil jeg have; Kl. 2 Ettermiddagen vil jeg begraves, og maa ei ringes i fler Kirker end i Korskirken, ingen anden musik end Orgelet.  Intet Følge uden allene 7 par hvori beregnes Hr. Stiftsprost Brun og de øvrige Korskirkens Præster, som skal have i Betaling 20 Rdlr skriver tyve Rigsdaler, den residerende Capellan 10 Rdlr og den personelle 6 Rdlr.

5.  Til Sørgeklæder skal min Stuepige have 10 Rdlr skriver ti Rigsdaler. Karen skal have 6 Rdler og Ingeborg som er paa Damsgaard skal have 3 Rdlr, saa at denne min Begravelse ei vil blive mer end det halve af de 500 Rdlr som min Mands Begravelse kostede;  men i den sted vil jeg, at der skal gives til de Fattige og elendige sengeliggende i Korskirken 100 Rdlr, skriver et hundrede Rigsdaler, som Tid efter anden skal anvendes til Lagener og Dekkener med videre Fornødenheder.  Ligesaa skal der gives 100 Rdlr til alle de aller elendigste og fattige Børn af begge Kjøn i Korskirkesognet, som ere under 9 a 13 Aar, som skal anvendes til de nødvendige Klæder og Linned.  Til denne Commission med Uddelingen maa mine Børn see til at formaa, enten en af Korskirkens Præster, eller en anden av Korskirkens Menighed paalidelig redelig Mand, om han end var af ringe Stand, paa det at de ringe bekjendte værdigste Fattige allene skulde nyde det.

6. Min Lauverge S. T. Hr. Stiftsprovst Brun ska for den megen Bryderie og Uleilighed, han har haft for mig faa 100 Rdlr, skriver et hundrede Rigsdaler aparte de forhen nævnte 20 Rdlr. Ligeledes skal min Pige Bertha Thommesen  –  ifald hun lever og er i min Tjeneste  –  have 50 Rdlr, skriver halvtredsindtyve Rigsdaler aparte de 10 Rdlr til Sørgeklæder og desuden den store gamle Dragkiste.

7. Min datter Joachime Christiane Elisabeth Gyldenkrantz der nu i saa mange Aar har været min Hjelp og fremdeles herefter i denne min høie Alderdom og svagelige Forfatning saalænge jeg og hun lever, skal ved min dødelige Afgang til Belønning have 500 Rdlr ligesaa skal hun istedet for Bryllup og Klæders Bekostning 500 Rdlr tilsammen altsaa et Tusinde Rigsdaler D.C.: samt den gamle Kiste med hvad derudi er, som for nærværende Tid staaer i min Svaager Frichs Huus nær Stadsporten, ligesaa det videre efter den av mig til hende overleverede Specification, de samme løse Effecter er i mit Huus beroende.

8. Min Sønnesøn Joachim Christian Gyldenkrantz skal have 1000 Rdlr, skriver et Tusinde Rigsdaler D.C., som skal deponeres i Hans Kongelige Majæstæts Kasse, paa det at han Tid efter anden kan faa Understøttelse i Fremtiden.

9. Min Dattersøn David Frich skal have 500 Rdlr, skriver femhundrede Rigsdaler D.C., saa at disse foranførte summer udgjør 2500 Rdlr  –  to Tusinde fem hundrede Rigsdaler D.C., skal tages Forlods av min Boets Masse, uden at inddrages i den Arv, som mine Børn tilkommer efter Loven. 10.

Og da denne Copie er ligelydende med Originalen Dokumentet, som paa behøreligt stemplet Papir er av mig selv med bedste Overlæg, fuldkommen sund Fornuft og Forstand, egenhændig skrevet og undertegnet og forseglet, saa har jeg formaaet min Lauverge S.T. Hr. Stiftsprovst Brun, S.T. Her Lector Arentz og Hr. Cammermeyer den ældre tillige med mig til Vitterlighed at underskrive og forsegle.»

Bergen 2den April 1800

Som Lauverge
Johan Nordahl Brun

Fridr. Hol. Arentz                                              Cammermeyer