Avskrift av søknad om bekreftelse på ekspektansebrev til Gjerpen kall:

No. 20  Firre og Tive Skilling
1726

Stormægtigste Monarch
Allernaadigste Arve Herre og Konge

Hosfølgende mig af de Herrer Arvinger efter afgangne
Geheime Raad Adeler meddeelte Vocations Brev er ieg aller-
underdanigst bønfaldende at maatte allernaadigst af Eders
Kong: Mai.st blive Confirmeret, hvorimod ieg Allerunderdanigst
forsickrer icke i liv og levnet anderledis at skal opføre
mig, end som en Retsindig Guds Ords Tienere Kand være anstaae-
ligt, stædse i fortrøstning om allernaadigste Bønhørelse, ieg
med Allerunderdanigste Devotion forblivende

Eders Kong: May.ts
Min allernadig arve Konge og Herres
Allerunderdanigste tienere
og tro forbedere

Kiøbenhafn d.    Juny            H. M. Gerhards
1726

**

Avskrift av ekspektansebrev på Gjerpen kall:

Vi underskrevne Hans Excellence Hr. Høyædle og velbaarne Salig Hr. Geheime Raad Adelers Arvinger Kiender og hermed for alle vitterligtgiør, at saasom Hæderlige og vellærde Studiosus Henrich Gerhartsen hos os har anholdet at vi ham Expectance paa Gierpen Præstekald udi Norge i Christiania Stift efter nu værende Sogneåræst Hr. David Monraths som er een aldrende Mand hans dødelige afgang ville meddele, da i kraft af den ret og Rettighed efter Hans Kong: Mai.ts. allernaadigste bevilling vi som Patroner til samme Kald haver, saa og i henseende til bem.te Henrik Gerhardtsens og vel bekiente Lærdom og skikkelighed, vil vi hannem hermed til Sognepræst for Gierpen Menighed efter bem.te Hr. David Monrath have kaldet saasom vi hannem og herved vocerer og kalder imod denne hans forpligt at hand den reene og sande Guds ords Lærdom aldelis efter den Augsburgiske Confession og bekiendelse skal fortsette og forplante og ellers udi Lærdoms Liv og Levnet hans tilhørere til et Kierligt og  Christeligt Exempel saaledes forholde sig som en Retsindig Guds ords Tienner eigner og anstaar hvorimod hand skal nyde alle de indkomster visse og u-visse af kaldet som hans formand nydt haver og Loven det tilholder dog haver hand med allerførste allerunderdanigst at ansøge Hans Kong: Mai.ts allernaadigste confirmation paa dette voris Kaldsbrev, hvilket hand for hans Høyædle Høyærværdighed Biskoppen over Christiania Stift haver at fremviise at hand da i den Hellige Trefoldigheds navn naar samme kald ledig vorder kand blive ordineret og Jndviet og omsider udi Kaldet indsat, Guds Navn til ære og hans Menighed  til opbyggelse og forfremmelse.

Datum Kiøbenhaun den 26. Iunj 1726.
Benzon      F. Adeler.      Paa mine Brødres og egne veigne efter given Fuldmagt
(LS)              (LS)                 Th. Adeler  (LS)

**

Avskrift:  Om avkall på Gjerpen kall:

No. 22 C 6tus  En Rixdaler
1740          Lygaard.
Harboe

Da jeg nu udj en anseelig tid har Expecteret paa Gierpen Kald, effter derpaa erholte Vocation og Kong: allernaadigste paafulte Confirmation og imidlertiid, som Capelland udj 13 paa 14de aar betiendt Eidanger Kald, hvor udover Jeg saa Meget mere haaber at Nyde adgang til Kongens Naade og et bedre Levebrød helst effterdj det synes, at den allerhøyeste enn Legger Krafft og styrcke til min Kiere Værfader Provsten hr. David Monraths aar, paa hvis brød jeg har Expectance altsaa har ieg i henseende til  min Kiære Vær-faders tid effter anden i mod mig beviiste godheder besluttet af Kierlighed, saa vel til Velbemelte min Kiere Vær-fader som min Kiere Vær-broder hr. Johan Friderick Monrath at afstaae fra den Succession og Rettighed, ieg enten nu eller  udj tiden (om det behager Gud Jeg min Kiære Wær-fader skal overleve) haver eller Kand Vente til bem.te Gierpen Kald, ligesom ieg herved uden ald Exception for Nerværende eller til Kommende tid fraskriver mig samme min forhen haffte vocation til  Gierpen Kald og der paa erholte Kong. Allernaadigste Confirmation af Dato 28de Juny 1726 og 26de Martj Ao 1731 der tillige med vocationen af 26. Juny Ao 1726 hermed Extraderes og i alle optenckelige Maader Deriss Allerunderdanigste indhold fraskrives uden allerringeste forbeholdenhed og Ancke:  og som denne min fraskrivelse fornemmelig har den hensigt og forhaabning, at  Patronen for Gierpen Kald Vel Edle og Velbaarne hr. Cancellie Raad Løvenschiold ved denne Leilighed har den gunst og godhed for familien at denne min fraskrefne vocation til Gierpen Kald Kunde paa bemelte min Vær-Broder hr. Johan Friderich Monrath Transporteres;  Saa er for bem.te min afstaaelse paa dessens Vilkaar allene indrettet og skied, uden hvilcken den er og bliver uden Krafft for Kaldes høybemelte Patron eller prejudice for mig.  Dette til bekrefftelse underskrives af mig med Egen haand og stadfæstes med mit Sædvanlige hostrygte Zignete.

Gierpen Præstegaard d. 18de. Janv. 1740.
Hendrich M. Giertsøn
(LS)

At dette er Rigtig Conform go ligelydende med Originalen

testerer                               .. Løvenskiold

**

Avskrift:  Om overilet avkall på ekspektansebrev til Gjerpen kall:

Aller underdanigst Erklæring.

Efter den indhentede oplysning, efterat jeg fra min Sommervisitatz er hjemkommen, om besk…… ved successionen til Jerpens Kald, i dette mig aller naadigst anfortroede Aggershuus Stift, hvilken Patronen Hr. Løvenschiold haver tillagt Capellanen til Jerpens Præstegjeld Hr. Johan Friedrik Monrath, og derpaa søgt allerunderdanigst Deres Kongelige Majestæts allernaadigste Confirmation, befindes det, at vocation til samme Jerpens Kald, naar det, ved nuværende Sognepræstes dødelige afgang, motte blive vacant, er af forrige Patron given Hr. Henrich Geertsen, som er Capellan til Eidangers Præstegjeld i Aggershuus Stift, som aller naadigst er bleven Confirmeret d. 18de Iunii 1726, og d. 26de Martii 1731.  Benevnte Hr. Henrich Geertsen, som findes ganske ustraffelig baade i Embedet og levnet, beklager sin hastige overilelse til at lade sig persvadere til at fraskrive sig den ham allernaadigst confirmerede succession til Gerpens Kald, og allerunderdanigst beder, at denne hans fraskrivelse, hvorunder ingen egennyttig handling skal versere, ikke motte forspilde ham Deres Kongelige Majestæts Naade, til enten endnu at beholde den ham allernaadigst givne confirmation paa successionen til Gerpens Kald, eller at benaades med et andet Kald  –  Den Capellan til Gerpens Kald Hr. Johan Friderik Monrath, hvilken af Patronen Løvenschiold haver erholdet den yngste vocation, have i en tid af 1 1/2 aar, med ald Troskab tjent hans fader,  som samme Gerpens Kald have med ald omhyggelighed og Nidkjerhed forestaaet ved 40 aar, og samme endnu med lige nidkjerhed saa vel udi Præste- som Provste-Embedet, endnu betjener.  Udi uafladelige forbønner til min Aller Naadigste Konges og det ganske Kongelige arve-Huuses evigvarende velsignelse, forbliver jeg med dybeste underdanighed

Aller Naadigste Arve Konge og Herre
Deres Kongelige Majestets

Christiania Bispegaard d. 30. Iulii 1740.
Aller underdanigste tjener
u-afladelige Forbeder
Niels Dorph

**

Avskrift om at Niels Olsen Flor, som tidligere hadde ekspektansebrev til Gjerpen kall, nå er død:

Paa Extracten af Distinctions Protocollen fra d. 24. Ianv. til den 26. April 1724 findes saaledis:
Attestatz                             Dimiss
Henrich Gertsen
fød 1698 d. 4. Aug. i                           Laudabilem                         Laudabilem
Skeen i Aggershuus Stift.

Niels Olufsen Flor, som i aaret 1705 er confirmeret at succedere den gamle Præst i Gierpens Præstegield i aggershuus Stift, som endnu lever, hvor b.te Niels olufs. Flor maa være henkommen, enten hand er død, er kommen til et andet Kald.

denne Niels Olson Flor er siden ved døden afgangen.