GEELMUYDEN
- slekten

Startside  |  Hva er nytt?  |  Bilder  |  Historier  |  Gravsteiner  |  Rapporter  |  Etternavn
Søk
Fornavn:


Etternavn:Notater


Treff 151 til 200 av 7,908

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 159» Neste»

 #   Notater   Linket til 
151 1634 student fra Herlufsholm 1639 magister Han fulgte sin fetter Ludvig Munthe til Norge da denne ble biskop i Bergen. 1637-1647 (eller til 1639 ?) konrektor i Bergen 30.08.1643 vise-lektor i Bergen Fra 1647 (eller 1639 ?) til 1663 rektor i Bergen 28.05.1663 til 1672 lektor theol. i Bergen 1663 prest til Fanø (Fana) 29.07.1667 ekspektansebrev på første ledige bispestol i Norge, mot å fortsette på sin utarbeidelse av den norske krønike, som han hadde påtatt seg å skrive, på latin. 05.07.1669 notarius i kapitlet i Bergen 11.07.1671 vise-biskop i Trondheim med løfte om suksesjon (ekspektansebrev), mot å ha krøniken ferdig senest innen to år. 22.01.1672 biskop i Trondheim etter Erik Bredals død (se denne). 25.01.1672 ordinert til biskop i Trondheim Han døde i sakristiet straks etter å ha ordinert to prester, Johan Paus og Henrik Lyster.

Biskop i Trondheim.

Melchior Augustinussøn bemerket om hans virksomhet som biskop: "Han begyndte her strengt og skarpt; havde han levet, da havde man uden tvivl hørt adskilligt", og at hans "fortrædelige sindelag" kom av at han "formeget havde piint sit legeme".

Alle hans skrifter er gått tapt, "men dette tab - sier Suhm - har den lærde verden ei stor aarsag til at beklage, siden han ei besad nogen sund kritik."

Hans historiske arbeider ble, ifølge kongelig restriksjon (?) av 22.11.1672 sendt til det kongelige bibliotek i København, men er siden gått tapt. Han hadde i sin Norges-historie bl.a. til oppgave å påvise at Norge "har været et annex til Danmark".

Skrifter: "Themis arctoa die unctionis Christiani V, Hafn. 1671", og "Observationes variæ ad historiam Norvegiæ, anecdot.", som henledet storkansleren Peder Griffenfelds oppmerksomhet på ham og foranlediget hans utdannelse til biskop, skjønt Griffenfeld ved gjennomlesningen ble trett, tapte tålmodigheten som følge av dets vidløftighet og derfor egenhendig skal ha føyet til denne bemerkningen på slutten: "Arnoldus de fine / scripsit librum sine fine / dabit deus his quaque finem".

"Incendium quod Bergis Noricorum d. 3 jul. 1640 horrendis flammis grassari coepit, elegiaco carmine delineatum. Havniæ 1641.8." "Tractat over 5te Mose bogs 20. cap. kaldet Herrens stridslov. ib. 1662.4."

Se: L. H. F. de Fine Olivarius: Stamtavler over slægterne Olivarius og de Fine. Pontoppidan: Annales Eccles. Dan., IV, s. 219, s. 220. L. Daae: Trondhjems stifts geistlige historie s. 121 Worms forfatterlexicon Nyerup og Krafts litteraturlexicon s. 167 Andreas Erlandsen: Biografiske efterretninger om geistligheden i Trondhjems stift. Gunnerus: Hirtenbrief s. 47. Ny dansk magasin III s. 41-45 Gjessing: Jubellærere III s. 304, tab. 2 Ludvig Daae: Trondhjems stifts geistlige historie 
FINE, Arnoldus Hansen de (I2522)
 
152 1639 Marita Johannesdtr (I15757)
 
153 1640 eide hun sammen med barna 17 1/2 linspund mel i Virik, 2 1/2 pund smør i Førstad, 2 linspund i Sommundrød og 18 merker smør i Lund. herav er parten i Lund odelsgods, men resten er pantegods.

Hun skatter for gården til ca. 1640. Død etter 1640.

Se: Lorens Berg: Tjølling s. 328 
LINGUM, Anne (I1961)
 
154 1641-1662 lensmann i Vats
1628-1662 bruker på Raunes i Vats. 
Jon Villumsen (I17653)
 
155 1645 kalt Sygni.

Ifølge Alenfit-boken var hun datter av Amund Larsen Seim. Alenfit-boken forteller følgende:

Det var så stor sammenheng mellom Kleivdals-folket og Amunds slekt på Seim at det må være nært slektskap, og alt taler for at konen til Erik Eriksen Kleivdal var av denne slekten og datter av Amund. I 1670 stevnet en soldat sine "utredere" på Seim for 9 rdl. På vegne av Kari Seim (konen til Lars Amundsen) sa Erik Klevdal "paa hans hustrus vegne" at han ville betale det som falt på dem. Det viser at Erik må ha fått part av det odelsgodset som før hadde tilhørt Amund Larsen Seim. Et par av sønnene til Sygni og Erik hadde bruk på Seim i noen år.

At Amund og slekten hans sto i en særstilling på Seimsgården synes klart, kanskje som en slags representant for slekten etter Erik Rosenkrantz, en slags gardsfogd. Men det kunne han nette vært uten spesielle forutsetninger, bl.a. vært av god slekt. Sønnene hans har og en god posisjon og må ha vært sett på som høvdinger i bygden. Det gjelder de to som ble boende på Seim, han på Hopland og ikke minst Børge Amundsen på Nepstad som lenge var lensmann og som ble valgt til almuens utsending til kongehyllingen i Olso 1648. Til slekten hørte svært mye jordegods rundt om i hele Nordhordland. 
SEIM, Signi Amundsdtr (I10575)
 
156 1645-1656 bruker på nedre Rauan.

Se: Lorens Berg: Tjølling s. 243. 
SØRENSSØN, Ola (I1966)
 
157 1648 bruker på mellom-Sandnes. Inntil nærmere 1670 eide han bare en hud, ca. 1700 ble han eneeier.

Se: Lorens Berg: Tjølling s. 426 
MELLOM-SANDNES, Jacob Aakessøn (I1908)
 
158 1652 prest i Hamre, 1657-1668 sogneprest til Selje. BUGGE, Niels Hansen (I3341)
 
159 1655 sogneprest i Etne. BUGGE, Hans Hansen (I3358)
 
160 1656 student fra Bergen (Petrus Petræus Bergensis) 1663 personell kapellan hos sin far.
25.06.1668 sogneprest til Sogndal, da han hadde utmerket seg ved Københavns beleiring.
16.07.1679 skilt fra Anne Henriksdtr. på grunn av hennes utillatelige samliv med en annen før ekteskapet.
Død 1692, men før 30.09, antakelig i juni.
Ingen barn med Sedsel Knudsdtr. Glad.

Se: Lampe: Bergen stifts geistlighet Norsk tidsskrift for genealogi, personalhistorie, biografi og literærhistorie, hefte 4 s. 321 
HANNING, Peder Pedersen (I1073)
 
161 1666 bonde på Romslo.
Gift 1. m Anna Arnfinnsdtr Steinsland, død 1697.
Gift 2. 1697 m Anna Jonsdtr Langhelle. 
ROMSLO - BOGE INDRE, Mikkel Ørjansen (I17063)
 
162 1666 kapellan i Idd, Østfold. 6 sønner og 6 døtre.
Bosatt på Fredrikhalds sydside.
1668-1717 ? sogneprest i Idd
Død etter 1. mai 1703
Christian Diurhuus ble i september 1704 ordinert til sogneprest i Bragernes inn til videre siden "Hans Jacobsen Wulf endnu lever".
Mulig skifte i Fredrikshald i oktober 1719 ?

(Ikke sønn av Østoftepresetn Jacob Jacobsen Wulf, men er mulig identisk med Hans Wulf i Lillesand ?) 
WULF, Hans Jacobsen (I15450)
 
163 1671, da hun var alene på tunet, kom en av farens tamme hjorter bort og snuste på henne. Hjorten filtret hornene inn i klærne, ble skremt og løp ut med barnet på hornene. Siden stoppet hjorten og frigjorde seg fra henne uten å volde henne noen skade. Hjorten ble skutt og hornene gjemt til bryllupet hennes. Da ble "hjortehornet" laget til bryllupspresang og forsynt med en plate med foreldrenes initialer og årstallet 1690. Det oppbevares i Nordenfjeldske kunstindustrimuseum i Trondheim.

Postscriptum til min søster anne Margrete for verset at skrive rent (av Peter Dass):
Vellærde søster, Anna Broch, vil du meg lidet høre hvorvel jeg ved, du haver nok, udi dit hus at gjøre ! Men om jeg torde, vil jeg deg en liden ting anmode. Jeg beder, at du søsterlig mig holder det til gode lad af din husbonds tjener en udskrive disse klakker at de kan synes noget ren og blive noget vakker thi kommer de i slik udsær en fremmed mand for øiet, da slutter man, en bonde-mær har været der og pløiet Jeg mente, jeg har engang faaet mit skrivertøi kapabel; Før var bokstaven som en tråd, nu står den som en kabel. Om mod forhaabning det så blir, jeg flere aar indsanker, jeg tror, hver streg paa mit papir da bliver som et anker. Jeg tænkte, pennen voldte det, og blækket ei vil føie; Men naar jeg eftertænker ret, er skylden i mit øie. Jeg ser nu ofte to for et, vor Herre meg saa tugter at alting falder tungt og ledt*, slik er min alders frugter.

(* ledt av led (leid): Ubehagelig, besværlig)

Se:
Finne-Grønn. Legatslekten Broch
Stamtavle over familien Angell (Bergen museum, manuskript 771.) 
BROCH, Anna Margrethe (I1324)
 
164 1678 JESPERSEN, Junge Jan (I3320)
 
165 1678-1720 bonde på Asheim lnr. 34 i Brekke.

Da Siri Nilsdtr. satt som enke på Asheim, lnr. 34, bygslet Ole Knudsen Sætre (f. 1655) bruket for å ekte enken. Men hun hadde ikke sagt opp bruket. Hun ville heller ikke ekte Ole Knutsen Sætre. Dette førte til rettsak. Retten fant at enken ikke var uten skyld i at den unge mannen hadde bygslet bruket. Hun ble derfor dømt til å betale halve bygselen såfremt eieren etter det i retten opplyste beholdt bygselen til Ole Knudsen Sætre. (Tingbok for Ytre Sogn, Lavik tinglag for 03.04.1678, se Brekkeboken s. 247.) 
EIKEN, Ole Jensen (I6413)
 
166 1692 deponert privat fra Helsingør skole.
1694 tok Bacc.-graden 24.
11.1703 sogneprest til Gloppen. 
SCHREUDER, Peder Ottesen (I1082)
 
167 1692-1744 klokker til Stord

Ved folketellingen 1701 bor han i klokkerboligen på Kywig, 38 år gammel, oppsitter, sammen med sønnen Olle som var 6 1/2 år gammel. Han hadde en tjener.

Niels Nielsen Høybye har laget altertavlen i Fjelberg, påstått også i Fitjar og Bremnes.

Se Geistlig skifteprotokoll 1722-1745 s. 189 ?

Undersøk: Haugens kartotek, Statsarkivet i Bergen.
Skifte
Bygdebok Stord

Sjømilitært manntall i Hordaland 1704
Stilling Førenamn Farsnamn Gard Alder Fødestad Merknad Pårørande gard Sokn Prestegjeld År Kjønn
1630 Opsidders Navne Jan Friman Kyeuigen 64 Sr. Jan Friman boer j ved Vdsteens Closter, men lader gaarden bruges ved Disse tienere Vdsteens Closter Storøens Storøens 1704 m
1631 Opsidders Navne Niels Nielsøn Høyby Kyeuigen 43 Høyby* er Klokker her i gieldet Storøens Storøens 1704

Ved begravelsen skal han ha vært 82 år, 6 mnd, 8 dager, d.v.s. mulig født ca. begynnelsen av januar 1662 ? 
HØYBYE, Nils Nilsen (I2180)
 
168 1696 borgerskap. Skipper.
Skifte 11 oktober 1718.
Se: Sollieds samlinger 
DISHINGTON, Jacob Jobsen (I2387)
 
169 17.05.1814 borgerskap i Bergen som kjøpmann. Han drev bondehandel i Strandgaten. Borgerskapet ble oppsagt 11.07.1836.
Han flyttet 1836 til Thole gård i Vikør (Kvam) og drev denne til sin død.
Heiberg-bruket i gården Tole i Hardanger hadde vært i Heiberg-slektens eie i ca. 100 år da bruket ble solgt.

 
HEIBERG, Severin Andreas (I153)
 
170 17.06.1801 døpt Christopher Müllers og avdøde hustru Lene Halls (Halse ?) datter Lene Severine, født 18.05.1801. Faddere: Madame Berven, jomfru Joachimine Halls, hr. Andreas Blom, Niels Harritz, Hans Halls, Hendrich Halls. MØLLER, Lene Severine (I2874)
 
171 17.12.1694 borgerskap
Baker.
Skifte 3 desember 1729.

Isach Buchof
(RA, Byregnskaper 1602-1815, Kontribusjonsregnskap 1699-1711, eske 340, Spesifikasjon på de umyndiges kapitaler 1705.)

Her kan være en sammenblanding av to par med like navn ? Barnene Jens og Sophie er døpt med kort mellomrom ???


Se: Sollieds samlinger

Døpte m/fadre i Nykirken, Bergen 1700-1780

Døypt År Sokn/Kyrkje
3004 1701 NK
Rolle Førenamn Etternamn
Barn Jens
Far Isack Buchhoff
Mor Sophie Jensdtr
Fadder Jesper van de Velde
Fadder Anders Echhof
Fadder Hans Hansen
Fadder Sem
Fadder Grete Brand

Døypt År Sokn/Kyrkje
0806 1703 NK
Rolle Førenamn Etternamn
Barn Sophia
Far Isach Buchof
Mor Sophia Jensdtr Paust
Fadder Mr Johan Befver
Fadder Jacob van Vida
Fadder Lisbet Jansdat
Fadder Anne Andersdat Brossel
Fadder Mette Lauritzdat Volters

Døypt År Sokn/Kyrkje
2411 1704 NK
Rolle Still./sivilst. Førenamn Etternamn
Barn Sophia
Far moren sal. Isach Buchof
Mor Sophia Paust
Fadder Michel Willemsøn
Fadder Jesper van de Fel
Fadder Anne Bager
Fadder Cathrina van de Fel
Fadder Margretha Sophia Bryssel

Døypt År Sokn/Kyrkje
1309 1706 NK
Rolle Førenamn Etternamn
Barn Morten
Far Isach Buchof
Mor Anna Hansdtr
Fadder Hans Nilsen
Fadder Nils Marchusen
Fadder Jesper van der Velde
Fadder Anna Buchkhof
Fadder Boel Jochumsdat

Døypt År Sokn/Kyrkje
2212 1707 NK
Rolle Førenamn Etternamn
Barn Hans Niels
Far Isaach Buchof
Mor Anna Hansdtr
Fadder Hans Nielsen
Fadder Jochum Nielsen
Fadder Rasmus Hansen
Fadder Svendkie Buchof
Fadder Marchie Mortensdat

Døypt År Sokn/Kyrkje
1902 1709 NK
Rolle Førenamn Etternamn
Barn Rasmus
Far Isaac Buchoff
Mor Anna Hansdtr
Fadder Claus Marchman
Fadder Jan Reyser
Fadder Christopher Ørbech
Fadder Mallena Clausdat
Fadder Boel Meyer

Døypt År Sokn/Kyrkje
0408 1712 NK
Rolle Førenamn Etternamn
Barn Else Sophia
Far Isach Buchhof
Mor Anna Hansdtr
Fadder Johan Povelsen
Fadder Jan van de Felde
Fadder Grete Brant
Fadder Anna Ørbechs
Fadder Maria Hansdat

Døypt År Sokn/Kyrkje
1204 1718 NK
Rolle Førenamn Etternamn
Barn Sophia
Far Isach Buckhof
Mor Anne Hansdtr
Fadder Christian Gartner
Fadder Hans Buckhof
Fadder Marchie Jesper van de Veldis
Fadder Anne Buckhof
Fadder Mallene Maria JuulDøypt År Sokn/Kyrkje
2605 1700 Nk
Rolle Førenamn Etternamn
Barn Anne
Far Niels Bendixen
Mor Svanckie Hansdat
Fadder Jesper van de Felde
Fadder Isack Buckhoff
Fadder A..? Hansdat
Fadder Rangele Jonsdat
Fadder Thrine Hansdat  
BUCHOF, Isach Hansen (I2189)
 
172 1701 oppgis han å være 46 år gammel, et avvik på 7 år fra oppgitt alder i 1666 (Bygdebok for Hundvin s. 20 oppgir ikke hvilken retning avviket går. En svært ung person vil vanligvis ha mer korrekt aldersangivelse enn en middelaldrende person.)

Navnet til Endres kone er ukjent. Men hun kan ha vært søster til Kari Knudsdtr. Rosnes (se Hundvin 12.2, s. 144, nederst høyre spalte.)

Endre og hans far Ivar søksøkte i 1690 de 5 oppsitterne på Nedretveit for dårlig vedlikehold av gjerdet mot "hagen" eller beitet deres i Vik. Det var nok utmarksgjerdet mellom gårdene tvisten gjaldt. Brukerne på Nedretveit måtte innrømme at de ikke hadde reparert gjerdet i tide og måtte betale skadeerstatning med 1/2 riksdaler.

Endre fikk ca. 1690 bygsel på prestebolets bruk i Vik. Bygselen ble 1720 fornyet av rektor à Møinichen. 
VIK, Endre Ivarsen (I10859)
 
173 1706 bodde i Størrelængden nr. 6 i København. BRAEM ?, Nils Madsen (I14376)
 
174 1711 måtte han bøte for leiermål med sin tilkommende kone.
Fra ca. 1719 var han lensmann. På den tid kom han i en stor sak med Bernt Nagel i Sjøahola, som beskyldte ham for å drive ulovlig handel.
Bonde på gård Hafstad indre, bnr. 7 mm, Førde, Sfj, Sogn Og Fjordane.

Se Førde bygdebok bd. 2 s. 377. 
TEFRE, Ole Andersen (I1680)
 
175 1713 overtok bruket på øvre Klåstad etter faren. Han hadde først bare en part, men fikk senere hele bruket, som han også eide.

Skiftet (hans eller konens ?) forteller om et velstandsbo. De eide jordveien, taksert til 240 daler, hadde løsøre til 149 daler og 70 daler i kontanter i et forseglet eikeskrin.

Se: Lorens Berg: Brunlanes s. 398 
TJØSTOLVSØN, Aake (I1898)
 
176 1716 Løytnant på Fredrikshald, hvor han forrettet som yngste assesor i en krigsrett.
1722 overtok Flahammer etter svigerfaren Georg Fredrik von Krogh. Gården ble solgt igjen 1741.
1728 sjef for Lysterske kompani.
1741 oberstløytnant, "fortsat" til garden.

Se: Joh. Sommerschield: Stamtavle for familien Sommerschield (Namsos 1908) s. 5. 
SOMMERSCHILD, Peter Henrik (I1278)
 
177 1717 kalles han for farens eldste sønn.
Antakelig død i Cadix. 
HECHART, Peter Gabrielsen (I5935)
 
178 1720-1723 skriverkarl på amtstuen i Holbæk (se Hagested kirkebok, dåp).
Begravelsen tidfestes etter opplysning i skiftet etter hans svoger Mathias Bolt. 
Peder Jørgensen (I15259)
 
179 1723 løytnant, bodde i Grytten i Romsdal. Senere major.

Se: NSA bd. X h. 2 s. 154 
BRØNDLUND, Christoffer (I2374)
 
180 1725 skjøte på bruket i Kyrkje-Bruvik, men de var brukere her fra ca. år 1700.

Ved skifte 1737 etter Fabian og Inger var nettoverdien av løsøret i boet satt til vel 16 rdl. og verdien av jordegodset 8 rdl. Ifølge bygdeboken s. 166 var der kun oppført ett barn, datteren Anna (1702-1740). Likevel opplyser bygdeboken at en sønn Olav og sønn Fabian (1711-1789) var deres barn !??

Se Haus s. 248. 
BLOM, Fabian Fabiansen (I10536)
 
181 1727 degn i Brovst, Danmark.

Hypotese: Hans kone Kirsten Sørensdtr. Torp kan være en søster av Jens Sørensen Torp, som var gift med Dorothe Rasmusdtr. Brønstorph. Hvordan er da Thøgers slektsforhold til Dorothe Rasmusdtr. Brønstorph ?


Opplysninger om hans etterslekt er funnet i debattforumet på nettsidene til danske DIS:

Thøger Brønsdorph, degn i Brovst 1727
Indsendt af: Erik Brejl
Nygårds sedler har: Thøger Brønsdorph degn i Brovst.
Første ægteskab var med Kirsten Sørensdatter Torp, død 14.1.1727. De havde 2 børn
1) Anders Thøgersen, 11 dage ved skiftet
2) Margrethe Elisabeth 2 år.
Er dette barn lig med afdøde i skiftet fra Hassing herred?
Hvis mit gæt er rigtigt, er Anders Thøgersen far til alle 3 brordøtre, men hvor boede han?

Hassing herred gejstlig skifteprotokol 1792-1807. C 10C-4
38 Margrethe Elisabeth Brønsdorph i Pilbjerg i Sønderhå sogn. 3.9.1804, fol.79, 98.
Enke efter Niels [Jensen] Overgaard, præst i Sønderhå og Hørsted.
Testamente af 31.3.1775. A:
1) brordatter Anne Kirstine Brønsdorph g.m. Anders Henriksen Linde i Randers
2) brordatter Marie Elisabeth Brønsdorph g.m. Hans Frederik Kaalund, degn i Husby og Sønder Nissum. [Hendes første ægteskab med Johan Lorents Christiansen Schiøtt, præst i Sønderhå og Hørsted, skifte 22.9.1795 lbnr.24]
3) brordatter Cathrine Margrethe Brønsdorph g.m. Johan Samuel Schultz, skomager i København,. begge døde 3B:
a Johan Christoffer Schultz 27, skomagersvend i Horsens
b Frederik Adolf Schultz 20, skomagerdreng i Borgergade 195 i København
c Cathrine Marie Schultz 18.

Re: Thøger Brønsdorph, degn i Brovst 1727 Indsendt af: Bente Aaris
Det ser ud til at brordatter 1) Anne Kirstine blev gift i København:
Anne Kirstine Brøndorph gift 29 sept. 1786 Trinitatis, København, Danmark med Andreas Henrichsen Linde
og børnene blev f. i København:
Anna Kirstine Brøndorff, døpt 25 JUL 1759 Holmens Sogn, København, Danmark, av foreldre
Andreas Brøndorff og Mette Maria Andersdtr
Cathrine Margrete Brøndorff, døpt 3. juni 1755 Holmens Sogn, København, Danmark, av foreldre Andreas Brøndorff og Mette Maria Andersdtr.
Maria Elisabeth Brøndorff, døpt 15. jan. 1765 Holmens Sogn, København, Danmark, av foreldre Andreas Brøndorff og Mette Maria Andersdtr.
Der har været en mere som så ant. var død før testamente blev skrevet:
Ulrica Kirstine Brøndorff, døpt 5. jan. 1758 Holmens Sogn, København, Danmark, av foreldre Andreas Brøndorff og Mette Maria Andersdtr.
Konen gifter sig igen: Mette Maria Brøndorff gift 14 des. 1770 Holmens Sogn, København, Danmark
med Jens Christian Nielsen.
Så den gode man må jo ant. være død før det!

Re: Thøger Brønsdorph, degn i Brovst 1727, Indsendt af: Erik Brejl
Mange tak. Selv om 100 % bevis mangler, så vover jeg at tro, at det er den rette familie til afdøde Margrethe Elisabeth Brøn(s)dorph.

Re: Thøger Brønsdorph, degn i Brovst 1727, Indsendt af: Bente Aaris
Har tjekket på AO i Holmens kirkebog,
Ved børnenes dåber står der at Andreas Brøndorff var Sergeant i 20. company og de boede i Rosengaden (der var Admiraler og deslige med).
Ved konens vielse (salige Sergeant Brøndorffs enke) med Skipper Jens Christian Nielsen er bl.a. nævnt et testamente dateret Christiansborg Slot 14.aug. og ved hende en Skifteattest af 30. oktober 1770.
Har skumlæst lidt efter Sergeantens død (som jå må være 1765-1770) i Holmens KB uden held.
Har også set lidt efter deres vielse ant. før 3.juni 1755 men har ikke fundet den.
Datteren Margrethe (Elisabeth) opholder sig hos fasteren i Sønderhå FT:1787.
Anne Kirstine blev viet i København:
Anne Kirstine Brøndorph, gift 29 september 1786 Trinitatis, København, med Andreas Henrichsen Linde
Den har jeg ikke tjekket efter men de boede i Norgesgade København i FT:1787,
han var også skomager.

Re: Thøger Brønsdorph, degn i Brovst 1727, Indsendt af: Bente Aaris
Her er Anne Kirstine i Randers FT:1801 med efternavn Andersdatter:
Randers, Støvring, Randers Købstad, Randers Købstad, , 682, FT-1801, B9189
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Andreas Linne 41 Gift Husbonde Skoflikker
Anne Kierstine Andersdatter 40 Gift Hans kone
Margrete Linne 13 Ugift Deres barn
Inger Marie Linne 10 Ugift Deres barn
Niels Linne 5 Ugift Deres barn
Henrich Linne 3 Ugift Deres barn
Så den må være god nok!

Re: Thøger Brønsdorph, degn i Brovst 1727, Indsendt af: Bente Aaris
Og så får du lige det endelige bevis her:
1766 10.november Andreas Tÿgesen Bröndorf Sergeant 20.Comp. 38 år bortg. af Blodgang fra Rosengaden. ( Opslagnr:21 Holmens 1761-1813. )

Re: Thøger Brønsdorph, degn i Brovst 1727, Indsendt af: Erik Brejl
Det var alle tiders, Så er jeg sikker på slægtskabet og tør skrive det ind i skiftet. Erik Brejl [www.brejl.dk]

**

 
BRØNSDORPH, Thøger (I14929)
 
182 1728 i Flensburg. HIORT, Peter (I15943)
 
183 1729 I Kongens Tjeneste I København. FLO, Jon Jonsen (I5963)
 
184 1729 bodde på Rognstad på Toten.
Død mellom 1729 og 01.10.1732.

Se: Joh. Sommerschield: Stamtavle for familien Sommerschield (Namsos 1908) s. 5. 
BRUN, Anna Elisabeth (I1287)
 
185 1737-1765 plassmann under lnr. 35 på Asheim. Ingen barn. Skifte 29.07.1765 etter Endre, mellom enken og Endres søsken og halvsøsken.

Se Asheim Lnr. 35 S. 262. 
ASHEIM, Endre Rognaldsen (I3552)
 
186 1738 teologisk eksamen
07.02.1741 personell kapellan i Innvik
14.03.1749 residerende kapellan i Innvik
12.10.1759 sogneprest til Vanylven på Sunnmøre 
SCHREUDER, Otto Pedersen (I1077)
 
187 1744 prest i Skamstrup og Frydendal, 1771 prest i Hagested og Gislinge, 1779 prest i Kundby. BAGGER, Jacob Jacobsen (I15051)
 
188 1750 deponerte som student.
26.09.1755 cand. theol.
20.12.1760 ble personell kapellan hos Isaach Wilhelm Castberg (1716-1767) i Vang i Valdres.
Februar 1766 (eller i 1767) sogneprest til Vang i Valdres.
Avsatt som sogneprest ved prosterettsdom 1773.
1775 reiste til København for å søke oppreising, men døde der. Valdres-gutten Eivind Storetun som fulgte ham til København, ville aldri si noe om hva som skjedde i København.

Se den Ankerske slektsbok (C.J. Anker: Stamtavle over familien Anker, Kra. 1889). 
ANKER, Erik (I1367)
 
189 1752 kalt ungkar, skomakersvenn.
1765 kalt skomakersvenn.

Mulige brødre:
Viet 2.7.1763 DK Rasmus Andersen Loss, ungk., matros, med p. Elen Conradsdtr.
Viet 6.1.1765 DK Hans Peter Andersen Loss, ungk. skomakersvenn, med pigen Elen Lisbeth Christensdtr 
LODTZ (LOSS, LAADZ), Knud Andersen (I17487)
 
190 1757 opplyses at hun tidligere var gift og boende i en gaard kalt Heedegaard på Løvenholm (?) gods men er nå derfra og skal oppholde seg et sted i Rud.Søe herred, så kunne vitnene ikke forklare hvor de nu egentlig bor eller oppholder seg.

Opplyses av ektemannen i samme skifte at hun bodde i Giesing på Løelnholm/Løvenholm (?) gods i Sønderhald herred. 
RASMUSDTR, Maren (I16086)
 
191 1757 trolovet Ole Rognaldsen Asheim og Ingeborg Philipsdtr. Instefjord.

Av fru Knagenhjelm og madame Christine Grøn fikk han bygselbrev på 1 løp smør med 1/2 løp fra hver av disse.

Han skal 1767 ha utstedt kårbrev til Iver Olson og konen.

1780 nevnt i rullen 1-"-14 Sætre, Ole Rognaldsen, 59 år.

Skifte 1761 etter konen Ingeborg. Til arv og deling 54 rdl.

Skifte 1798 etter Ole Rognaldsen Sætre. Hvert av hans gifte barn hadde fått 26 rdl. i bryllupsgjerd og to kyr og ett ungfe som hjemmefølge. Hans to ugifte døtre fikk derfor nå 26 rdl. som bryllupsgjerd og 10 rdl. som hjemmefølge. Til arv og deling etter loven 227 rdl.

Enken Mari holdt 1802 frivillig offentlig skifte med sine barn. Hun delte da 81 rdl. mellom dem.

Mari døde som kårkone og enke etter sitt neste ekteskap på Sætre.

Ved vielsen 1757 kalt Asheim, som ligger i Brekke Sogn, Gulen.

Skifte 19 februar 1798 i Lavik: Ytre Sogn skifteprotokoll IV.A.11b eller 10 1782-1799 f. 694b: 19.02.1798 skifte på Sætre etter Ole Rognaldsen Sætre, enke var Mari Nielsdtr. Eldste datter var Ingebor Olsdtr., g.m. Johannes Pedersen Brække på Sletten i Nordhordlehn, på deres vegne var tilkalt Lars Olsen Instefjord (sml. Brekke-boken s. 194).

Se: Ytre Sogn skifteprotokoll nr. 10 1782-1799 f. 694b. Ludvig Engesæter: Brekke herred II s. 194 (ukritisk). Kirkebok for Gulen nr. 12 f. 70b, f. 75, f. 105. Første Bergenhusiske infanteriregiment, Ytre Sognske kompani nr. 85-103, rulle 1780, register s. 29. 
SÆTRE LNR. 30, Ole Rognaldsen (I2864)
 
192 1761 løytnant
1781 kaptein ved arveprins Fredriks regiment i København
1783 (3.10 ?) generaladjutant, 1. januar hos kongen,
22.07.1785 avskjed

Han var en "meget smuk og statelig mand og et godt hode" og der finnes i det norske selskabs versebøker forskjellig fra hans hånd.
Han var medlem og en av stifterne av det norske selskab i København og hans portrett i akvarell finnes blant de øvrige stifternes i det norske selskap i Oslo.

Ektepakt med konen, København 29.9.1783, conf. 3.10.1783.
Gift antakelig i garnisonskirken i København ? (betalt vigselsavgift 28.10.1783).

General Nicolaj Geelmuyden, 44 år, og konen Juditte Hendriette født Schiørman (Jordan), 74 år, nevnes i folketellingen 1787 i København (AØ 45).

I et register over gravstedskjøter (København Stadsarkiv) nevnes han som generaladjutant. Henvisningen er 1, 134, Helligånds ass. kirkegård.
Navnet skrives delvis Niels Schwartz Geelmuyden, delvis Nicolay Svartz Geelmuynden.

Konen Juditte etterlot ham en formue på 100 000 rdl som han delte med sine slektninger i Norge og en uekte sønn som ikke bar hans navn, og som var sønn av den kjente skuespillerinnen Caroline Fredrikke Walter (se J. Levin: J. H. Wessel samlede skrifter, København 1862 s. 317 anmerkning.) I tillegg ga han 1000 rdl til de fattige i Os sogn.

Skiftet etter ham fyller 70 s.: Uten livsarvinger som tok arv: I Københavns skiftekommisjons alm. skifteprotokoller under 1808-09 nr. 1 s. 28 bo nr. 15, senere eksekutorbo nr. 10/28. (se ovenfor om sønn født utenfor ekteskap.)
Register til testamenter (Riksarkivet, København):
20.5.1808 Nicolay Schwartz Geelmuyden af København, generaladjutant
Enkemann etter Judithe Henriette Jordan 2. DR. 537
Hustrus søster Maria Ester Preuss, f. Jordan
dennes datterdatter Henriette Lorentze Bagger (foreldre Lorentz Peter Bagger
og Ernestine Wilhelmine Dorothea, f. Preuss)
annen datterdatter Henriette Nicoline Vidal (foreldre Francois Vidal og Juditte
Henriette Preuss)
Nicolay Christian Lindgren, regjeringsråd på Tranquebar, g.m. Elise Frelsen
Friskomaker Lars Bendt Holms hustru Maria Theresia, eventuelt hennes barn:
Jean Christian Holm og Judithe Nicoline Holm
+ andre slektninger av Nicolay Schwartz Geelmuyden,
deriblant Gerhard Geelmuyden Bang

Se
Hiort Lorenzen og Rosendahl: Repertorium osv. I pag. 155
J. Levin: J. H. Wessel samlede skrifter, Kbhv. 1862 s. 317 anm. Børge Janssen: De reformerte i Danmark. 
GEELMUYDEN, Nicolai Schwartz (I348)
 
193 1765 gift, 45 år gammel

Se: Kirkebok Innvik 1 1750-1816 f. 36, f. 305b. 
GREDUNG, Helge Antonidtr. (I1729)
 
194 1767 cand. theol.
29 mai 1772 residerende kapellan til Innvik
17 januar 1779 sogneprest til Klep, Jæren
2 juli 1786 sogneprest til Sund
30 desember 1791 sogneprest til Nykirken. Ble samtidig stiftsprost.
Ved sin død var han stiftsprost i Bergen

Se arvebok for Bergen nr. 7 fol. 20b, datert 07.11.1809

Omtalt som "lidet begavet og mindre skikket til byprest".

Ingen barn i tredje ekteskap. 
FLEISCHER, Philip August (I1574)
 
195 1767 enke, 67 år.

Skifte 16 september 1752 som enke, i live.
Se: Skifteprotokoll Nordfjord 16 1750-1753 folio 357-360. Skiftet går over 4 oppslag i protokollen og kan finnes under følgende 4 permanente lenker til Digitalarkivet.no:
http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081128640357.jpg
http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081128640358.jpg
http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081128640359.jpg
http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081128640360.jpg

Kirkebok Innvik 1 1750-1816 fol. 307

Følgende referere antakelig til hennes begravelse:
17.5.1767, 67 år gammel, Oppstryn 
GUDDAL, Ane Haraldsdtr. (I1705)
 
196 1769 11.10 DK
1 barn Reinert 1769 *
2 far Ole Østensen
3 mor Gunele Jensdtr
4 fadder Karen Olsdat
5 fadder Syneve Erichsdat
6 fadder Claus Danielsen
7 fadder Aschil Larsen
8 fadder Bernd Østensen

 
OLSEN, Reinert (I15360)
 
197 1772 solgte Anna sal. Geelmuyden til Frolands Verks eiere et hus i Grimstad og en gammel pakkbod med fri grunn for 320 rdl.

1781 kjøpte Anne Laurentsddtr. Anchermann 1/16 part i skipet Grimstad for 200 rdl. av madame Anne Margrete Munte sal. Lorents Kock. Dette skipet må kort etter være forlist eller solgt, da madame Anna sal. Geelmuyden og sønnen skipskaptein Gert Geelmuyden 1782-1783 bygge i Grimstad et nytt skip av samme navn (157 kommerselester), hvori hun eide 2/3 og sønnen 1/3. I 1794 eide hun 3/4 og sønnen 1/4. 
ANCHERMANN, Anna Laurentzdtr. (I483)
 
198 1773: Døpt Die Veneris d. 27. Aug. Velædle Hr. Brøndstorph Herre til Basnes og Kiæreste Deres Barn Jonas baaren af min Kone. Faddere Jomfrue Brønstorph, Cammer-Junker Berregaard (?) paa Berreby, Hr. Thanch (?) i Schielschiør, Cammer-Raad Qvistgaard paa Giledrup (?), Byefoged Hansen i Schielschiør.
(Kirkebok 1682-1804 for Tjæreby sogn, Vester Flakkebjerg herred, Sorø amt, digitalt oppslag 104.)

Schielschiør = Skælskør, Sorø amt. Byen ligger på kysten vest for Næstved.
Giledrup = kanskje Gjellerup sogn, Hammerum herred, Ringkøbing amt på nord Jylland, vest for Århus.

Konfirmert 17. Trinitatis 1787, søndag etter Michaelis 1787
Jonas Brøndstorph i 15 Aar, i Sengeløse Præstegaard.
(Kirkebok 1741-1815 for Sengeløse sogn, Smørum herred, København amt, f. 350a.)

Ifølge farens skifte var han 17 år i 1790 og var i lære hos konditor og urtkremmer Aagaard i København.

 
BRØNSTORPH, Jonas (I10449)
 
199 1774 kalt Mette Dorte.

Ekteskapsbevilling 1764 fordi Mette Dorothea og Isachs avdøde hustru var beslektet i 2. og 3. ledd.

Tradisjonen forteller at Mette Dorothea etter datteren Karens vielse reiste til sønnen i Holland. E.O. Hauge antyder i sin ROMAN at hun skjemmet seg ut der og ble "sendt" tilbake. Tilbake sier tradisjonen at hun har forlikt seg med Tina (Gerhardine).

Ifølge skifteregistreringen døde hun om natten mellom 29. og 30. januar 1818 "her på stedet", d.v.s. på gården Tune i Vang i Valdre
Ifølge kirkeboken for Vang, Oppland, døde madam Mette Dorthea Anker 5. februar 1818 og ble begravet 12. februar 1818. Hun var "Enke efter forhen værende Sognepræst til Wang Her. Erich Anker". Mette var 74 år gammel.
Hva som er korrekt dødsdato er foreløpig usikkert: Kildene gir ulike opplysninger.

Etter henne skal finnes bevart drakt, lysestake etc., i Valdres. Ankerstuen på Tune skal ha en intakt stue med en stol og tapet fra M.D.G.'s tid.
 
GEELMUYDEN, Mette Dorothea (I542)
 
200 1780 20 år gammel på Femeland
Alder 27 år i 1784
Trolovet 14.01.1786, sponsorer Ole Simonsen ........ og Tosten Olsen Hellevang. 17.04.1786 kalt Femeland Ft. 1801 39 år gammel i første ekteskap

Se:
Folketelling 1801 Førde f. 419a-b Fimland i Naustdal
Kirkebok Førde 4 p. 255, p. 291, p. 186, p. 463-464
Skifteprotokoll C3 1836-1845 f. 470b
Bispearkivet, manntallslister Førde 1780 (ungdom)


 
FIMLAND, Oline Pedersdtr. (I1695)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 159» Neste»