GEELMUYDEN
- slekten

Startside  |  Hva er nytt?  |  Bilder  |  Historier  |  Gravsteiner  |  Rapporter  |  Etternavn
Søk
Fornavn:


Etternavn:Notater


Treff 201 til 250 av 14,656

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 294» Neste»

 #   Notater   Linket til 
201 {geni:about_me}

Ingeborg Bjørnsdatter levde trolig enda i 1588, idet en klokke i Løken kirke,

«støbt udi Osloe Aar 1588»

bar navnene

«Hrr Augustinus Fransson Præst til Høland, Ingeborg Biønsdatter».

Hun hadde minst tre søsken: Niels, sogneprest på Hadeland i 1567, på Strøm i Odalen frem til 1599, Christopher. Dorthe, gift med I. Niels, II. Mads Jonssøn, III. Skeldor Eivindssøn, levde i 1600. KILDE: http://www.tore-nygaard.com/ostfold/3436.htm Kilde-Odd Ottesen: Augustinus Frantssøns etterslekt (Del B), NST, Bind XXXVIII 2001, side 18-19.

ROMERIKE ÆTTEHISTORIELAGS ÅRBOK nr 1 side 167 2) Augustinus Frantsson Flor, 'gift med Ingeborg Bjørnsdotter, ei syster av soknepæst til Strøm i Odalen Nils Bjørnson.
NAME: _MAR Bjørke
 
LUNNER, Dorthe Bjørnsdatter (I32929)
 
202 {geni:about_me}

Jöns Erlandsson (son till Erland Jönsson) uppges ha bott i ”Nässio” eller ”Nessie” och hade sönerna Peder och Abjörn.


Gillingstam, Hans (2001). Gliingstam Hans Folke. red. Liljesparre. Äldre svenska frälsesläkter: ättartavlor. Bd II. H 1. Stockholm: Riddarhusdirektionen. Sid. 56-61
Liljesparre i Svenskt biografiskt lexikon

Gryteryd (F) 
ERLANDSSON (LILJESPARRE), Jöns (I34827)
 
203 {geni:about_me}

Kane. Utdødd norsk adelsslekt. Dens eldste kjente medlem er væpneren og riksråden Gunnar Toraldsson Kane rundt 1400. Av Gunnars tre sønner Erik, Torald og Nikulas, var sistnevnte ridder og riksråd 1444. Gunnars datter Sigrid var gift med væpneren og riksråden Svale Jonsson. Gunnars sønnesønner, Gaute (Toraldsson) Kane og Gaute (Nikulasson) Kane var begge riddere og riksråder. Førstnevnte medbeseglet 1450 unionsavtalen mellom Norge og Danmark, sistnevnte kong Hans' håndfestning, Halmstadrecessen, 1483. Slektens mannslinje døde sannsynligvis ut med Toralds sønnesønn, væpneren, riksråden og lensherren Arild (Ottesson) Kane, som ble drept av bøndene på Sunnmøre 1496.

http://www.snl.no/Kane

--------------------

Sigrid Gunnarsdatter Kane9, 16G Grandmother

Alias/AKA Sygrid

Father Gunnar Toraldeson Kane d. e. (1310->1414)

Mother Gyrid Eirikdatter Galtung (1340-)Spouses

1 Hr Svale Jonsson14,25, 16G Grandfather

Birth 1389, Bergen

Death etter 1442, Bergen

Occupation riddar, riksråd, lensherre på Bergenhus 1404-1442

Alias/AKA N.R.R. hr Svale Jonssøn (Smør), Her Suale Jonsso

Father Hr Jon Hallvardsson Smør (1359-ca1395)

Mother Margrete Svalesdatter Rømer (ca1360-ca1448)

Children Bothilda Svalesdatter (~1410->1485)

Jon Svaleson (~1410-1483)

Inga Svalesdatter (Illegitimate) (1426-)Notes for Sigrid Gunnarsdatter Kane

Gift med Hr Svale Jonson Smør, død i 1442. ut i fra “Vår felles slektshistorie”9

er Nevnt ca. 1548 i en slektstavle [se slektstavlen i NST 36 (1997), s. 93 og skematisk i NST 2 (1930), s. 157], som hustru til Svale Jonsson, og datter av Gunnar Cane og Gyrid. Kilde: http://www.nose.dk/Norge/gaut.html#26

Notes for Svale Jonsson (Spouse 1)

Smør-ætta tilhørte høyadelen, med riddere og baroner. De hadde et kjent familievåpen med et løvehode som viste til slektskapsbånd med det gamle kongehuset.

Kilde: Sunnhordlandsslekter 1 og 2.

Smør, norsk adelig ætt fra middelalderen; eide store jordegods, især på Vestlandet. Flere av slektens medlemmer var riksråder. Slektens siste mann var riksforstanderen Jon Svaleson Smør, død 1483.

Kilde: Fokus 98 Aschehoug og Gyldendals Multimedialeksikon.

SOURCE NOTES:
SB16 
KANE, Sigrid Gunnarsdotter (I34072)
 
204 {geni:about_me}

Slekts- og brukarsoge for Torsnes

Om forfedrane til den gamle

Torsnesætta

l eit diplom frå 1409, presentert av Lars Hamre i ein artikkel i «Norsk Slektshistorisk Tidsskrift» i 1949, kunngjer seks lagrettemenn at folket på Torsnes har eigd ein skogteig i Knarrevik mellom Årvik og Årsand. Her vert ramsa opp slekta til Bård og Sigurd Guttormsøner i seks tidlegare generasjonar: 1. Viking, 2. Inga, dotter hans, 3. Guttorm Kalvson, son hennar, 4. Sigurd Guttormson, 5. Guttorm Sigurdson, 6. Sigurd Guttormson og 7. Bård og Sigurd Guttormsøner. Det er såleis sannsynleg at den gamle Torsnesætta kan førast tilbake til omkring 1200. Merk at generasjon nr. 1, 2, 3, 5 og (kanskje) 6 ovanfor ikkje er kjende frå andre kjelder.

Ca. 1200

Viking. Kjende born: - Inga, neste brukar.

Ca. 1240

Inga, g. m. Kalv. Kjende born: - Guttorm, neste brukar.

Ca. 1280

Guttorm Kalvson. Kjende born:

- Sigurd, neste brukar.

- Nikolas, nemnd 1311/12, g. m. Ingebjørg?

Før 1311/12-etter 1329

Sigurd Guttormson, g. m. Sigrid? (Guttormsdtr. Norheim?). Sigurd å Torsnes og broren Nikolas er nemnt i eit diplom frå 1311/12 ved ein grenseoppgang. Sigurd er seinare nemnt i 1314, 1316, 1317 og 1329, og han er nemnt mellom forfedrane til Bård Sigurdson i diplomet frå 1409. Det er ikkje visst kven som er kona hans, men ei Sigrid a Þossnesi er nemnt i eit testamente frå 1326, likeins ei Ingebjørg Nikolaskona, som kan vere svigerinna til Sigurd. Det erusikkert kor Sigrid kom frå, men fleire

slektsgranskarar meiner ho må vere dotter

til Guttorm Norheim, sidan ætta påTorsnes

seinare eigde mykje jordegods som er nemnt

i skiftet etter han i 1306. Der er nemnt ein

Sigurd, svogeren hans, som kan vere Sigurd

Guttormson. Kjende born:

Guttorm, seinare/neste brukar.

Det er også sett fram ein teori om at Brynhild Sigurdsdotter på Rogne på Voss er dotter til ovannemnde Sigurd. Ho er nemnt i diplom frå 1375 og 1380, og hadde ein brorson som heitte Sigurd Guttormson. I ein artikkel i«Ætt og heim» 1950 set Eyvin Dahl dessutan fram hypotesen om at Hallbjørn Sigurdson frå Våge på Varaldsøy (nemnt ca. 1330, 1337 og 1341) er son til Sigurd. Hallbjørn kjøpte i 1337 ein part av Rogne, garden der Brynhild budde.

1340

Viking bonde på Torsnes. Han vart det året utnemnt til biskop Håkon sin ombodsmann i Hardanger. Av namnet framgår det at han kan vere av den gamle Torsnesslekta. Kolltveit meiner han kan vere son til anten Sigurd eller Nikolas ovanfor.

Ca. 1330-60

Guttorm Sigurdson. Kjende born: - Sigurd, neste brukar.

Fyvin Dahl stiller i den før nemnde artikkelen frå 1950 spørsmål om Guttorm også har hatt to døtre, Herborg Sigurdsdotter, g. m. Einar Einarson og busett Lydvo på Voss (nemnt 1397) og Gyrid Sigurdsdotter, g. 1353 m. Bård Valtjovson, busett Ulvaldestad på Voss.

Ca. 1360-1400

Sigurd Guttormson, g. m. ? Bårdsdtr. Norheim. Det kan vere Sigurd som er nemnt i to diplom frå 1375 og 1380 (sjå om Brynhild, den moglege farsyster hans ovanfor). Kona hans var ei dotter av Bård Karlshovedson og Magnhild Arnvidsdotter frå Norheim i Kvam. Born:

Bård, neste brukar

Ein onkel med eventyrtrekk Sidan Torsnesætta fekk si grein på Island med Godskalk Nilsson, biskop

i Holar (sjå nedanfor), er slekta også omtala i den rike islandske skrifttradisjonen. I «Biskopa Sogur» er farbro

ren til Herborg og Gyrid Bårdsdøtrer omtala slik: «Deira føðurbróðir sá er glímdi við jøtuninn og hafði høfuðið

yfir D menn». Dette kan omsetjast til «Farbror deira (den) som bryta/ kjempa mot jotunen og var leiar for

500 menn.» Dette må vere Guttorm eller ein annan ukjend son til Sigurd Guttormson ovanfor.

- Guttorm, truleg nemnt i islandsk tradisjonskjelde, sjå ramme.

Før 1409-ca. 1455

Bård Sigurdson, g. m. Gyrid Torbergsdtr. frå Store Brandvik på Stord. Bård er først nemnt i det ovanfor nemnde diplom frå 1409. Året etter kjøpte han ein part i den no ukjende garden Gervingaseter i Kvam, og i 1421 vart han forlikt med Arnfinn Jonson om delinga av Kvernura og den såkalla Arnfinnsteigen i Jondal. Truleg er han også nemnt som lagrettemann i Bergen i 1425. I 1446 laut farbroren hans, Svein Bårdson på Norheim gje 5r/z månadsmatabol i sakøyre (bot) til futen i Hardanger, Hartvig Krummedike, for ei sak Bård hadde vore innblanda i. Kan hende var Bård alt då død. At Gyrid er kona hans, framgår av at ho er nemnt som eigar av Store Brandvik, og at denne garden også erreken med i skiftet på Torsnes i 1497. Gyrid er nemnt i 1403, då ho var ugift «jomfru» og 1452 og 1455 som «hustru», noko som kan tyde på at ho tilhøyrde lågadelen. Ho var truleg tippoldebarnet til Peter på Sandven, og med henne kom det mykje jordegods inn i

Bårdsdøtrene og skiftet på

Torsnes i 1497

Som før nemnt stamma Herborg og Gyrid Bårdsdøtrer truleg frå storgarden Sandven gjennom mor si, og her var det ikkje lite gods ein kunne få hand om. Det har truleg vore sterk strid om denne arven, noko som går fram av fleire dokument. Mannen til Gyrid, Orm Ivarson, tok alt i 1478 opp tingsvitne på tinget i Kinsarvik om dei siste generasjonane som hadde eigd Sandven, for å ruste Torsnesætta i denne kampen. I ein rettartingsdom frå 1494 vart dei to systrene tildømd heile arven etter Erling Håkonson, som må ha vore avliden uten livsarvingar, truleg i 1478 eller noko tidlegare.

I 1497 kom det store skiftet på Torsnes i stand. Det omfatta partar i totalt 43 gardar (i følgje Johan Galtung si tolking av brevet), dei fleste i Hardanger og Ryfylke. Av gardar i Jondal er nemnt Sætveit, Underhaug, Torsnes, Espeland og Bakke, i ei tolking også Molve. Til saman vart om lag 84 laupar smør fordelte mellom dei to systrene og arvingane deira. Underhaug og Torsnes vart delte likt mellom dei to, sistnemnde slik at Gyrid fekk den indre og Herborg dern ytre luten av garden, dessutan fekk dei kvar sin halvpart av naust, sjøbu og fjøra ikring. I ein kommentar til dette står det «alt slik det før har vore skifta», noko som kan tyde på at garden har vore driven av to brukarar frå ei tid innpå 1400-talet.

slekta. Born:

- Herborg, neste brukar.

- Gyrid, g. m. Orm Ivarson Måge, busett Lydvo på Voss.

Ca. 1455-97

Herborg Bårdsdtr., g. 1452? m. Nikolaus (Nils) Ragvaldson. Om arven etter foreldra til Herborg, sjå ramme ovanfor. Nils var truleg svensk og son åt ein handverkar i Stockholm. Han er nemnt som rådmann i Bergen i 1475. Farbror og bror hans var begge biskopar i Holar på Island, noko også son til Nils og Herborg vart. Bror til Nils, Olav, var endåtil på vitjing frå Island i 1482 (sjå meir om Nils si slekt i Marko Lamberg sin artikkel i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift 1998, bind II). Mor til Herborg skal ha skjenka henne og mannen gardane Høynes og Dale på Karmøy i 1452. I følgje Kolltveit skal dei ha budd på Store Brandvik, morsgarden til Herborg, i 1453, men dei har truleg budd på Torsnes seinare. Kjende born:

Godskalk (?-1520), biskop i Holar på Island etter farbroren, sjå eiga ramme nedanfor.

Per (?-etter 1520), neste brukar, sjå nedanfor. Guttorm (?-ca. 1540), lagmann i Bergen frå ca. 1509 til 1539 [son hans, Nils, seinare brukar].

Etter skiftet i 1497 vart Torsnesgodset delt, og utover på 1500-talet var det fleire brukarar på garden før han vart samla att under Johannes Lauritsson Galte først på 1600-talet (sjå nedanfor).

Først om lagmann Guttorm Nilsson si etterslekt:

Før 1557-etter 1581

Nils Guttormson, son til lagmannen, brukte ein del av jorda (nemnt i skattemanntalet 1563). Han hadde ikkje arverett sidan han var uektefødd barn, og dette vart brukt i mot han i den påfølgjande striden om faren Guttorm sin delav Torsnesgodset Derimot hadde borna til Nils arverett, og i 1557 vart son hans ved ein lagtingsdom tilkjend

Sidegrein av Torsnesætta

på Island

Godskalk Nilsson frå Torsnes vart i 1495 utnemnt til biskop i Holar etter onkelen sin, men det ser ut til at han laut vente ei tid før han overtok embetet sitt. Han møtte til det omtala skiftet på Torsnes i 1497, og var kan hende forfattar av skiftebrevet. I følgje dei islandske annalar kom han til Holar først i 1500. Han fekk tilnamnet «den grimme» av di han vart rekna som pengegrisk og full av herskelyst.

Godskalk hadde to friller, og med dei fekk han tre barn, to døtrer og ein son. Den eine dottera, Kristin, vart i 15 10 gift med lagmannen Torvald Einarson og dei heldt eit bryllaup med 300 gjester. Ho skal ha levd til 1578. Sonen, Oddur, skal ha vorte fødd kring 1500. Som seksåring vart han send til Noreg til oppfostring hjå dei to onklane sine, Peder og Guttorm. I 1520 er han såleis oppført som skattytar på Torsnes. Han fekk opplæring i latin, tysk og dansk, reiste rundt i både Tyskland og Danmark, og vart ein lærd mann. Oddur reiste sidan tilbake til Island, der han tok til å oversetje det nye testamentet til islandsk. Dette vart trykt i Roskilde i 1539/40 som det første trykte bokverket på norrønt mål. Oddur vart lagmann for Nord-Island, men omkom etter at han i 1556 skulle prøve å krysse elva Lakså.

godset etter bestefaren. Striden tok likevel ikkje slutt med dette. I eit diplom frå 1589 er det nemnt at det for nokre år sidan hadde vore rettssak mellom Nils og arvingane etter onkelen hans. Nils synest å ha pantsett og mista deler av godset, og mykje av det vart innløyst av Torbjørn Olavson Sandven, mannen til søskenbarnet hans (sjå nedanfor). Nils er sist nemnt i eit diplom frå 1581. Kjende born:

ein son (Lars?). Kolltveit m. fl. går ut i frå at dette må vere Lars Nilsson (sjå nedanfor), mens Johan E. Galtung («Galtungslekten i fortid og nutid») meiner han må ha døydd tidleg og viser til ein dom i 1589 der døtrene til Nils er nemnt som dei einaste arvingane etter Guttorm Nilsson.

Barbro, neste brukar.

ei dotter til (namn ukjend), nemnt i 1578, då g. m. Olav Johannesson på Torp i Ryfylke.

Før 1590/91-etter 1602

Barbro Nilsdtr. (?-etter 1613), g. m. Jon Hogneson (?-før 1610). Giftarmålet går fram av diplomet frå 1589, og Jon er nemnt som brukar av halve Torsnes i 1590/91 og 1602. Striden om denne delen av Torsnesgodset heldt fram. I 1609 vart dommen frå 1557 omstøytt, og Barbro og arvingane hennar vart fråkjende odelsjorda si. I følgje eit forlik i 1610 skulle ho likevel ha «meir enn halvparten av godset». Saka kom til slutt opp for herredagen i Skien i 1613,utan at dette endra noko. I 1610 er Barbro omtala som umyndig (altså enkje), og i 1613 budde ho hjå svigersonen på Mundheim. Truleg har ho overdrege sin part av Torsnes til Johannes Lauritsson (sjå nedanfor) først på 1600-talet. Mundheim kan vere ein del av godset som ho beheldt, då denne garden er nemnd i skiftet på Torsnes i 1497.

Born:

Nils (nemnt i 1610).

ei dotter, g. m. Gitle Pederson (1 559-etter 1649), busett Mundheim i Strandebarm (Kvam).

1610-18

Lars Nilsson (?-1618) på Torsnes, g. m. Birgit Johannesdtr. (?-1645). Kolltveit m. fl. meiner Lars må vere son til Nils Guttormson, i motsetnad til Johan E. Galtung sitt synspunkt (sjå ovanfor). Birgit er dotter til Herborg Torbjørnsdtr. Sandven og Johannes Lauritsson, sjå nedanfor. Lars er nemnt som leiglending i 1610 og 1611, og som kyrkjeverje i Jondal for åra 1615-17. Han eigde noko jordegods; i 1614 pantsette han 2 laupar smør og i hud i Flatabø i Kvinnherad. I skiftet etter Birgit er desse borna nemnde: Kristina, g. m. Johannes Trondson Sætveit bruk 1(?-truleg 1641), busett der. Herborg, g. m. Per Larsson frå Sandven i Kvam, busett der.

Ingebjørg/Anna?, g. m. Tore Hallsteinson frå Hakestad i Ulvik.

Birgit vart g. 2. m. Nils Knutson Kandelberg

frå Ryfylke, og hadde med han sønene Laurits,

Johannes og Olav.

Ca. 1497-etter 1520

Per (Peder/Peter) Nilsson. Han er nemnd

ved rettartingsdommen i 1494 som den

« beskedelige Swen» som var ombod for og tok hand om saka for mor si og tanta si. Han er også nemnt i skattelista frå 1520, ved sida av brorsonen, seinare lagmann på Island, Odd Godskalkson (sjå ovanfor). Det var truleg Per somlet oppføre eit fjøs med tjukke steinmurar som stod på garden heilt inn på 1900-talet. Ved ei vitjing på Torsnes i 1825 fann biskop Neumann ein bjelke i fjøset der årstalet 1504 var innskrive. Kona til Per er ukjend. Born:

Kjerstin, sjå nedanfor.

Kjerstin (Kristi) Persdtr., g. m. Olav (Person/ Magnusson?) på Sandven eller Steine i Kvam, busett der midt på 1500-talet. Olav Magnusson på Steine er nemnt fleire gonger i 1520-åra. Dei har eigd ein part av Torsnes som Samson Lodinson (Sundal?) var ombodsmann for. Samson ser også ut til å ha budd her. Sonen til Kjerstin og Olav: - Torbjørn, sjå nedanfor.

Før 1564-ca. 1600

Torbjørn Olavson, g. m. ?, busett Sandven i Kvam. Torbjørn er nemnt som lensmann i Øystese skipreide i 1564, og deltok på kongehyllinga i Oslo i 1591. Kolltveit går ut i frå at han har hatt leiglending sitjande på sin part av Torsnes. Born (sikre):

Herborg (?-ca. 1633), seinare brukar.

Olav (?-etter 1635), g. m. Ågot Simonsdtr. Børve.

1563

Torgils Johannesson Galte frå Valen i Kvinnherad, g. m. ? frå Ryfylke. Torgils er oppført i skattemanntalet som leiglending, men også som eigar av jord til ein verdi av minst 141aupar smør. I følgje Kolltveit eigde

og dreiv han sagbruket på Torsnes, men hogg for mykje av skogen, slik at arvingane hans laut betale erstatning til dei andre eigarane. Kjende born:

Johannes, busett på Torsnes i 1585, seinare på Aga i Ullensvang, stamfar til Aga-ætta. Åsa, g. m. Nils Haukås i Sveio.

Ca. 1585-1620

Herborg Torbjørnsdtr. Sandven (?-ca. 1633), g. ca. 1580 m. Johannes Lauritsson (ca. 1540-1620). Johannes er nemnt på Valen i Kvinnherad 1563-78 som lauskar og sagbrukar. I 1567, under sjuårskrigen (1563-70) drog han i lag med syskenbarnet sitt, Enno Brandrøk, til den svenske kongen og prøvde å få til ein oppreist i Noreg. Enno var son til adelsmannen og sjøkrigsmannen Kristoffer Trondson Rustung (ca. 1500-65) frå Seim i Kvinnherad, som hadde støtta erkebiskop Olav Engelbrektson i striden for norsk sjølvstende, men sidan gått i kong Christiern 3. si teneste og vårte admiral i den dansk-norske flåte. Enno hadde erfaring frå fleire krigar i Europa. Han vann tillit hjå svenskekongen, og Johannes vart send til Noreg med brev til norske stormenn der dei vart oppfordra til å gjere opprør mot danskane. Opprøret må seiast å ha mislukkast - Enno drog i staden til Tyskland, mens Johannes - i følgje Absolon Pederssøn - vart teken til fange og sett i tårnet på Bergenhus. Men han slapp dødsstraff ved å betale « 100 dalar for sin hals». Han har truleg sidan budd på Valen, til han gifta seg med Herborg. Ho arva saman med broren Olav Sandven mykje gods, mellom anna ein del av Torsnes. Etterkvart fekk Johannes og Olav hand om også den delen som arvingane etter Guttorm Nilsson hadde eigd (sjå ovanfor). I 1603 omfatta godset til Johannes over 24 laupar smør, mens svogeren Olav sitt var noko mindre, og dei var blant dei rikaste odelsbøndene i Hardanger og Sunnhordland. Johannes er nemnt som lagrettemann i 1590, 1599 og 1610, og var representant for Strandebarm under kongehyllinga i Oslo 1591. Innseglet hans er eit svinehovud. Born: Birgit (?-1645), g. 1. m. Lars Nilsson Torsnes, sjå ovanfor, g. 2. m. Nils Knutson Kandelberg frå Ryfylke.

Anna, g. m. Nils ?, busett Gjersvik og Østrem (Austrheim?) i Etne.

Laurits (1587-1659), neste brukar.

1620-59

Laurits Johannesson Galte (1587-1659), g.

ca. 1615 m. Elisabet Ottesdtr. Orning til Vatna og Valvatna, dotter til den danske adelsmannen og skipshøvedsmannen Otte Orning og Anna Orm. Få år etter dei vart gifte, måtte han betale ei bot på 200 riksdalar for å ha «forseetsig» med Margrete Styversdtr., tremenningen til kona. Eigentleg var straffa for dette landsforvising og inndraging av gods, men Laurits framstilte seg for kongen på Bergenhus i 1622 og vart teken i nåde. Laurits arva gods, og han fekk

gods med kona si, men endå meir samla

han sjølv. På denne tida var det mange småadelsmenn og odelsbønder som nøyddest å selja jordi si, og Laurits Galte var ein av dei som hadde høve til å kjøpe for rimeleg pris. Før 1636 hadde han samla under seg heile Torsnesgarden, som vart eit av dei største bruka i Hardanger, og då han døydde hadde han eit jordegods på om lag 70 laupar smør. I Jondal eigde han forutan Torsnes partar i Kysnes, Ytre Vikane, Handagard, Espeland, Flatabø, Molve, Digrebrekke, Brattabø, Guntveit, Selsvik og Samland. I 1624 eller -25 brann husa på Torsnes ned, men Laurits bygde opp att eit stort våningshus som vart ståande i 200 år. Det var i hans tid trelasthandelen med skottar og hollendarar varpå det høgaste på desse kantar av landet. Laurits dreiv største sagbruket i Hardanger og Sunnhordland på Torsnes. Då svogeren, generaladmiral Eirik Otteson Orning, i 1634 vart befalingsmann over Halsnøy kloster og Hardanger len, vart Laurits fut i Hardanger. Futearbeidet synest han i stor grad å ha overtete til fullmekten sin, Knut Lauritsson, og i 1640 sa han embetet frå seg. Karen Mowatt, enkja etter Eirik, kom med skuldingar mot Laurits Galte for lovbrot i den tid han var fut. Om dette var det seinare rettssak, og Laurits vart då frifunnen. Med Karen Mowatt og hennar medarvingar låg han også i strid om arven etter mor til Elisabet. I alle jordebøker og skattelister blir han berre kalla «Lauritz Thorsnes (Thosnes)», men sjølv bruka han «Lauritz Johanssøn» eller «Lauritz Galthe» som underskrift. Våpnet hans var eit svinehovud. Då han døydde i 1659, vart kista hans sett ned i gravkjellaren under Jondalskyrkja og på namneplata skal det ha stått «Lauritz Johanssen Galthe». Born:

Laurits (ca. 1615-1661), neste eigar. Johans (før 1630-ca. 1655), fekk i 1650 stadfest adelskapet som broren, er nemnt i manntalet over adelskap i 1655, då oppført som godseigar på Jylland, men ikkje nemnt i skiftet etter fareni 1660.

Magdalena (før 1630-1681), g. ca. 1650 m. sokneprest i Strandebarm Rasmus Pedersen (ca.1625-76).

Kirsten (før 1630-?), g. før 1660 m. sokneprest i Avaldsnes Kristen Bentson Skåning.

Elisabet, g. m. sokneprest i Skånevik (seinare prost) Elias Anderssen (ca. 1615-1690). Anna (?-før 1666), g. før 1660 m. kapellan i Torvastad (seinare sokneprest) Tomas Wegner (?-ca. 1688).

Katrina Helvig (1635-1693), g. før 1660 med sokneprest i Eidfjord Anders Andersson Rieber (?-1688).Jondal Kommune Gards og slektssoge

Gaute Losnegård

B2 s 923-28

--------------------

Slekts- og brukarsoge for Torsnes

Om forfedrane til den gamle

Torsnesætta

l eit diplom frå 1409, presentert av Lars Hamre i ein artikkel i «Norsk Slektshistorisk Tidsskrift» i 1949, kunngjer seks lagrettemenn at folket på Torsnes har eigd ein skogteig i Knarrevik mellom Årvik og Årsand. Her vert ramsa opp slekta til Bård og Sigurd Guttormsøner i seks tidlegare generasjonar: 1. Viking, 2. Inga, dotter hans, 3. Guttorm Kalvson, son hennar, 4. Sigurd Guttormson, 5. Guttorm Sigurdson, 6. Sigurd Guttormson og 7. Bård og Sigurd Guttormsøner. Det er såleis sannsynleg at den gamle Torsnesætta kan førast tilbake til omkring 1200. Merk at generasjon nr. 1, 2, 3, 5 og (kanskje) 6 ovanfor ikkje er kjende frå andre kjelder.

Ca. 1200

Viking. Kjende born: - Inga, neste brukar.

Ca. 1240

Inga, g. m. Kalv. Kjende born: - Guttorm, neste brukar.

Ca. 1280

Guttorm Kalvson. Kjende born:

- Sigurd, neste brukar.

- Nikolas, nemnd 1311/12, g. m. Ingebjørg?

Før 1311/12-etter 1329

Sigurd Guttormson, g. m. Sigrid? (Guttormsdtr. Norheim?). Sigurd å Torsnes og broren Nikolas er nemnt i eit diplom frå 1311/12 ved ein grenseoppgang. Sigurd er seinare nemnt i 1314, 1316, 1317 og 1329, og han er nemnt mellom forfedrane til Bård Sigurdson i diplomet frå 1409. Det er ikkje visst kven som er kona hans, men ei Sigrid a Þossnesi er nemnt i eit testamente frå 1326, likeins ei Ingebjørg Nikolaskona, som kan vere svigerinna til Sigurd. Det erusikkert kor Sigrid kom frå, men fleire

slektsgranskarar meiner ho må vere dotter

til Guttorm Norheim, sidan ætta påTorsnes

seinare eigde mykje jordegods som er nemnt

i skiftet etter han i 1306. Der er nemnt ein

Sigurd, svogeren hans, som kan vere Sigurd

Guttormson. Kjende born:

Guttorm, seinare/neste brukar.

Det er også sett fram ein teori om at Brynhild Sigurdsdotter på Rogne på Voss er dotter til ovannemnde Sigurd. Ho er nemnt i diplom frå 1375 og 1380, og hadde ein brorson som heitte Sigurd Guttormson. I ein artikkel i«Ætt og heim» 1950 set Eyvin Dahl dessutan fram hypotesen om at Hallbjørn Sigurdson frå Våge på Varaldsøy (nemnt ca. 1330, 1337 og 1341) er son til Sigurd. Hallbjørn kjøpte i 1337 ein part av Rogne, garden der Brynhild budde.

1340

Viking bonde på Torsnes. Han vart det året utnemnt til biskop Håkon sin ombodsmann i Hardanger. Av namnet framgår det at han kan vere av den gamle Torsnesslekta. Kolltveit meiner han kan vere son til anten Sigurd eller Nikolas ovanfor.

Ca. 1330-60

Guttorm Sigurdson. Kjende born: - Sigurd, neste brukar.

Fyvin Dahl stiller i den før nemnde artikkelen frå 1950 spørsmål om Guttorm også har hatt to døtre, Herborg Sigurdsdotter, g. m. Einar Einarson og busett Lydvo på Voss (nemnt 1397) og Gyrid Sigurdsdotter, g. 1353 m. Bård Valtjovson, busett Ulvaldestad på Voss.

Ca. 1360-1400

Sigurd Guttormson, g. m. ? Bårdsdtr. Norheim. Det kan vere Sigurd som er nemnt i to diplom frå 1375 og 1380 (sjå om Brynhild, den moglege farsyster hans ovanfor). Kona hans var ei dotter av Bård Karlshovedson og Magnhild Arnvidsdotter frå Norheim i Kvam. Born:

Bård, neste brukar

Ein onkel med eventyrtrekk Sidan Torsnesætta fekk si grein på Island med Godskalk Nilsson, biskop

i Holar (sjå nedanfor), er slekta også omtala i den rike islandske skrifttradisjonen. I «Biskopa Sogur» er farbro

ren til Herborg og Gyrid Bårdsdøtrer omtala slik: «Deira føðurbróðir sá er glímdi við jøtuninn og hafði høfuðið

yfir D menn». Dette kan omsetjast til «Farbror deira (den) som bryta/ kjempa mot jotunen og var leiar for

500 menn.» Dette må vere Guttorm eller ein annan ukjend son til Sigurd Guttormson ovanfor.

- Guttorm, truleg nemnt i islandsk tradisjonskjelde, sjå ramme.

Før 1409-ca. 1455

Bård Sigurdson, g. m. Gyrid Torbergsdtr. frå Store Brandvik på Stord. Bård er først nemnt i det ovanfor nemnde diplom frå 1409. Året etter kjøpte han ein part i den no ukjende garden Gervingaseter i Kvam, og i 1421 vart han forlikt med Arnfinn Jonson om delinga av Kvernura og den såkalla Arnfinnsteigen i Jondal. Truleg er han også nemnt som lagrettemann i Bergen i 1425. I 1446 laut farbroren hans, Svein Bårdson på Norheim gje 5r/z månadsmatabol i sakøyre (bot) til futen i Hardanger, Hartvig Krummedike, for ei sak Bård hadde vore innblanda i. Kan hende var Bård alt då død. At Gyrid er kona hans, framgår av at ho er nemnt som eigar av Store Brandvik, og at denne garden også erreken med i skiftet på Torsnes i 1497. Gyrid er nemnt i 1403, då ho var ugift «jomfru» og 1452 og 1455 som «hustru», noko som kan tyde på at ho tilhøyrde lågadelen. Ho var truleg tippoldebarnet til Peter på Sandven, og med henne kom det mykje jordegods inn i

Bårdsdøtrene og skiftet på

Torsnes i 1497

Som før nemnt stamma Herborg og Gyrid Bårdsdøtrer truleg frå storgarden Sandven gjennom mor si, og her var det ikkje lite gods ein kunne få hand om. Det har truleg vore sterk strid om denne arven, noko som går fram av fleire dokument. Mannen til Gyrid, Orm Ivarson, tok alt i 1478 opp tingsvitne på tinget i Kinsarvik om dei siste generasjonane som hadde eigd Sandven, for å ruste Torsnesætta i denne kampen. I ein rettartingsdom frå 1494 vart dei to systrene tildømd heile arven etter Erling Håkonson, som må ha vore avliden uten livsarvingar, truleg i 1478 eller noko tidlegare.

I 1497 kom det store skiftet på Torsnes i stand. Det omfatta partar i totalt 43 gardar (i følgje Johan Galtung si tolking av brevet), dei fleste i Hardanger og Ryfylke. Av gardar i Jondal er nemnt Sætveit, Underhaug, Torsnes, Espeland og Bakke, i ei tolking også Molve. Til saman vart om lag 84 laupar smør fordelte mellom dei to systrene og arvingane deira. Underhaug og Torsnes vart delte likt mellom dei to, sistnemnde slik at Gyrid fekk den indre og Herborg dern ytre luten av garden, dessutan fekk dei kvar sin halvpart av naust, sjøbu og fjøra ikring. I ein kommentar til dette står det «alt slik det før har vore skifta», noko som kan tyde på at garden har vore driven av to brukarar frå ei tid innpå 1400-talet.

slekta. Born:

- Herborg, neste brukar.

- Gyrid, g. m. Orm Ivarson Måge, busett Lydvo på Voss.

Ca. 1455-97

Herborg Bårdsdtr., g. 1452? m. Nikolaus (Nils) Ragvaldson. Om arven etter foreldra til Herborg, sjå ramme ovanfor. Nils var truleg svensk og son åt ein handverkar i Stockholm. Han er nemnt som rådmann i Bergen i 1475. Farbror og bror hans var begge biskopar i Holar på Island, noko også son til Nils og Herborg vart. Bror til Nils, Olav, var endåtil på vitjing frå Island i 1482 (sjå meir om Nils si slekt i Marko Lamberg sin artikkel i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift 1998, bind II). Mor til Herborg skal ha skjenka henne og mannen gardane Høynes og Dale på Karmøy i 1452. I følgje Kolltveit skal dei ha budd på Store Brandvik, morsgarden til Herborg, i 1453, men dei har truleg budd på Torsnes seinare. Kjende born:

Godskalk (?-1520), biskop i Holar på Island etter farbroren, sjå eiga ramme nedanfor.

Per (?-etter 1520), neste brukar, sjå nedanfor. Guttorm (?-ca. 1540), lagmann i Bergen frå ca. 1509 til 1539 [son hans, Nils, seinare brukar].

Etter skiftet i 1497 vart Torsnesgodset delt, og utover på 1500-talet var det fleire brukarar på garden før han vart samla att under Johannes Lauritsson Galte først på 1600-talet (sjå nedanfor).

Først om lagmann Guttorm Nilsson si etterslekt:

Før 1557-etter 1581

Nils Guttormson, son til lagmannen, brukte ein del av jorda (nemnt i skattemanntalet 1563). Han hadde ikkje arverett sidan han var uektefødd barn, og dette vart brukt i mot han i den påfølgjande striden om faren Guttorm sin delav Torsnesgodset Derimot hadde borna til Nils arverett, og i 1557 vart son hans ved ein lagtingsdom tilkjend

Sidegrein av Torsnesætta

på Island

Godskalk Nilsson frå Torsnes vart i 1495 utnemnt til biskop i Holar etter onkelen sin, men det ser ut til at han laut vente ei tid før han overtok embetet sitt. Han møtte til det omtala skiftet på Torsnes i 1497, og var kan hende forfattar av skiftebrevet. I følgje dei islandske annalar kom han til Holar først i 1500. Han fekk tilnamnet «den grimme» av di han vart rekna som pengegrisk og full av herskelyst.

Godskalk hadde to friller, og med dei fekk han tre barn, to døtrer og ein son. Den eine dottera, Kristin, vart i 15 10 gift med lagmannen Torvald Einarson og dei heldt eit bryllaup med 300 gjester. Ho skal ha levd til 1578. Sonen, Oddur, skal ha vorte fødd kring 1500. Som seksåring vart han send til Noreg til oppfostring hjå dei to onklane sine, Peder og Guttorm. I 1520 er han såleis oppført som skattytar på Torsnes. Han fekk opplæring i latin, tysk og dansk, reiste rundt i både Tyskland og Danmark, og vart ein lærd mann. Oddur reiste sidan tilbake til Island, der han tok til å oversetje det nye testamentet til islandsk. Dette vart trykt i Roskilde i 1539/40 som det første trykte bokverket på norrønt mål. Oddur vart lagmann for Nord-Island, men omkom etter at han i 1556 skulle prøve å krysse elva Lakså.

godset etter bestefaren. Striden tok likevel ikkje slutt med dette. I eit diplom frå 1589 er det nemnt at det for nokre år sidan hadde vore rettssak mellom Nils og arvingane etter onkelen hans. Nils synest å ha pantsett og mista deler av godset, og mykje av det vart innløyst av Torbjørn Olavson Sandven, mannen til søskenbarnet hans (sjå nedanfor). Nils er sist nemnt i eit diplom frå 1581. Kjende born:

ein son (Lars?). Kolltveit m. fl. går ut i frå at dette må vere Lars Nilsson (sjå nedanfor), mens Johan E. Galtung («Galtungslekten i fortid og nutid») meiner han må ha døydd tidleg og viser til ein dom i 1589 der døtrene til Nils er nemnt som dei einaste arvingane etter Guttorm Nilsson.

Barbro, neste brukar.

ei dotter til (namn ukjend), nemnt i 1578, då g. m. Olav Johannesson på Torp i Ryfylke.

Før 1590/91-etter 1602

Barbro Nilsdtr. (?-etter 1613), g. m. Jon Hogneson (?-før 1610). Giftarmålet går fram av diplomet frå 1589, og Jon er nemnt som brukar av halve Torsnes i 1590/91 og 1602. Striden om denne delen av Torsnesgodset heldt fram. I 1609 vart dommen frå 1557 omstøytt, og Barbro og arvingane hennar vart fråkjende odelsjorda si. I følgje eit forlik i 1610 skulle ho likevel ha «meir enn halvparten av godset». Saka kom til slutt opp for herredagen i Skien i 1613,utan at dette endra noko. I 1610 er Barbro omtala som umyndig (altså enkje), og i 1613 budde ho hjå svigersonen på Mundheim. Truleg har ho overdrege sin part av Torsnes til Johannes Lauritsson (sjå nedanfor) først på 1600-talet. Mundheim kan vere ein del av godset som ho beheldt, då denne garden er nemnd i skiftet på Torsnes i 1497.

Born:

Nils (nemnt i 1610).

ei dotter, g. m. Gitle Pederson (1 559-etter 1649), busett Mundheim i Strandebarm (Kvam).

1610-18

Lars Nilsson (?-1618) på Torsnes, g. m. Birgit Johannesdtr. (?-1645). Kolltveit m. fl. meiner Lars må vere son til Nils Guttormson, i motsetnad til Johan E. Galtung sitt synspunkt (sjå ovanfor). Birgit er dotter til Herborg Torbjørnsdtr. Sandven og Johannes Lauritsson, sjå nedanfor. Lars er nemnt som leiglending i 1610 og 1611, og som kyrkjeverje i Jondal for åra 1615-17. Han eigde noko jordegods; i 1614 pantsette han 2 laupar smør og i hud i Flatabø i Kvinnherad. I skiftet etter Birgit er desse borna nemnde: Kristina, g. m. Johannes Trondson Sætveit bruk 1(?-truleg 1641), busett der. Herborg, g. m. Per Larsson frå Sandven i Kvam, busett der.

Ingebjørg/Anna?, g. m. Tore Hallsteinson frå Hakestad i Ulvik.

Birgit vart g. 2. m. Nils Knutson Kandelberg

frå Ryfylke, og hadde med han sønene Laurits,

Johannes og Olav.

Ca. 1497-etter 1520

Per (Peder/Peter) Nilsson. Han er nemnd

ved rettartingsdommen i 1494 som den

« beskedelige Swen» som var ombod for og tok hand om saka for mor si og tanta si. Han er også nemnt i skattelista frå 1520, ved sida av brorsonen, seinare lagmann på Island, Odd Godskalkson (sjå ovanfor). Det var truleg Per somlet oppføre eit fjøs med tjukke steinmurar som stod på garden heilt inn på 1900-talet. Ved ei vitjing på Torsnes i 1825 fann biskop Neumann ein bjelke i fjøset der årstalet 1504 var innskrive. Kona til Per er ukjend. Born:

Kjerstin, sjå nedanfor.

Kjerstin (Kristi) Persdtr., g. m. Olav (Person/ Magnusson?) på Sandven eller Steine i Kvam, busett der midt på 1500-talet. Olav Magnusson på Steine er nemnt fleire gonger i 1520-åra. Dei har eigd ein part av Torsnes som Samson Lodinson (Sundal?) var ombodsmann for. Samson ser også ut til å ha budd her. Sonen til Kjerstin og Olav: - Torbjørn, sjå nedanfor.

Før 1564-ca. 1600

Torbjørn Olavson, g. m. ?, busett Sandven i Kvam. Torbjørn er nemnt som lensmann i Øystese skipreide i 1564, og deltok på kongehyllinga i Oslo i 1591. Kolltveit går ut i frå at han har hatt leiglending sitjande på sin part av Torsnes. Born (sikre):

Herborg (?-ca. 1633), seinare brukar.

Olav (?-etter 1635), g. m. Ågot Simonsdtr. Børve.

1563

Torgils Johannesson Galte frå Valen i Kvinnherad, g. m. ? frå Ryfylke. Torgils er oppført i skattemanntalet som leiglending, men også som eigar av jord til ein verdi av minst 141aupar smør. I følgje Kolltveit eigde

og dreiv han sagbruket på Torsnes, men hogg for mykje av skogen, slik at arvingane hans laut betale erstatning til dei andre eigarane. Kjende born:

Johannes, busett på Torsnes i 1585, seinare på Aga i Ullensvang, stamfar til Aga-ætta. Åsa, g. m. Nils Haukås i Sveio.

Ca. 1585-1620

Herborg Torbjørnsdtr. Sandven (?-ca. 1633), g. ca. 1580 m. Johannes Lauritsson (ca. 1540-1620). Johannes er nemnt på Valen i Kvinnherad 1563-78 som lauskar og sagbrukar. I 1567, under sjuårskrigen (1563-70) drog han i lag med syskenbarnet sitt, Enno Brandrøk, til den svenske kongen og prøvde å få til ein oppreist i Noreg. Enno var son til adelsmannen og sjøkrigsmannen Kristoffer Trondson Rustung (ca. 1500-65) frå Seim i Kvinnherad, som hadde støtta erkebiskop Olav Engelbrektson i striden for norsk sjølvstende, men sidan gått i kong Christiern 3. si teneste og vårte admiral i den dansk-norske flåte. Enno hadde erfaring frå fleire krigar i Europa. Han vann tillit hjå svenskekongen, og Johannes vart send til Noreg med brev til norske stormenn der dei vart oppfordra til å gjere opprør mot danskane. Opprøret må seiast å ha mislukkast - Enno drog i staden til Tyskland, mens Johannes - i følgje Absolon Pederssøn - vart teken til fange og sett i tårnet på Bergenhus. Men han slapp dødsstraff ved å betale « 100 dalar for sin hals». Han har truleg sidan budd på Valen, til han gifta seg med Herborg. Ho arva saman med broren Olav Sandven mykje gods, mellom anna ein del av Torsnes. Etterkvart fekk Johannes og Olav hand om også den delen som arvingane etter Guttorm Nilsson hadde eigd (sjå ovanfor). I 1603 omfatta godset til Johannes over 24 laupar smør, mens svogeren Olav sitt var noko mindre, og dei var blant dei rikaste odelsbøndene i Hardanger og Sunnhordland. Johannes er nemnt som lagrettemann i 1590, 1599 og 1610, og var representant for Strandebarm under kongehyllinga i Oslo 1591. Innseglet hans er eit svinehovud. Born: Birgit (?-1645), g. 1. m. Lars Nilsson Torsnes, sjå ovanfor, g. 2. m. Nils Knutson Kandelberg frå Ryfylke.

Anna, g. m. Nils ?, busett Gjersvik og Østrem (Austrheim?) i Etne.

Laurits (1587-1659), neste brukar.

1620-59

Laurits Johannesson Galte (1587-1659), g.

ca. 1615 m. Elisabet Ottesdtr. Orning til Vatna og Valvatna, dotter til den danske adelsmannen og skipshøvedsmannen Otte Orning og Anna Orm. Få år etter dei vart gifte, måtte han betale ei bot på 200 riksdalar for å ha «forseetsig» med Margrete Styversdtr., tremenningen til kona. Eigentleg var straffa for dette landsforvising og inndraging av gods, men Laurits framstilte seg for kongen på Bergenhus i 1622 og vart teken i nåde. Laurits arva gods, og han fekk

gods med kona si, men endå meir samla

han sjølv. På denne tida var det mange småadelsmenn og odelsbønder som nøyddest å selja jordi si, og Laurits Galte var ein av dei som hadde høve til å kjøpe for rimeleg pris. Før 1636 hadde han samla under seg heile Torsnesgarden, som vart eit av dei største bruka i Hardanger, og då han døydde hadde han eit jordegods på om lag 70 laupar smør. I Jondal eigde han forutan Torsnes partar i Kysnes, Ytre Vikane, Handagard, Espeland, Flatabø, Molve, Digrebrekke, Brattabø, Guntveit, Selsvik og Samland. I 1624 eller -25 brann husa på Torsnes ned, men Laurits bygde opp att eit stort våningshus som vart ståande i 200 år. Det var i hans tid trelasthandelen med skottar og hollendarar varpå det høgaste på desse kantar av landet. Laurits dreiv største sagbruket i Hardanger og Sunnhordland på Torsnes. Då svogeren, generaladmiral Eirik Otteson Orning, i 1634 vart befalingsmann over Halsnøy kloster og Hardanger len, vart Laurits fut i Hardanger. Futearbeidet synest han i stor grad å ha overtete til fullmekten sin, Knut Lauritsson, og i 1640 sa han embetet frå seg. Karen Mowatt, enkja etter Eirik, kom med skuldingar mot Laurits Galte for lovbrot i den tid han var fut. Om dette var det seinare rettssak, og Laurits vart då frifunnen. Med Karen Mowatt og hennar medarvingar låg han også i strid om arven etter mor til Elisabet. I alle jordebøker og skattelister blir han berre kalla «Lauritz Thorsnes (Thosnes)», men sjølv bruka han «Lauritz Johanssøn» eller «Lauritz Galthe» som underskrift. Våpnet hans var eit svinehovud. Då han døydde i 1659, vart kista hans sett ned i gravkjellaren under Jondalskyrkja og på namneplata skal det ha stått «Lauritz Johanssen Galthe». Born:

Laurits (ca. 1615-1661), neste eigar. Johans (før 1630-ca. 1655), fekk i 1650 stadfest adelskapet som broren, er nemnt i manntalet over adelskap i 1655, då oppført som godseigar på Jylland, men ikkje nemnt i skiftet etter fareni 1660.

Magdalena (før 1630-1681), g. ca. 1650 m. sokneprest i Strandebarm Rasmus Pedersen (ca.1625-76).

Kirsten (før 1630-?), g. før 1660 m. sokneprest i Avaldsnes Kristen Bentson Skåning.

Elisabet, g. m. sokneprest i Skånevik (seinare prost) Elias Anderssen (ca. 1615-1690). Anna (?-før 1666), g. før 1660 m. kapellan i Torvastad (seinare sokneprest) Tomas Wegner (?-ca. 1688).

Katrina Helvig (1635-1693), g. før 1660 med sokneprest i Eidfjord Anders Andersson Rieber (?-1688).Jondal Kommune Gards og slektssoge

Gaute Losnegård

B2 s 923-28--------------------Slekts- og brukarsoge for Torsnes

Om forfedrane til den gamle

Torsnesætta

l eit diplom frå 1409, presentert av Lars Hamre i ein artikkel i «Norsk Slektshistorisk Tidsskrift» i 1949, kunngjer seks lagrettemenn at folket på Torsnes har eigd ein skogteig i Knarrevik mellom Årvik og Årsand. Her vert ramsa opp slekta til Bård og Sigurd Guttormsøner i seks tidlegare generasjonar: 1. Viking, 2. Inga, dotter hans, 3. Guttorm Kalvson, son hennar, 4. Sigurd Guttormson, 5. Guttorm Sigurdson, 6. Sigurd Guttormson og 7. Bård og Sigurd Guttormsøner. Det er såleis sannsynleg at den gamle Torsnesætta kan førast tilbake til omkring 1200. Merk at generasjon nr. 1, 2, 3, 5 og (kanskje) 6 ovanfor ikkje er kjende frå andre kjelder.

Ca. 1200

Viking. Kjende born: - Inga, neste brukar.

Ca. 1240

Inga, g. m. Kalv. Kjende born: - Guttorm, neste brukar.

Ca. 1280

Guttorm Kalvson. Kjende born:

- Sigurd, neste brukar.

- Nikolas, nemnd 1311/12, g. m. Ingebjørg?

Før 1311/12-etter 1329

Sigurd Guttormson, g. m. Sigrid? (Guttormsdtr. Norheim?). Sigurd å Torsnes og broren Nikolas er nemnt i eit diplom frå 1311/12 ved ein grenseoppgang. Sigurd er seinare nemnt i 1314, 1316, 1317 og 1329, og han er nemnt mellom forfedrane til Bård Sigurdson i diplomet frå 1409. Det er ikkje visst kven som er kona hans, men ei Sigrid a Þossnesi er nemnt i eit testamente frå 1326, likeins ei Ingebjørg Nikolaskona, som kan vere svigerinna til Sigurd. Det erusikkert kor Sigrid kom frå, men fleire

slektsgranskarar meiner ho må vere dotter

til Guttorm Norheim, sidan ætta påTorsnes

seinare eigde mykje jordegods som er nemnt

i skiftet etter han i 1306. Der er nemnt ein

Sigurd, svogeren hans, som kan vere Sigurd

Guttormson. Kjende born:

Guttorm, seinare/neste brukar.

Det er også sett fram ein teori om at Brynhild Sigurdsdotter på Rogne på Voss er dotter til ovannemnde Sigurd. Ho er nemnt i diplom frå 1375 og 1380, og hadde ein brorson som heitte Sigurd Guttormson. I ein artikkel i«Ætt og heim» 1950 set Eyvin Dahl dessutan fram hypotesen om at Hallbjørn Sigurdson frå Våge på Varaldsøy (nemnt ca. 1330, 1337 og 1341) er son til Sigurd. Hallbjørn kjøpte i 1337 ein part av Rogne, garden der Brynhild budde.

1340

Viking bonde på Torsnes. Han vart det året utnemnt til biskop Håkon sin ombodsmann i Hardanger. Av namnet framgår det at han kan vere av den gamle Torsnesslekta. Kolltveit meiner han kan vere son til anten Sigurd eller Nikolas ovanfor.

Ca. 1330-60

Guttorm Sigurdson. Kjende born: - Sigurd, neste brukar.

Fyvin Dahl stiller i den før nemnde artikkelen frå 1950 spørsmål om Guttorm også har hatt to døtre, Herborg Sigurdsdotter, g. m. Einar Einarson og busett Lydvo på Voss (nemnt 1397) og Gyrid Sigurdsdotter, g. 1353 m. Bård Valtjovson, busett Ulvaldestad på Voss.

Ca. 1360-1400

Sigurd Guttormson, g. m. ? Bårdsdtr. Norheim. Det kan vere Sigurd som er nemnt i to diplom frå 1375 og 1380 (sjå om Brynhild, den moglege farsyster hans ovanfor). Kona hans var ei dotter av Bård Karlshovedson og Magnhild Arnvidsdotter frå Norheim i Kvam. Born:

Bård, neste brukar

Ein onkel med eventyrtrekk Sidan Torsnesætta fekk si grein på Island med Godskalk Nilsson, biskop

i Holar (sjå nedanfor), er slekta også omtala i den rike islandske skrifttradisjonen. I «Biskopa Sogur» er farbro

ren til Herborg og Gyrid Bårdsdøtrer omtala slik: «Deira føðurbróðir sá er glímdi við jøtuninn og hafði høfuðið

yfir D menn». Dette kan omsetjast til «Farbror deira (den) som bryta/ kjempa mot jotunen og var leiar for

500 menn.» Dette må vere Guttorm eller ein annan ukjend son til Sigurd Guttormson ovanfor.

- Guttorm, truleg nemnt i islandsk tradisjonskjelde, sjå ramme.

Før 1409-ca. 1455

Bård Sigurdson, g. m. Gyrid Torbergsdtr. frå Store Brandvik på Stord. Bård er først nemnt i det ovanfor nemnde diplom frå 1409. Året etter kjøpte han ein part i den no ukjende garden Gervingaseter i Kvam, og i 1421 vart han forlikt med Arnfinn Jonson om delinga av Kvernura og den såkalla Arnfinnsteigen i Jondal. Truleg er han også nemnt som lagrettemann i Bergen i 1425. I 1446 laut farbroren hans, Svein Bårdson på Norheim gje 5r/z månadsmatabol i sakøyre (bot) til futen i Hardanger, Hartvig Krummedike, for ei sak Bård hadde vore innblanda i. Kan hende var Bård alt då død. At Gyrid er kona hans, framgår av at ho er nemnt som eigar av Store Brandvik, og at denne garden også erreken med i skiftet på Torsnes i 1497. Gyrid er nemnt i 1403, då ho var ugift «jomfru» og 1452 og 1455 som «hustru», noko som kan tyde på at ho tilhøyrde lågadelen. Ho var truleg tippoldebarnet til Peter på Sandven, og med henne kom det mykje jordegods inn i

Bårdsdøtrene og skiftet på

Torsnes i 1497

Som før nemnt stamma Herborg og Gyrid Bårdsdøtrer truleg frå storgarden Sandven gjennom mor si, og her var det ikkje lite gods ein kunne få hand om. Det har truleg vore sterk strid om denne arven, noko som går fram av fleire dokument. Mannen til Gyrid, Orm Ivarson, tok alt i 1478 opp tingsvitne på tinget i Kinsarvik om dei siste generasjonane som hadde eigd Sandven, for å ruste Torsnesætta i denne kampen. I ein rettartingsdom frå 1494 vart dei to systrene tildømd heile arven etter Erling Håkonson, som må ha vore avliden uten livsarvingar, truleg i 1478 eller noko tidlegare.

I 1497 kom det store skiftet på Torsnes i stand. Det omfatta partar i totalt 43 gardar (i følgje Johan Galtung si tolking av brevet), dei fleste i Hardanger og Ryfylke. Av gardar i Jondal er nemnt Sætveit, Underhaug, Torsnes, Espeland og Bakke, i ei tolking også Molve. Til saman vart om lag 84 laupar smør fordelte mellom dei to systrene og arvingane deira. Underhaug og Torsnes vart delte likt mellom dei to, sistnemnde slik at Gyrid fekk den indre og Herborg dern ytre luten av garden, dessutan fekk dei kvar sin halvpart av naust, sjøbu og fjøra ikring. I ein kommentar til dette står det «alt slik det før har vore skifta», noko som kan tyde på at garden har vore driven av to brukarar frå ei tid innpå 1400-talet.

slekta. Born:

- Herborg, neste brukar.

- Gyrid, g. m. Orm Ivarson Måge, busett Lydvo på Voss.

Ca. 1455-97

Herborg Bårdsdtr., g. 1452? m. Nikolaus (Nils) Ragvaldson. Om arven etter foreldra til Herborg, sjå ramme ovanfor. Nils var truleg svensk og son åt ein handverkar i Stockholm. Han er nemnt som rådmann i Bergen i 1475. Farbror og bror hans var begge biskopar i Holar på Island, noko også son til Nils og Herborg vart. Bror til Nils, Olav, var endåtil på vitjing frå Island i 1482 (sjå meir om Nils si slekt i Marko Lamberg sin artikkel i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift 1998, bind II). Mor til Herborg skal ha skjenka henne og mannen gardane Høynes og Dale på Karmøy i 1452. I følgje Kolltveit skal dei ha budd på Store Brandvik, morsgarden til Herborg, i 1453, men dei har truleg budd på Torsnes seinare. Kjende born:

Godskalk (?-1520), biskop i Holar på Island etter farbroren, sjå eiga ramme nedanfor.

Per (?-etter 1520), neste brukar, sjå nedanfor. Guttorm (?-ca. 1540), lagmann i Bergen frå ca. 1509 til 1539 [son hans, Nils, seinare brukar].

Etter skiftet i 1497 vart Torsnesgodset delt, og utover på 1500-talet var det fleire brukarar på garden før han vart samla att under Johannes Lauritsson Galte først på 1600-talet (sjå nedanfor).

Først om lagmann Guttorm Nilsson si etterslekt:

Før 1557-etter 1581

Nils Guttormson, son til lagmannen, brukte ein del av jorda (nemnt i skattemanntalet 1563). Han hadde ikkje arverett sidan han var uektefødd barn, og dette vart brukt i mot han i den påfølgjande striden om faren Guttorm sin delav Torsnesgodset Derimot hadde borna til Nils arverett, og i 1557 vart son hans ved ein lagtingsdom tilkjend

Sidegrein av Torsnesætta

på Island

Godskalk Nilsson frå Torsnes vart i 1495 utnemnt til biskop i Holar etter onkelen sin, men det ser ut til at han laut vente ei tid før han overtok embetet sitt. Han møtte til det omtala skiftet på Torsnes i 1497, og var kan hende forfattar av skiftebrevet. I følgje dei islandske annalar kom han til Holar først i 1500. Han fekk tilnamnet «den grimme» av di han vart rekna som pengegrisk og full av herskelyst.

Godskalk hadde to friller, og med dei fekk han tre barn, to døtrer og ein son. Den eine dottera, Kristin, vart i 15 10 gift med lagmannen Torvald Einarson og dei heldt eit bryllaup med 300 gjester. Ho skal ha levd til 1578. Sonen, Oddur, skal ha vorte fødd kring 1500. Som seksåring vart han send til Noreg til oppfostring hjå dei to onklane sine, Peder og Guttorm. I 1520 er han såleis oppført som skattytar på Torsnes. Han fekk opplæring i latin, tysk og dansk, reiste rundt i både Tyskland og Danmark, og vart ein lærd mann. Oddur reiste sidan tilbake til Island, der han tok til å oversetje det nye testamentet til islandsk. Dette vart trykt i Roskilde i 1539/40 som det første trykte bokverket på norrønt mål. Oddur vart lagmann for Nord-Island, men omkom etter at han i 1556 skulle prøve å krysse elva Lakså.

godset etter bestefaren. Striden tok likevel ikkje slutt med dette. I eit diplom frå 1589 er det nemnt at det for nokre år sidan hadde vore rettssak mellom Nils og arvingane etter onkelen hans. Nils synest å ha pantsett og mista deler av godset, og mykje av det vart innløyst av Torbjørn Olavson Sandven, mannen til søskenbarnet hans (sjå nedanfor). Nils er sist nemnt i eit diplom frå 1581. Kjende born:

ein son (Lars?). Kolltveit m. fl. går ut i frå at dette må vere Lars Nilsson (sjå nedanfor), mens Johan E. Galtung («Galtungslekten i fortid og nutid») meiner han må ha døydd tidleg og viser til ein dom i 1589 der døtrene til Nils er nemnt som dei einaste arvingane etter Guttorm Nilsson.

Barbro, neste brukar.

ei dotter til (namn ukjend), nemnt i 1578, då g. m. Olav Johannesson på Torp i Ryfylke.

Før 1590/91-etter 1602

Barbro Nilsdtr. (?-etter 1613), g. m. Jon Hogneson (?-før 1610). Giftarmålet går fram av diplomet frå 1589, og Jon er nemnt som brukar av halve Torsnes i 1590/91 og 1602. Striden om denne delen av Torsnesgodset heldt fram. I 1609 vart dommen frå 1557 omstøytt, og Barbro og arvingane hennar vart fråkjende odelsjorda si. I følgje eit forlik i 1610 skulle ho likevel ha «meir enn halvparten av godset». Saka kom til slutt opp for herredagen i Skien i 1613,utan at dette endra noko. I 1610 er Barbro omtala som umyndig (altså enkje), og i 1613 budde ho hjå svigersonen på Mundheim. Truleg har ho overdrege sin part av Torsnes til Johannes Lauritsson (sjå nedanfor) først på 1600-talet. Mundheim kan vere ein del av godset som ho beheldt, då denne garden er nemnd i skiftet på Torsnes i 1497.

Born:

Nils (nemnt i 1610).

ei dotter, g. m. Gitle Pederson (1 559-etter 1649), busett Mundheim i Strandebarm (Kvam).

1610-18

Lars Nilsson (?-1618) på Torsnes, g. m. Birgit Johannesdtr. (?-1645). Kolltveit m. fl. meiner Lars må vere son til Nils Guttormson, i motsetnad til Johan E. Galtung sitt synspunkt (sjå ovanfor). Birgit er dotter til Herborg Torbjørnsdtr. Sandven og Johannes Lauritsson, sjå nedanfor. Lars er nemnt som leiglending i 1610 og 1611, og som kyrkjeverje i Jondal for åra 1615-17. Han eigde noko jordegods; i 1614 pantsette han 2 laupar smør og i hud i Flatabø i Kvinnherad. I skiftet etter Birgit er desse borna nemnde: Kristina, g. m. Johannes Trondson Sætveit bruk 1(?-truleg 1641), busett der. Herborg, g. m. Per Larsson frå Sandven i Kvam, busett der.

Ingebjørg/Anna?, g. m. Tore Hallsteinson frå Hakestad i Ulvik.

Birgit vart g. 2. m. Nils Knutson Kandelberg

frå Ryfylke, og hadde med han sønene Laurits,

Johannes og Olav.

Ca. 1497-etter 1520

Per (Peder/Peter) Nilsson. Han er nemnd

ved rettartingsdommen i 1494 som den

« beskedelige Swen» som var ombod for og tok hand om saka for mor si og tanta si. Han er også nemnt i skattelista frå 1520, ved sida av brorsonen, seinare lagmann på Island, Odd Godskalkson (sjå ovanfor). Det var truleg Per somlet oppføre eit fjøs med tjukke steinmurar som stod på garden heilt inn på 1900-talet. Ved ei vitjing på Torsnes i 1825 fann biskop Neumann ein bjelke i fjøset der årstalet 1504 var innskrive. Kona til Per er ukjend. Born:

Kjerstin, sjå nedanfor.

Kjerstin (Kristi) Persdtr., g. m. Olav (Person/ Magnusson?) på Sandven eller Steine i Kvam, busett der midt på 1500-talet. Olav Magnusson på Steine er nemnt fleire gonger i 1520-åra. Dei har eigd ein part av Torsnes som Samson Lodinson (Sundal?) var ombodsmann for. Samson ser også ut til å ha budd her. Sonen til Kjerstin og Olav: - Torbjørn, sjå nedanfor.

Før 1564-ca. 1600

Torbjørn Olavson, g. m. ?, busett Sandven i Kvam. Torbjørn er nemnt som lensmann i Øystese skipreide i 1564, og deltok på kongehyllinga i Oslo i 1591. Kolltveit går ut i frå at han har hatt leiglending sitjande på sin part av Torsnes. Born (sikre):

Herborg (?-ca. 1633), seinare brukar.

Olav (?-etter 1635), g. m. Ågot Simonsdtr. Børve.

1563

Torgils Johannesson Galte frå Valen i Kvinnherad, g. m. ? frå Ryfylke. Torgils er oppført i skattemanntalet som leiglending, men også som eigar av jord til ein verdi av minst 141aupar smør. I følgje Kolltveit eigde

og dreiv han sagbruket på Torsnes, men hogg for mykje av skogen, slik at arvingane hans laut betale erstatning til dei andre eigarane. Kjende born:

Johannes, busett på Torsnes i 1585, seinare på Aga i Ullensvang, stamfar til Aga-ætta. Åsa, g. m. Nils Haukås i Sveio.

Ca. 1585-1620

Herborg Torbjørnsdtr. Sandven (?-ca. 1633), g. ca. 1580 m. Johannes Lauritsson (ca. 1540-1620). Johannes er nemnt på Valen i Kvinnherad 1563-78 som lauskar og sagbrukar. I 1567, under sjuårskrigen (1563-70) drog han i lag med syskenbarnet sitt, Enno Brandrøk, til den svenske kongen og prøvde å få til ein oppreist i Noreg. Enno var son til adelsmannen og sjøkrigsmannen Kristoffer Trondson Rustung (ca. 1500-65) frå Seim i Kvinnherad, som hadde støtta erkebiskop Olav Engelbrektson i striden for norsk sjølvstende, men sidan gått i kong Christiern 3. si teneste og vårte admiral i den dansk-norske flåte. Enno hadde erfaring frå fleire krigar i Europa. Han vann tillit hjå svenskekongen, og Johannes vart send til Noreg med brev til norske stormenn der dei vart oppfordra til å gjere opprør mot danskane. Opprøret må seiast å ha mislukkast - Enno drog i staden til Tyskland, mens Johannes - i følgje Absolon Pederssøn - vart teken til fange og sett i tårnet på Bergenhus. Men han slapp dødsstraff ved å betale « 100 dalar for sin hals». Han har truleg sidan budd på Valen, til han gifta seg med Herborg. Ho arva saman med broren Olav Sandven mykje gods, mellom anna ein del av Torsnes. Etterkvart fekk Johannes og Olav hand om også den delen som arvingane etter Guttorm Nilsson hadde eigd (sjå ovanfor). I 1603 omfatta godset til Johannes over 24 laupar smør, mens svogeren Olav sitt var noko mindre, og dei var blant dei rikaste odelsbøndene i Hardanger og Sunnhordland. Johannes er nemnt som lagrettemann i 1590, 1599 og 1610, og var representant for Strandebarm under kongehyllinga i Oslo 1591. Innseglet hans er eit svinehovud. Born: Birgit (?-1645), g. 1. m. Lars Nilsson Torsnes, sjå ovanfor, g. 2. m. Nils Knutson Kandelberg frå Ryfylke.

Anna, g. m. Nils ?, busett Gjersvik og Østrem (Austrheim?) i Etne.

Laurits (1587-1659), neste brukar.

1620-59

Laurits Johannesson Galte (1587-1659), g.

ca. 1615 m. Elisabet Ottesdtr. Orning til Vatna og Valvatna, dotter til den danske adelsmannen og skipshøvedsmannen Otte Orning og Anna Orm. Få år etter dei vart gifte, måtte han betale ei bot på 200 riksdalar for å ha «forseetsig» med Margrete Styversdtr., tremenningen til kona. Eigentleg var straffa for dette landsforvising og inndraging av gods, men Laurits framstilte seg for kongen på Bergenhus i 1622 og vart teken i nåde. Laurits arva gods, og han fekk

gods med kona si, men endå meir samla

han sjølv. På denne tida var det mange småadelsmenn og odelsbønder som nøyddest å selja jordi si, og Laurits Galte var ein av dei som hadde høve til å kjøpe for rimeleg pris. Før 1636 hadde han samla under seg heile Torsnesgarden, som vart eit av dei største bruka i Hardanger, og då han døydde hadde han eit jordegods på om lag 70 laupar smør. I Jondal eigde han forutan Torsnes partar i Kysnes, Ytre Vikane, Handagard, Espeland, Flatabø, Molve, Digrebrekke, Brattabø, Guntveit, Selsvik og Samland. I 1624 eller -25 brann husa på Torsnes ned, men Laurits bygde opp att eit stort våningshus som vart ståande i 200 år. Det var i hans tid trelasthandelen med skottar og hollendarar varpå det høgaste på desse kantar av landet. Laurits dreiv største sagbruket i Hardanger og Sunnhordland på Torsnes. Då svogeren, generaladmiral Eirik Otteson Orning, i 1634 vart befalingsmann over Halsnøy kloster og Hardanger len, vart Laurits fut i Hardanger. Futearbeidet synest han i stor grad å ha overtete til fullmekten sin, Knut Lauritsson, og i 1640 sa han embetet frå seg. Karen Mowatt, enkja etter Eirik, kom med skuldingar mot Laurits Galte for lovbrot i den tid han var fut. Om dette var det seinare rettssak, og Laurits vart då frifunnen. Med Karen Mowatt og hennar medarvingar låg han også i strid om arven etter mor til Elisabet. I alle jordebøker og skattelister blir han berre kalla «Lauritz Thorsnes (Thosnes)», men sjølv bruka han «Lauritz Johanssøn» eller «Lauritz Galthe» som underskrift. Våpnet hans var eit svinehovud. Då han døydde i 1659, vart kista hans sett ned i gravkjellaren under Jondalskyrkja og på namneplata skal det ha stått «Lauritz Johanssen Galthe». Born:

Laurits (ca. 1615-1661), neste eigar. Johans (før 1630-ca. 1655), fekk i 1650 stadfest adelskapet som broren, er nemnt i manntalet over adelskap i 1655, då oppført som godseigar på Jylland, men ikkje nemnt i skiftet etter fareni 1660.

Magdalena (før 1630-1681), g. ca. 1650 m. sokneprest i Strandebarm Rasmus Pedersen (ca.1625-76).

Kirsten (før 1630-?), g. før 1660 m. sokneprest i Avaldsnes Kristen Bentson Skåning.

Elisabet, g. m. sokneprest i Skånevik (seinare prost) Elias Anderssen (ca. 1615-1690). Anna (?-før 1666), g. før 1660 m. kapellan i Torvastad (seinare sokneprest) Tomas Wegner (?-ca. 1688).

Katrina Helvig (1635-1693), g. før 1660 med sokneprest i Eidfjord Anders Andersson Rieber (?-1688).Jondal Kommune Gards og slektssoge

Gaute Losnegård

B2 s 923-28--------------------

Slekts- og brukarsoge for Torsnes

Om forfedrane til den gamle

Torsnesætta

l eit diplom frå 1409, presentert av Lars Hamre i ein artikkel i «Norsk Slektshistorisk Tidsskrift» i 1949, kunngjer seks lagrettemenn at folket på Torsnes har eigd ein skogteig i Knarrevik mellom Årvik og Årsand. Her vert ramsa opp slekta til Bård og Sigurd Guttormsøner i seks tidlegare generasjonar: 1. Viking, 2. Inga, dotter hans, 3. Guttorm Kalvson, son hennar, 4. Sigurd Guttormson, 5. Guttorm Sigurdson, 6. Sigurd Guttormson og 7. Bård og Sigurd Guttormsøner. Det er såleis sannsynleg at den gamle Torsnesætta kan førast tilbake til omkring 1200. Merk at generasjon nr. 1, 2, 3, 5 og (kanskje) 6 ovanfor ikkje er kjende frå andre kjelder.

Ca. 1200

Viking. Kjende born: - Inga, neste brukar.

Ca. 1240

Inga, g. m. Kalv. Kjende born: - Guttorm, neste brukar.

Ca. 1280

Guttorm Kalvson. Kjende born:

- Sigurd, neste brukar.

- Nikolas, nemnd 1311/12, g. m. Ingebjørg?

Før 1311/12-etter 1329

Sigurd Guttormson, g. m. Sigrid? (Guttormsdtr. Norheim?). Sigurd å Torsnes og broren Nikolas er nemnt i eit diplom frå 1311/12 ved ein grenseoppgang. Sigurd er seinare nemnt i 1314, 1316, 1317 og 1329, og han er nemnt mellom forfedrane til Bård Sigurdson i diplomet frå 1409. Det er ikkje visst kven som er kona hans, men ei Sigrid a Þossnesi er nemnt i eit testamente frå 1326, likeins ei Ingebjørg Nikolaskona, som kan vere svigerinna til Sigurd. Det erusikkert kor Sigrid kom frå, men fleire

slektsgranskarar meiner ho må vere dotter

til Guttorm Norheim, sidan ætta påTorsnes

seinare eigde mykje jordegods som er nemnt

i skiftet etter han i 1306. Der er nemnt ein

Sigurd, svogeren hans, som kan vere Sigurd

Guttormson. Kjende born:

Guttorm, seinare/neste brukar.

Det er også sett fram ein teori om at Brynhild Sigurdsdotter på Rogne på Voss er dotter til ovannemnde Sigurd. Ho er nemnt i diplom frå 1375 og 1380, og hadde ein brorson som heitte Sigurd Guttormson. I ein artikkel i«Ætt og heim» 1950 set Eyvin Dahl dessutan fram hypotesen om at Hallbjørn Sigurdson frå Våge på Varaldsøy (nemnt ca. 1330, 1337 og 1341) er son til Sigurd. Hallbjørn kjøpte i 1337 ein part av Rogne, garden der Brynhild budde.

1340

Viking bonde på Torsnes. Han vart det året utnemnt til biskop Håkon sin ombodsmann i Hardanger. Av namnet framgår det at han kan vere av den gamle Torsnesslekta. Kolltveit meiner han kan vere son til anten Sigurd eller Nikolas ovanfor.

Ca. 1330-60

Guttorm Sigurdson. Kjende born: - Sigurd, neste brukar.

Fyvin Dahl stiller i den før nemnde artikkelen frå 1950 spørsmål om Guttorm også har hatt to døtre, Herborg Sigurdsdotter, g. m. Einar Einarson og busett Lydvo på Voss (nemnt 1397) og Gyrid Sigurdsdotter, g. 1353 m. Bård Valtjovson, busett Ulvaldestad på Voss.

Ca. 1360-1400

Sigurd Guttormson, g. m. ? Bårdsdtr. Norheim. Det kan vere Sigurd som er nemnt i to diplom frå 1375 og 1380 (sjå om Brynhild, den moglege farsyster hans ovanfor). Kona hans var ei dotter av Bård Karlshovedson og Magnhild Arnvidsdotter frå Norheim i Kvam. Born:

Bård, neste brukar

Ein onkel med eventyrtrekk Sidan Torsnesætta fekk si grein på Island med Godskalk Nilsson, biskop

i Holar (sjå nedanfor), er slekta også omtala i den rike islandske skrifttradisjonen. I «Biskopa Sogur» er farbro

ren til Herborg og Gyrid Bårdsdøtrer omtala slik: «Deira føðurbróðir sá er glímdi við jøtuninn og hafði høfuðið

yfir D menn». Dette kan omsetjast til «Farbror deira (den) som bryta/ kjempa mot jotunen og var leiar for

500 menn.» Dette må vere Guttorm eller ein annan ukjend son til Sigurd Guttormson ovanfor.

- Guttorm, truleg nemnt i islandsk tradisjonskjelde, sjå ramme.

Før 1409-ca. 1455

Bård Sigurdson, g. m. Gyrid Torbergsdtr. frå Store Brandvik på Stord. Bård er først nemnt i det ovanfor nemnde diplom frå 1409. Året etter kjøpte han ein part i den no ukjende garden Gervingaseter i Kvam, og i 1421 vart han forlikt med Arnfinn Jonson om delinga av Kvernura og den såkalla Arnfinnsteigen i Jondal. Truleg er han også nemnt som lagrettemann i Bergen i 1425. I 1446 laut farbroren hans, Svein Bårdson på Norheim gje 5r/z månadsmatabol i sakøyre (bot) til futen i Hardanger, Hartvig Krummedike, for ei sak Bård hadde vore innblanda i. Kan hende var Bård alt då død. At Gyrid er kona hans, framgår av at ho er nemnt som eigar av Store Brandvik, og at denne garden også erreken med i skiftet på Torsnes i 1497. Gyrid er nemnt i 1403, då ho var ugift «jomfru» og 1452 og 1455 som «hustru», noko som kan tyde på at ho tilhøyrde lågadelen. Ho var truleg tippoldebarnet til Peter på Sandven, og med henne kom det mykje jordegods inn i

Bårdsdøtrene og skiftet på

Torsnes i 1497

Som før nemnt stamma Herborg og Gyrid Bårdsdøtrer truleg frå storgarden Sandven gjennom mor si, og her var det ikkje lite gods ein kunne få hand om. Det har truleg vore sterk strid om denne arven, noko som går fram av fleire dokument. Mannen til Gyrid, Orm Ivarson, tok alt i 1478 opp tingsvitne på tinget i Kinsarvik om dei siste generasjonane som hadde eigd Sandven, for å ruste Torsnesætta i denne kampen. I ein rettartingsdom frå 1494 vart dei to systrene tildømd heile arven etter Erling Håkonson, som må ha vore avliden uten livsarvingar, truleg i 1478 eller noko tidlegare.

I 1497 kom det store skiftet på Torsnes i stand. Det omfatta partar i totalt 43 gardar (i følgje Johan Galtung si tolking av brevet), dei fleste i Hardanger og Ryfylke. Av gardar i Jondal er nemnt Sætveit, Underhaug, Torsnes, Espeland og Bakke, i ei tolking også Molve. Til saman vart om lag 84 laupar smør fordelte mellom dei to systrene og arvingane deira. Underhaug og Torsnes vart delte likt mellom dei to, sistnemnde slik at Gyrid fekk den indre og Herborg dern ytre luten av garden, dessutan fekk dei kvar sin halvpart av naust, sjøbu og fjøra ikring. I ein kommentar til dette står det «alt slik det før har vore skifta», noko som kan tyde på at garden har vore driven av to brukarar frå ei tid innpå 1400-talet.

slekta. Born:

- Herborg, neste brukar.

- Gyrid, g. m. Orm Ivarson Måge, busett Lydvo på Voss.

Ca. 1455-97

Herborg Bårdsdtr., g. 1452? m. Nikolaus (Nils) Ragvaldson. Om arven etter foreldra til Herborg, sjå ramme ovanfor. Nils var truleg svensk og son åt ein handverkar i Stockholm. Han er nemnt som rådmann i Bergen i 1475. Farbror og bror hans var begge biskopar i Holar på Island, noko også son til Nils og Herborg vart. Bror til Nils, Olav, var endåtil på vitjing frå Island i 1482 (sjå meir om Nils si slekt i Marko Lamberg sin artikkel i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift 1998, bind II). Mor til Herborg skal ha skjenka henne og mannen gardane Høynes og Dale på Karmøy i 1452. I følgje Kolltveit skal dei ha budd på Store Brandvik, morsgarden til Herborg, i 1453, men dei har truleg budd på Torsnes seinare. Kjende born:

Godskalk (?-1520), biskop i Holar på Island etter farbroren, sjå eiga ramme nedanfor.

Per (?-etter 1520), neste brukar, sjå nedanfor. Guttorm (?-ca. 1540), lagmann i Bergen frå ca. 1509 til 1539 [son hans, Nils, seinare brukar].

Etter skiftet i 1497 vart Torsnesgodset delt, og utover på 1500-talet var det fleire brukarar på garden før han vart samla att under Johannes Lauritsson Galte først på 1600-talet (sjå nedanfor).

Først om lagmann Guttorm Nilsson si etterslekt:

Før 1557-etter 1581

Nils Guttormson, son til lagmannen, brukte ein del av jorda (nemnt i skattemanntalet 1563). Han hadde ikkje arverett sidan han var uektefødd barn, og dette vart brukt i mot han i den påfølgjande striden om faren Guttorm sin delav Torsnesgodset Derimot hadde borna til Nils arverett, og i 1557 vart son hans ved ein lagtingsdom tilkjend

Sidegrein av Torsnesætta

på Island

Godskalk Nilsson frå Torsnes vart i 1495 utnemnt til biskop i Holar etter onkelen sin, men det ser ut til at han laut vente ei tid før han overtok embetet sitt. Han møtte til det omtala skiftet på Torsnes i 1497, og var kan hende forfattar av skiftebrevet. I følgje dei islandske annalar kom han til Holar først i 1500. Han fekk tilnamnet «den grimme» av di han vart rekna som pengegrisk og full av herskelyst.

Godskalk hadde to friller, og med dei fekk han tre barn, to døtrer og ein son. Den eine dottera, Kristin, vart i 15 10 gift med lagmannen Torvald Einarson og dei heldt eit bryllaup med 300 gjester. Ho skal ha levd til 1578. Sonen, Oddur, skal ha vorte fødd kring 1500. Som seksåring vart han send til Noreg til oppfostring hjå dei to onklane sine, Peder og Guttorm. I 1520 er han såleis oppført som skattytar på Torsnes. Han fekk opplæring i latin, tysk og dansk, reiste rundt i både Tyskland og Danmark, og vart ein lærd mann. Oddur reiste sidan tilbake til Island, der han tok til å oversetje det nye testamentet til islandsk. Dette vart trykt i Roskilde i 1539/40 som det første trykte bokverket på norrønt mål. Oddur vart lagmann for Nord-Island, men omkom etter at han i 1556 skulle prøve å krysse elva Lakså.

godset etter bestefaren. Striden tok likevel ikkje slutt med dette. I eit diplom frå 1589 er det nemnt at det for nokre år sidan hadde vore rettssak mellom Nils og arvingane etter onkelen hans. Nils synest å ha 
TORSNES, Brynjulv (I30002)
 
205 {geni:about_me}
Født: antatt ca 1390

Ekteskap: Ukjent

Død: antatt ca 1450 60 år gammel

Han er nevnt i et dokument fra 1438 som omhandlet hans kjøp av jordeiendom i Midt-Kvam i Leiranger skiprede. Dokumentet ble fremlagt under en rettssak i 1624. (Ness, 1977, s.255)
Arne Kvitrud har beregnet årstallene for hans levetid.
--------------------
http://vagshaug.no/allslekt/1827.htm
--------------------
Han er nevnt i et dokument fra 1438 som omhandlet hans kjøp av jordeiendom i Midt-Kvam i Leiranger. Dokumentet ble fremlagt under en rettssak i 1624. (Ness, 1977, s.255)
Arne Kvitrud har beregnet årstallene for hans levetid. 
ARNBJØRNSON, Eivind d.e (I29991)
 
206 {geni:about_me}
--------------------
http://www.cft-win.com/getperson.php?personID=I012750&tree=Norway 
SVANTEPOLKSDOTTER, Ingegerd (I32245)
 
207 {geni:about_me}
'''Familie'''

Margrethe Ingerdsdatter (Hvide), d. †

'''Børn'''

+ 1. Vagn (Gunnesen) Galen, d. 1245

http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I71931&tree=2 
NN, Gunne (I31271)
 
208 {geni:about_me}
'''okända.föräldrar !'''

------------------------------

Name: Ragnhild JOHANSDOTTER
Given Name: Ragnhild
Surname: Johansdotter
Sex: F 1
Marriage 1 Bengt Bosson MALSTAATTEN
Married:
Children
Magnus Bengtsson MALSTAATTEN

Sources:
Abbrev: Brenner (1978)
Title: Nachkommen Gorms des Alten
Author: Brenner S. Otto
Publication: Lyngby, Denmark: Dansk Historisk Haandbogsforlag, 1978
Page: p. 72 (#991)

http://worldconnect.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=wensell&id=I12114

levde 1292 
JOHANSDOTTER, Ragnhild (I33567)
 
209 {geni:about_me}
='''Anders Baden'''=

Född: uppskattas till mellan 13xx

Make till Wife of Anders Baden

Fader till Niels Baden
---- 
BADEN, Anders (I31110)
 
210 {geni:about_me}
='''Ebbe'''=

Född: uppskattad till före 1235

Fader till Gyde Ebbesdatter Bang
---- 
Ebbe (I31232)
 
211 {geni:about_me}
='''Elina Birgersdotter'''=
(kluven sköld)
Norska: Helena Birgersdotter Vinge (Larabo)

Född: cirka 1380

Död: before november 25, 1423

Dotter till Birger Laurensson (kluven sköld med ett människoben i högra och två bjälkar i vänstra fältet) och Katarina Bengtsdotter

Hustru till Björn Nilsson (Vinge)

Moder till Ingeborg Björnsdotter (Vinge)
----

'''Elina Birgersdotter''', Död före 25.11 1423. Dotter av Birger Laurensson (kluven sköld med ett människoben i högra och två bjälkar i vänstra fältet) och Katarina Bengtsdotter. Gift med Björn Nilsson i hans 1:a äktenskap.

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Vinge

-------------------
http://members.fortunecity.se/larseklof/Html3/p077d780d3.html
--------------------
Elin dog tidigt utan att efterlämna sig några barn. (Eller, överlevde dottern, vilket är en likvärdig tolkning). Arvsskiftet efter henne skedde i en förrättning i Sund 1423.

Källa: Medeltid i Bierka och Swnd ( David Myrehed ISBN978-91-633-7189-9)

Eric Fernow - "Beskrivning över Värmland" -19


Källa: Medeltid i Bierka och Swnd ( David Myrehed ISBN978-91-633-7189-9)
----
NAME: _MAR Birgersdotter (kluven sköld)
 
LARABO, Elina (I31956)
 
212 {geni:about_me}
='''Erengisle'''=

Född: uppskattas till mellan 1125 och 1185

Make till Tonna?

Fader till Torkel Erengisleson, djäkn
---- 
Erengisle (I31245)
 
213 {geni:about_me}
='''Herlog Herlufsen'''=

Född: cirka 1190
Knardrup, Sjælland, Danmark

Död: Danmark

Son till Herluf NN och Margrethe Sunesdatter Hvide

Make till NN

Fader till Gyde Herlogsdatter

Bror till Peder Herlufsen, Kammermester; Sune Herlufsen och Cecilie Herlufsdatter
---- 
HERLUFSEN, Herlog (I31035)
 
214 {geni:about_me}
='''Ingeborg Björnsdotter'''=
(Vinge)
Norska: Ingeborg Bjørnsdotter Vinge

Född: cirka 1399

Död: cirka 1417 (10-26)

Dotter till Björn Nilsson (Vinge) och Elina Birgersdotter (kluven sköld)

Hustru till Nils Tykesson (Välinge)

Moder till Estrid Nilsdotter (Välinge)

Halvsyster till Abjörn Björnsson (Vinge); Olof Bjömsson (Vinge) och Nils Björnsson (Vinge), Lindorm
----
Ingeborg Björnsdotter

Död: efter 1417
Familj med Nils Tykason (Välingeätten) (- >1433)
Vigsel: 1414
Barn:
Estrid Nilsdotter (Välingeätten) (- >1437)
----
Noteringar;

Ingeborg Björnsdotters härstammning är omtvistad. Djurklou (HT 1891, s 150) och Raneke (SMV, s 124) uppger henne som syster till Olof Björnsson (sparre), vilken var makens närmaste företrädare såsom lagman i Värmland. Hildebrand (SBL XIV, s 535), Karlsson (VFT II:8-9, s 174) och Sollied (NST 9, s 58ff) däremot uppger henne vara av släkten Vinge, och då möjligen dotter till makens närmaste efterträdare lagmannen Björn Nilsson (Vinge) och Helena Birgersdotter (Larabo). 
BJÖRNSDOTTER (VINGE), Ingeborg (I33094)
 
215 {geni:about_me}
='''Jens de Capellegord'''=

Född: 1240
Sjælland, Danmark

Son till Boeteus (Bo) Jensen de Capel in Kialdbrunne och Gyde Ebbesdatter Bang

Make till Gyde Herlogsdatter

Fader till Eline Jensdatter Capellegord
---- 
DE CAPELLEGORD, Jens (I32891)
 
216 {geni:about_me}
='''Jens'''=

Född: uppskattad till före 1235

Fader till Boeteus (Bo) Jensen de Capel in Kialdbrunne
----
NAME: _MAR
 
Jens (I31392)
 
217 {geni:about_me}
='''Karen Andersdatter'''=

Född: cirka 1329

Död:

Dotter till Anders NN och NN

Hustru till Niels Pedersen Jernskæg, til Broderup

Moder till Peder Nielsen Jernskjæg, til Skjoldenæs
---- 
ANDERSDATTER, Karen (I33540)
 
218 {geni:about_me}
='''Laurens'''=

Född: before circa 1344

Fader till Birger Laurensson (kluven sköld med ett människoben i högra och två bjälkar i vänstra fältet)
---- 
Laurens (I31121)
 
219 {geni:about_me}
='''N.N.'''=

Född: uppskattas till mellan 1155 och 1215

Hustru till Uffe NN

Moder till Niels Uffesen Neb
---- 
N.N. (I31097)
 
220 {geni:about_me}
='''NN'''=

* Född: uppskattas till mellan 1184 och 1244
* Död:

* Hustru till Öjur Torursson Bonde
* Moder till Peter Öjarsson Bonde
---- 
NN (I31187)
 
221 {geni:about_me}
='''NN'''=

* Född: uppskattas till mellan 1223 och 1249
* Död:
* Hustru till Peter Öjarsson Bonde
* Moder till Jon Pedersson (Bååt); Väpnare Erengisle Petersson Bonde och Tord Petersson Bonde
---- 
NN (I31239)
 
222 {geni:about_me}
='''NN'''=

Född: cirka 1200
Danmark

Död: Danmark

Hustru till Herlog Herlufsen

Moder till Gyde Herlogsdatter
---- 
NN (I31034)
 
223 {geni:about_me}
='''Peder Budde'''=

Född: uppskattas till mellan 1295 och 1355

Make till NN

Fader till Merete Pedersdatter Budde
----
http://runeberg.org/herrghal/0100.html
---- 
BUDDE, Peder (I32697)
 
224 {geni:about_me}
='''Sæmund Torleivsson'''=

Född: uppskattas till mellan 1259 och 1319

Son till Torlack Skenck och Magnhild (Maud) Olofsdatter

Fader till Thorgils Sæmundson

Half brother of Lodin Torleifsson; Kolbjörn Torleifsson och Botolf Torleifsson
----
Viken Skanke nedtecknat av Barney Young i Matildas ättlingar
---- 
Sæmund Torleivsson (I31152)
 
225 {geni:about_me}
='''Thorgils Sæmundson'''=

Född: före 1350

Son till Sæmund Torleivsson

Make till Sigrid Ivarsdotter Roos

Fader till Semund Tyrgilsson Skanke
---- 
Thorgils Sæmundson (I31151)
 
226 {geni:about_me}
='''Tonna'''=

Född: uppskattas till mellan 1125 och 1185

Död: after circa juni 8, 1292

Hustru till Erengisle

Moder till Torkel Erengisleson, djäkn
---- 
Tonna? (I31244)
 
227 {geni:about_me}
='''Torur Bonde'''=

* Född: uppskattas till mellan 1134 och 1194
* Död:
* Make till NN
* Fader till Öjur Torursson Bonde
---- 
BONDE, Torur (I31650)
 
228 {geni:about_me}
='''Truid Nielsen Due'''=

Född: cirka 1310
Tubetorp, Smørum Hrd.

Död: before circa 1350
Vangaa, Villands Hrd.

Son till Niels Andersen Due, til Tubetorp och Eline Jensdatter Capellegord

Make till Ellen Cernin

Fader till Jens Truidsen Due, til Svendstrup i Skaane

Bror till Jens Nielsen Due, til Tessebølle; Anders Nielsen Due, af Ingelstorp; Erik Nielsen Due; Peder Nielsen Due, til Ingelstorp och Morten Nielsen Due
----
Truid Nielsen Due

http://www.finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I22077&tree=2

Død Mellan 1339 och 1350.

* beseglede 1339 til Vitterlighed med Peder Nielsen af Barsebek.

----

DAA 1891 s 131 
NIELSEN DUE, Truid (I34564)
 
229 {geni:about_me}
='''Uffe'''=

Född: uppskattas till mellan 1155 och 1215

Make till N.N.

Fader till Niels Uffesen Neb
----
End of line so far.
NAME: _MAR
 
Uffe (I31393)
 
230 {geni:about_me}
===Fins det kilder for dette??
===

--------------------------------------------------------------------------------Husband: Tore Sæbjørnson

-------------------------------------------------------------------------------- Born: 0 ___ 1470 at: ukjent opphav

Married: at:

Died: CIR1563 at: Talgje,Sjernarøy,Rogaland

Father:

Mother:

Other Spouses:

-------------------------------------------------------------------------------- Wife: Sissilia Torgilsdotter

-------------------------------------------------------------------------------- Born: CIR1485 at: Aga,Ullensvang,Hordaland

Died: UKJENT at: Talgje,Sjernarøy,Rogaland

Father:Torgils Vikingson

Mother:Gudrun Ormsdotter

Other Spouses:

--------------------------------------------------------------------------------CHILDREN

-------------------------------------------------------------------------------- Name: Sebjørn Toreson

Born: 0 ___ 1510 at: Talgje,Sjernarøy,Rogaland

Married: at:

Died: 0 ___ 1578 at: Talgje,Sjernarøy,Rogaland

Spouses: NN Jonsdotter

--------------------------------------------------------------------------------

1. INGEGARD SVANTEPOLKSDTR (grandaughter of both Jarl SUNE FOLKESSON

and Duke KNUT VALDEMARSSON) m. BRYNJOLF BENGTSSON

1.1 ALGOT BRYNJOLFSSON m. ??? TOLVESDTR

1.1.1 KNUT ALGOTSSON m. MORTA ULFSDTR (abt 1319/20 - )

1.1.1.1 RAMBORG KNUTSDTR m. GARD TORESSON

1.1.1.1.1 TORE GARDSSON IDSE (abt 1390 - 1450) m RAGNHILD EIVINDSDTR

1.1.1.1.1.1 GUNNBJORN TORESSON m. ???

1.1.1.1.1.1.1 ??? GUNNBJORNSDTR m. JON TOLLAKSEN AUKLAND (1486-aft 1565)

1.1.1.1.1.2 TORE TORESSON BERGE/BJORHEIM m. RAGNHILD SEBJORNSDTR

1.1.1.1.1.2.1 HALVARD TORESSON BJORHEIM

1.1.1.1.1.2.1.1 LEIF HALVARDSEN BJORHEIM (1480-aft 1536)

1.1.1.1.1.2.2 SEBJORN TORESSON TALG

1.1.1.1.1.2.2.1 TORE SEBJORNSEN TALG (1470-aft 1563)

--------------------

# 2239

--------------------

# 2239

--------------------

Reference: http://familytrees.genopro.com/318186/jarleslekt/default.htm?page=toc_families.htm
--------------------
BIRTH: ABT 1490, (Aga, Ullensvang, HO ?)

BIRTH: ABT 1490, (Aga, Ullensvang, HO ?)

Gift med Johannes (Lauritsson ? ) på Aga

Steines sier at hun het Gyrid. Steines NST 18. 
AGA, Gyrild Torgilsdatter Galtung (I34569)
 
231 {geni:about_me}
==Kilder==
# Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1928:II:9.
# http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I21005&tree=2
# http://www.roskildehistorie.dk/stamtavler/adel/Krabbe/Krabbe.htm 
KRABBE, Mikkel (I33507)
 
232 {geni:about_me}
=Christiern Arnestsøn Fasti=


http://finnholbek.dk/genealogy/getperson.php?personID=I20888&tree=2

*Line: 1. Led - [Skram (Fasti)]
*Død: Ett 1361

==Notater==
*Beseglede 1361 et Vidne om at Hertug Valdemar gav Gods i Tønder til Ribe Domkirke, hvorunder hans Segl endnu findes
==Kilder==
Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 - 2005]., DAA 1892:133.

Kristian Arnestsen Fasti was born about 1348. He died after 1361. He married Dorte Juel af Gammel Rostved. 
FASTI, Christiern Arnestsøn Skram (I33613)
 
233 {geni:about_me}
=Ulfeldt=


'''Ulfeldt''', uradelig slægt fra Fyn, der kan føres tilbage til 1100-t. Stamrækken begynder med Absalon Jonson (levede 1320 og 1326). Slægtens oprindelige største godsbesiddelse var Kogsbølle (senere kaldet Ulfeldtsholm, nu Holckenhavn) på Østfyn.

Den såkaldte yngre linje af slægten kom til at tilhøre den mest magtfulde højadel; som linjens stamfader regnes Ebbe Andersen (levede 1468 og 1499). Hans sønnesønner brødrene Ebbe (d. 1560), Corfitz (1520-63) og Jakob Ulfeldt (d.1593) blev alle medlemmer af det danske rigsråd. Fra Ebbe Ulfeldt, hvis godsbesiddelser var koncentreret i Skåne, stammer Ebbe Ulfeldt, der 1664 blev medlem af det svenske rigsråd. Jakob Ulfeldts to sønner, Jakob (1567-1630) og Mogens Ulfeldt (1569-1616), blev også medlemmer af det danske rigsråd, men slægtens anseelse kulminerede med sidstnævnte Jakob Ulfeldts søn Corfitz Ulfeldt, der ægtede Christian 4.s datter Leonora Christina og blev rigshofmester.

Efter Corfitz Ulfeldts fald i 1650'erne mistede slægten sin store indflydelse i Danmark. Slægten uddøde i mandslinjen i 1769.

http://www.denstoredanske.dk/index.php?title=Geografi_og_historie/Diverse_historie/Nordiske_sl%C3%A6gter/Ulfeldt

-----

https://da.wikipedia.org/wiki/Ulfeldt


=Ulfeldt=


Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Ulfeldt er en uddød, ældgammel dansk adelsslægt. 1635 og 1641 opnåede medlemmer af slægten rigsgrevelig stand.

Våben:

Slægten førte en rød valravn — halv ulv, halv ørn — i sølv felt og en opvoksende rød ulv på hjelmen. Skjoldmærket kendes fra et segl, benyttet 1230, af Peder Strangesen (død 1241).

Historie:

Den navnlig ved sin indflydelse i det 16. og 17. århundrede bekendte adelslægt Ulfeldt optog først i 16. århundrede navnet efter sit våben, en valravn (halv ørn, halv ulv), men førte tidligere tilnavne som vædder og hest. Slægtenpåvises tidligst 1186 med den i Knud Valdemarsens gavebrev nævnte Strange, hvis søn Peder Strangesen (død 1241), der var gift med Esbern Snares datter Ingeborg, 1230 førte slægtvåbenet. Hans broder Niels Strangesen, der ikke er dokumentarisk påvist, var fader til drosten Absalon Nielsen (død 1305), der 1284 beseglede med Ulfeldt-våbenet. En tredje broder antages at være den Anders Grosen, der var gift med Esbern Snares datter Cecilie, som Morten Pedersøn angiver at være søn af Oluf Graa til Tersløsegård. Anders Grosens sønnesøn, ridderen Absalon Jonsen (nævnt 1320 og 1326) til Broholm var fader til Jakob Absalonsen (nævnt 1319 og 1337), hvis sønner var biskop i Roskilde Niels Jakobsen (død 1395) og Anders Jakobsen (død senest 1383) til Kogsbølle; denne var fader til Erik Andersen (død 1420) til Kogsbølle, hvis sønner var Anders Eriksen (død 1456) til Kogsbølle og ridderen Niels Eriksen (nævnt 1421), der antages i forbindelse med en ufri kvinde at være fader til biskop i Odense Henneke Ulfeldt (død 1459). Anders Eriksens (død 1456) sønner var rigsråderne Claus Andersen (død 1497), Palle Andersen (nævnt 1469 og 1528) til Mullerupgård— hvis søn Christoffer Pallesen Ulfeldt (død 1571) til Skørringe og Lundsgård var fader til proviantmester på Fyn Palle Christoffersen Ulfeldt (død 1571) til Haldager — Eggert Andersen (nævnt 1476 og 1504) til Kragerup, Elmelundeog Højbygård — fader til Claus Eggertsen Ulfeldt (død 1566) til Elmelunde og til dronning Dorotheas hofmesterinde Beate Eggertsdatter Ulfeldt (død 1555), der var gift med rigsråden Niels Bild (død 1540) til Ravnholt — og Ebbe Andersen (nævnt 1468 og 1499) til Kogsbølle, der var fader til Knud Ebbesen Ulfeldt (død 1540) og til Anders Ebbesen (nævnt 1486 og 1507), hvis sønner var fodermarsk Hartvig Andersen Ulfeldt (død 1534), Otte Andersen Ulfeldt (død 1543) til Bjersgård og Jost Andersen Ulfeldt (død 1563) til Moesgård og Østergård. Knud Ebbesen Ulfeldt (død 1540) var fader til rigsråderne, ridderen Corfitz Ulfeldt (død 1563) til Kogsbølle og Jakob Ulfeldt (1535-1593) til Selsø ogKogsbølle, samt til ridderen, rigsråd Ebbe Knudsen Ulfeldt (død 1560) til Svenstrup, hvis sønnesøn, rigsråden Christoffer Ulfeldt (1583-1653) til Svenstrup og Råbelev m.m. var fader til Bjørn Ulfeldt (1615-1656) til Råbelev m.m.,til generalmajor, Sveriges Riges Råd, ridderen Ebbe Christoffersen Ulfeldt (1616-1682) til Ferslevsholm m.m., til Edel Ulfeldt (1630-1676) til Næsbyholm, der var gift med rigsadmiralen, gehejmeråd Henrik Bielke (1615-1683), og til ridder Knud Christoffersen Ulfeldt (1609-1657) til Svenstrup, af hvis børn skal nævnes Christopher Ulfeldt (1643-1670) til Svenstrup og Alleslev og Margrethe Ulfeldt (1641-1703), til Totterupholm, der ægtede søhelten Niels Juel (1629-1697).

Ovennævnte rigsråd Jakob Ulfeldt (1535-1593) var fader til Corfitz Ulfeldt (død 1614) til Bavelse — hvis søn var landsdommer i Sjælland Jakob Ulfeldt (død 1630) til Bavelse — til rigsadmiral Mogens Ulfeldt (1569-1616) til Selsø og Tvis Kloster m.m. — hvis søn var admiral Corfitz Ulfeldt (død 1644) til Selsø — og til rigskansler Jakob Ulfeldt (1567-1630) til Kogsbølle, af hvis sytten børn skal nævnes hofmarskal, rigsråd Knud Jakobsen Ulfeldt (1600-1646) til Hverringe, generalfeltmarskal, rigsgreve Frantz Ulfeldt (1601-1636) til Orebygård og rigsfriherreskaberne Herschmanitz og Gratlitz — der 1635 optoges i rigsgrevelig stand, men døde ugift — ridder Laurids Ulfeldt (1605-1659) til Egeskov Slot — hvis datter Anne Sophie Ulfeldt (1647-17AI) tog sig af Leonora Christina efter hendes løsladelse og fulgte hende til Maribo.

Rigshofmester, rigsgreve Corfitz Ulfeldt (1606-1664) til Saltø og Bavelse samt friherreskaberne Herschmanitz og Gratlitz, der 1641 optoges i rigsgrevestanden, oberst Ebbe Jakobsen Ulfeldt (1610-1654) til Urup og Egeskov, Eiler Ulfeldt (1613-1644) til Urup og ridderen Flemming Ulfeldt (1607-1657) til Orebygård, hvis søn ritmester Frederik Ulrik Ulfeldt (1650-1699) til Hammergård, Holris og Nørgård var fader til schoutbynacht Laurids Christoffer Ulfeldt (1678-1762), slægtens sidste mand i Danmark. Rigshofmesteren Corfitz Ulfeldt havde i sit ægteskab med Leonora Christina (1621-1698) ti børn, hvoriblandt kannik, rigsgreve Christian Ulfeldt (1637-1688) og kejserlig general og kammerherre, rigsgreve Leo Ulfeldt (1651-1716), hvis søn, ungarsk hof- og statskansler, rigsgreve Corfitz Anton Ulfeldt (1699-1769) til Goltzsch og Jendkau m.m. var slægtens sidste mand.

Kilder:

Albert Fabritius, "Ulfeldt", i: Povl Engelstoft & Svend Dahl (red.), Dansk Biografisk Leksikon, København: J.H. Schultz Forlag 1932-44.

Danmarks Adels Aarbog, XL, 1923, s. 499-541; XLVI, 1929, II, s. 310; XLVIII, 1931, II, s. 160; LI, 1934, s. 280; LII, 1935, II, s. 147; LV, 1938, II, s. 138; LVII, 1940, II, s. 172; LVIII, 1941, II, s. 119; LIX, 1942, 1944, s. 111; 1947, s. 105; 1953, s. 43; 1955, s. 118. 
ULFELD, Margrethe (I34767)
 
234 {geni:about_me}
Født og død:
i Georgsmarienhütte eller Bensberg? 
VON MOTZFELDT, Johan (I32277)
 
235 {geni:about_me}
Google translate of the Norwegian entry:
=============================
Christen Jenssøn wife who had died 1574. Enlightenment that she would be daughter of Nils Jonsson (Pyrolysis of Gjersvik) and Adelus Kruckow, coming from H Sollied NST III and KS Kleppe NST XVI especially p. 25.

Source: Tore Vigerust: "Debate about who the mother of Skak Lystrup was. -------------------- Christian Jenssøn wife who had died 1574. Enlightenment that she would be daughter Nils Jonsson (Pyrolysis of Gjersvik) and Adelus Kruckow, coming from H Sollied NST III and KS Kleppe NST XVI especially p. 25.

Source: Tore Vigerust: "Debate about who the mother of Skak Lystrup was.

It is a source of "Lystrupætti" who says that her first name is Karen and she was the widow of Chess Nilsson Skjelbred when she married Christen. See copy of "Lystrupætti" under Sources. 
HAARD, Karen Nilsdatter til Gjersvik (I32643)
 
236 {geni:about_me}
Hornes slekt
https://www.nannestad.kommune.no/Documents/Nannestad%20kommune/Kultur/Bygdebøker/Bygdebok%20for%20Nannestad%20bind%204%20bygdehistorien%20.pdf 
HORNES, Sæbjørn (I32160)
 
237 {geni:about_me}
http://fredrikshald.latestdot.nu/slekt/1021.htm

født; Hennekesdatter Limbek
NAME: _MAR Limbæk
 
LIMBEK, Kirstina * (I33374)
 
238 {geni:about_me}
http://genealogics.org/getperson.php?personID=I00492370&tree=LEO
Algotssönernas ättName Cecilia Röriksdotter Gripshuvud, 17G Grandmother

Birth ca 1295, Grejo

Alias/AKA Cecilia Röriksdatter Grejo

Father Rörik Algotsson Griphuvud (ca1270-1290)

Mother Birgitta Filipsdotter Rumby (<1290-)


Spouses1Judge Knut Magnusson Lejon, 17G Grandfather

Birth ca 1275

Death 133932

Occupation Lagman i Värmland and Västergötland 32

Alias/AKAKnud

Father Knight Magnus Knutsson Lejon (ca1255->1286)

Children Birgitta (ca1315-1390)

Notes for Knut (Spouse 1)

Levde 1290.
Herr Knut tilhørte en sidegren av Folkunga-ætten. Han var ridder og lagmann, først i Värmland, senere i Västergötland.

Han omtales i 1305 som kong Birger Magnussons råd, men synes senere å ha sluttet seg til hertugens parti. Etter deres død i 1318 nevnes han som hertuginne Ingeborgs og senere som kong Magnus Erikssons råd, og var en av de som rådet sendte for å få i stand foreningen med Norge i 1319.
Knut var deltager i de bekjente foreninger i Upsala i 1319 og Skara i 1322. Ved rådets forlik med enkehertuginne Ingeborg i 1326 ble det bestemt at hennes morgengave skulle overleveres til ham.
Han deltok i revisjonen av Södermanlandslagen i 1327 og fulgte kong Magnus på frierferden til Flandern i 1334.
Knut nevnes siste gang i et dokument fra 1339.

http://mormormorfar.progressus.se/tree/ps14/ps14_440.html 
RÖRIKSDOTTER (ALGOTSSÖNERNA), Cecilia (I32291)
 
239 {geni:about_me}
http://runeberg.org/anrep/3/0011.html


Ref 3558976

Bo Matsson Natt och Dag

Familj med Sigrid

Barn:

Nils Sigurdsson Natt och Dag d 1299

I følge Elgenstierna er hans far Matts (som ikke har belegg i kilder) stamfar for slekten Natt og Dag. Han ble første gang gift ca. 1250 med Sigrid (sønnene Nils og Per er sønner i dette ekteskap). Gift annen gang med Estrid. (Karl er sønn fra dette ekteskap). (Opplysninger fra Elgenstierna). 
MATTSSON (NATT OCH DAG), Bo (I34190)
 
240 {geni:about_me}
http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?t=86914 
FUGLESTAD, Malena Rasmusdatter (I33384)
 
241 {geni:about_me}
http://www.look.no/anita/slekt/webcards/wc03/wc03_317.htm

SOURCE NOTES:
NST 268XXXI, FW-TB28/4-73

RESEARCH NOTES:
Sheriff

SOURCE NOTES:
Bu1202 http://home.sol.no/~nermo/slekt/d0010/g0000092.html#I1785 +
NST 274XXXI

RESEARCH NOTES:
Possibly son of Duvnjal Raud Jarl

[Londal.FTW]

[Hårfagre og 25 generasjoner frem.FTW]

Han er nevnt i 1161 
HUK, Jon Halkjellson (I33518)
 
242 {geni:about_me}
NN

Hustru till Gunde Grubbe

Moder till Johannes I. Grubbe, Stamfar släkten Grubbe
---- 
N.N. (I31733)
 
243 {geni:about_me} Han vart 30-05-1734 gift med enka etter Ole Taraldsen Nedre Haugland i Time, Kirsti Olsdtr Salte.
Ho dødde 5 måneder etter gifte då ho drukna i Hauglandelva.
Han vart gift som enkemann 06-02-1735 med Maren Jonsdtr. De budde på Nedre Haugland og fekk 14 barn samen. 
RISA, Ola Hansen (I33028)
 
244 {geni:about_me} Ola tok over garden etter faren og brukte visstnok heile denne. Han var gift 24-06- 1735 med Torborg Torgersdtr Edland. Dei fekk 6 barn.

bruka visstnok heile garden på Skorve i Gjesdal. I 1723 åtte oberstl.Lillienschiold 1/2 p.k. og 1/2 laup ål. Seinare gjekk det yver til P. Valentinsen. Me kann ikkje sjå at Ola Jesperson åtte noko på Skorve. Derimot ser me at hanselde til Maurits Halvardson Austrumdal 12 sp. som faren Jesper Olson hadde ått i Assheim (ervegods åt kona) for 170 rd. Skøyta er frå 2. nov. 1747. 
SKORVE, Ola Jesperson (I35301)
 
245 {geni:about_me} Han brukte halve Heigre i Høyland fra 1713.
Han var gift med Ingeborg Johannesdtr Årsvoll og dei hadde 5 barn. 
SVEINSVOLL, Nils Lauritsson (I34384)
 
246 {geni:about_me} Han budde på Opstad i Nærbø, han var gift 3 gonger.
Første kona var Marit Monsdtr Bjorland og dei fekk 1 barn.
Andre kona var Berit Olsdtr som åtte gods på Efjestad i Varhaug, dei fekk 4 barn.
For tredje og siste gong gifte han seg med Ranveig Larsdtr Helland og fekk 2 barn med henne.
NAME: _MAR Opstad
 
OPSTAD, Sven Ivarsen (I34996)
 
247 {geni:about_me} Han bur på Risa i 1602 og er trulig son til Dagfinn eller gift med dotter hans Helge Dagfinnsen (I35011)
 
248 {geni:about_me} Han var gift med Marite Eilevsdtr Kvia, enke etter Morten Svaleson Gjeitreim. Med henne budde han først på Gjedrem men flytte seinare til Berge der han tok over farsgarden. Dei fekk ikkje born.
Som enkemann på Berge gifte han seg med Ingeborg Kristoffersdtr og fekk 1 barn med henne.

bodde på Berge i Gjesdal. 
BERGE, Reiar Knudson (I34418)
 
249 {geni:about_me} Ho budde på Assheim i Bjerkreim, var gift med Ola Ivesdal og fekk 4 barn

budde seinare på Assheim i Bjerkreim. 
BERGE, Berit Sigvardsdatter (I35057)
 
250 {geni:about_me} Ho budde på Assheim i Bjerkreim, var gift med Ola Tormodson Ivesdal

Born: 1626
Marriage: Siri** Sigmundstdr. Nordås WFT Est 1639-1675
Died: WFT Est 1649-1716, at age 23


m. 1639-1675

Born: 1626
Marriage: Siri** Sigmundstdr. Nordås WFT Est 1639-1675
Died: WFT Est 1649-1716, at age 23


levde 1701, hadde vore gift med Ola Tormodson Assheim frå Ivesdal.
NAME: _MAR Nordås
 
NORDAAS, Siri Sigmundsdatter (I35062)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 294» Neste»